НОХД 5046/2016 - Споразумение - 04-10-2016

  

             П Р О Т О К О Л № 735

 

04.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На  четвърти октомври         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.   ВЕРЖИНИЯ ГАРАБЕДЯН

2.   ДАФИНКА ВЛАСЕВА

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор: ВАНЯ ПРОКОПОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5046 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 9.55 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ К.П.П. се явява лично .

СВИДЕТЕЛИТЕ: Е.П.Д., Г.Р.Д., П.А.Д., О.Г.К., К.Н.З. , Д.М.М., М.Н.П. налице

ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

С.С.С. редовно призован не се явява.

В.Д.В.  лично

В.Г.С.  лично.

ПОДС. П.: Моля да ми бъде назначен служебен защитник, за да сключа споразумение с прокуратурата, тъй като нямам средства да си упълномощя сам.

ПРОКУРОР: Действително с подсъдимия П. сме в процес на сключване на споразумение и тъй като същият не си е упълномощил защитник, моля да му бъде назначен такъв.

Съдът намира, че с оглед изявлението на подсъдимия на основание чл.94 ал.3 вр. ал.1 т.9 и чл. 384 ал. 2 от НПК следва с писмо от АК гр. Пловдив да се изиска адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия П. за нуждите на производството и с оглед гарантиране правото му на защита.

Предвид горното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДА СЕ ПИШЕ писмо до Съвета на АК гр. Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия К.П.. 

Съдът обяви почивка до явяването на служебния защитник.

Заседанието продължава в 10.45 часа в същия съдебен състав, секретар и прокурор.

В залата се явява адв. М.К., определен с писмо изх. №3408/2016 г. от АК гр. Пловдив за служебен защитник на подсъдимия   К.П.П..

       

ПОДС. П.: Желая да ме защитава адв. К..  Нямам възможност да заплатя адвокатско възнаграждение.

АДВ.  К. : Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на подсъдимия П..

С оглед така направените изявления съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 94 ал.1 т.9 от НПК и адв. М.К.  следва да бъде назначена за служебен защитник на подсъдимия К.П. , тъй като същият заяви, че няма възможност да заплати адвокатско възнаграждение, а и интересите на правосъдието налагат това. Ето защо

СЪДЪТ   

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. М.Д.К.  за служебен защитник на подсъдимия  К.П.П..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

К.П.П. – роден на  *** ***, живущ ***, б. , български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. П. : Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив преди повече от 7 дни.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ:

Е.П.Д. – 36 г., б., българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без родство.

Г.Р.Д. -66 г., б., българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство.

П.А.Д.-68 г., б., български гражданин, женен, неосъждан, без родство.

О.Г.К. – 50 г., б., български гражданин, неженен, неосъждан, без родство.

К.Н.З. -34 г., б., български гражданин, неженен, осъждан, без родство.

Д.М.М. -42 г., б., български гражданин, разведен, неосъждан, без родство.

М.Н.П.- 45 г., б., български гражданин, женен, неосъждан, без родство.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

В.Д.В. -78 г., б. , българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство.

В.Г.С. -73 г., б. , българска гражданка, вдовица, неосъждана, без родство. 

Съдът разясни на свидетелите отговорността им по чл.290 от НК.

Свидетелите се изведоха от залата до разпита им.

Съдът разясни на вещите лица отговорността им по чл. 291 от НК.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл. 275 от НПК.

 

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. К.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. П.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед постигнатото споразумение явилите се свидетели и вещи лица следва да бъдат освободени, като на вещите лица с РКО се изплати сумата от по  20 лева от Б. С.

Предвид горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОСВОБОЖДАВА  явилите се свидетели и вещи лица , като на вещите лица с РКО се изплати сумата от по  20 лева от Б. С.

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ВАНЯ ПРОКОПОВА от една страна и от друга страна подсъдимия  К.П.П. лично и със защитника му АДВ. М.К., споразумение за решаване на делото – НОХД № 5046/2016 г.  по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

 

Подсъдимият К.П.П. – роден на  *** ***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН: **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.131 ал.1 т.7 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК  за това, че на  21.07.2014 г. в гр. Пловдив повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е причинил другиму – на Е.П.Д. с ЕГН ********** *** две средни телесни повреди, изразяващи се в двойно счупване на челюст довело до затрудняване на дъвченето и говоренето и избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето.

 

За така извършеното от подсъдимия  К.П.П.  престъпление по чл.131 ал.1 т.7 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК  му  НАЛАГА  наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

Подсъдимият  К.П.П. /със снета самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление чл. 290 ал.1 вр. чл.20 ал.3 от НК за това, че на 13.11.2014 г. в гр. Пловдив в съучастие с Е.П.Д. като подбудител умишлено е склонил Е.П.Д. като извършител към престъпление по чл.290 от НК, а именно пред надлежен орган на властта – и. Я. Г. С.  – с. п.  към отдел „Разследване” при ОДМВР гр.Пловдив с месторабота ***************, като свидетел по досъдебно производство № 993/2014 г. по описа на ІІ РУ при ОДМВР гр.Пловдив при ОДМВР гр.Пловдив, устно, съзнателно да потвърди неистина, а именно: „…не е вярно, че на 21.07.2014 г. К.П.П. ме е ударил в челюстта… Аз казах, че е той, защото се скарахме и аз реших да му отмъстя. Аз не видях кой ме удари изобщо и изобщо не знам как стана това нещо…Не знам кой ме удари и не мога да дам никакво описание, мъж ли е, жена ли е…“/като за Е.П.Д. наказуемостта за престъпление по чл.290 ал.1 от НК е отпаднала, тъй като се е отрекла пред надлежен орган и. Я. Г. С. – с. р.  п.  към отдел „Разследване” при ОДМВР гр.Пловдив с месторабота *************** от своето лъжливо свидетелстване преди срещу нея да е възбудено наказателно преследване за това престъпление.

За така извършеното от подсъдимия  К.П.П.  престъпление по чл. 290  ал.1 вр. с чл. 20 ал.3  от НК  му  НАЛАГА наказание при условията на чл. 54  от НК ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК  КУМУЛИРА  наложените на подсъдимия К.П.П. наказания, като му налага едно общо най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия  К.П.П. общо най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото СД  поставен в бял хартиен плик с надпис „Глобул и Теленор груп”, находящ се в кориците на делото на л.113, ДА СЕ ВЪРНЕ на „Теленор България” ЕАД.

 

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимият  К.П.П.  да заплати в полза на ОД на МВР Пловдив направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева.

 

 На основание чл.189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА подсъдимият  К.П.П.  да заплати в полза на ВСС по сметка на РС -Пловдив направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева.

 

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                       /К. П./

…………………………………..                                            

Прокурор /В. ПРОКОПОВА/

Защитник: ……...…..

/адв. М. К./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

 

                       

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                         2.

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 5046/2016 г., по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Парична гаранция ” в размер на  500 /петстотин/ лева , взета спрямо подсъдимия К.П.П. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5046/2016, по описа на ПРС, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Парична гаранция” в размер на  500 /петстотин/ лева , взета спрямо подсъдимия  К.П.П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в  10:52  ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.

 

        СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.