НОХД 5048/2016 - Споразумение - 27-10-2016

П Р О Т О К О Л №826

 

27.10.2016 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На двадесет и седми октомври   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА

                                                                           2. МАРИЯ РАНГЕЛОВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5048  по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 14,30  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Г.Б.Д. - редовно и своевременно призован, се явява лично, доведен от Затвора – Пловдив, заедно със служебния му защитник адв. Х..

 

ЧАСТНИЯТ ОБВИНИТЕЛ:

М.К.П. – се явява лично и с повереника си адв. Т.И..

        

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         АДВ. Х.: Предавам на частния обвинител в момента в залата сумата от 350 лева, представляваща възнаграждение за повереник.

         Ч. ОБВ. П.: Действително получавам на ръка сумата от 350 лева. Нямам други претенции към подсъдимия.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимия, повереника на частния обвинител и защитника сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

АДВ. И.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

АДВ. Х.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 12.10.2016 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, частният обвинител М.К.П. и нейния повереник адв. Т.И., от една страна и от друга – подсъдимият Г.Б.Д., лично и със служебния си защитник адв. Х., за решаване на  НОХД №5048/2016 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Б.Д. - роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, основно образование, осъждан, ЕГН **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК  за това, че за периода от 16.10.2015 год. до 25.01.2016 год. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление

-         на 16.10.2015 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи - 1 бр. чантичка тип борсета с надпис „SPORT” на стойност 10 лв.; 2 бр. секретни ключове на стойност  3,50 лв. за 1 бр. и обща стойност 7,00 лв.; сума в размер на 500 лв. и монети на стойност 3,00 лв., всичко на обща стойност 520 /петстотин и двадесет/ лева от владението на С.С.Ч. ЕГН **********, без негово съгласие, като е употребил за това сила

-         на 24.01.2016 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи – 1 бр. дамска черна чанта 40/30 см. на стойност 14 лв.; 2 бр. калъфи за очила на стойност 3 лв. за 1 бр. с обща стойност 6 лв., 1 бр. очила с диоптър на стойност 19 лв., 10 бр. шоколади „Belldrom” с единична цена 0,5 лв. за 1 бр. на обща стойност 5 лв., 1 бр. запалка с надпис „ММ” на стойност 2 лв., 3 бр. химикалки с единична стойност 1 лв. на обща стойност 3 лв., 1 бр. ключодържател Айфелова кула на стойност 3 лв., 3 бр. ключове секретни с единична стойност 6 лв. на обща стойност 18 лв., 1 бр. чип за отваряне на врата на стойност 6 лв., 1 бр. метален кръст с черно по средата на стойност 6 лв., 1 бр. портмоне лачено кафяво на стойност 7 лв., налична сума 90 лв., всичко на обща стойност 179 /сто седемдесет и девет/ лева от владението на М.К.П. ЕГН **********, без нейно съгласие, като е употребил за това сила

-         на 25.01.2016 год. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи – 1 бр. дамска чанта кожена 30/20 см. на стойност 12 лв.; 1 бр. портмоне шарено на стойност 6 лв., 2 бр. секретни ключове с единична стойност 5 лв. на обща стойност 10 лв., 1 бр. мобилен телефон „Нокиа 106” на стойност 35 лв., 1 бр. червило на стойност 2 лв., 1 бр. огледало на стойност 3 лв., налична сума от 26 лв., всичко на обща стойност 94 лв. от владението на М.А.  К. ЕГН **********, без нейно съгласие, като е употребил за това сила

ВСИЧКО на обща стойност 793 /седемстотин деветдесет и три/ лева, без тяхно съгласие, като е употребил за това сила.

За така извършеното престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК на подсъдимия Г.Б.Д. се НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

На осн. чл. 60, ал. 1 вр. чл. 61, т. 2 ЗИНЗС така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да бъде ИЗТЪРПЯНО в ЗАТВОР ИЛИ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ от ЗАКРИТ ТИП при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ времето, през което Г.Б.Д. е задържан по реда на ЗМВР, считано на 20.10.2015 г. и на 25.01.2016 г., задържания по НПК, считано от 21.10.2015 г. до 23.10.2015 г., както и от 26.01.2016 до 28.01.2016 г. и времето през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.01.2016 г. до влизане на определението в сила, като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА Г.Б.Д., със снета по делото самоличност,  да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 249,24 лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. кафява дамска кожена чанта, с намиращи се в нея вещи, на съхранение във ІІ РУ на МВР гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика й М.А.К. ЕГН **********, след влизане на определението за одобряване на споразумение в законна сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. кръст от бял метал - на съхранение във ІІ РУ на МВР гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на М.К.П. ЕГН **********, след влизане на определението за одобряване на споразумение в законна сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. диск, намиращ се на л.47 от Том ІІІ  от досъдебното производство ДА ОСТАНЕ по делото в срока на неговото съхраняване,

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                     

/НИКОЛАЙ НИКОЛОВ/

 

Ч. ОБВ. К.:..........                                   ПОВЕРЕНИК:

АДВ. И.: ...........

 

ПОДСЪДИМ:

/Г. Д./...................

 

 

ЗАЩИТНИК: ..................

/АДВ. Х./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД № 5048/2016 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия Г.Б.Д.  мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №5048/2016 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия Г.Б.Д.  мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14,55 часа.

                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

 

 

СЕКРЕТАР:

 

                           ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                           СЕКРЕТАР: Д.Д.