НОХД 4818/2016 - Споразумение - 14-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 4818/2016г.

П Р О Т О К О Л № 784

 

14.10.2016 г.                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  І наказателен състав

На четиринадесети октомври        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СИЛВАНА БОЕВА

                                                               2. ТОСКА ИВАНОВА

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4818 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09,30 часа се явиха:      

 

            РП - Пловдив редовно призована, изпраща представител.

ПОДС. М.М.Г. се явява лично и с адв. П., негов служебен защитник от досъдебното производство.

Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” редовно призовано, се представлява от Е. Ч.

В залата се явява ИДПС инсп. П.С.М., уведомен от предходно съдебно заседание.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

И.Х.Ц. редовно призован, не се явява.

А.Е.А. редовно призован, не се явява.

А.Ж.И. редовно призован, не се явява.

Ж.А.А. редовно призован чрез родител, не се явява.

М.И.Г. уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява.

Докладва се постъпила справка съдимост по отношение на подсъдимия Г..

Докладва се постъпил социален доклад по отношение на М.Г..

Докладва се постъпило писмо от ГД „ИН” – София, с което уведомяват съда, че М. ***.

Докладва се постъпила молба от М.Г., с приложено към нея платежно нареждане за възстановени щети.  

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото

ПОДС.Г.: Да се гледа делото.

Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността подсъдимия.

М.М.Г., роден на ***г***, живущ ***, т., български гражданин, с образование седми клас, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********.

ПОДС. Г.: Получих копие от обвинителен акт преди повече от една седмица.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

         АДВ. П.: Нямам отводи и нови искания.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Докладва се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ СЪЩИЯ.

ПОДС. Г.: Разбирам в какво ме обвинява РП – Пловдив. Признавам се за виновен.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение за решаване на делото, като за така извършеното от подсъдимия престъпление по чл. 194 от НК постигнахме съгласие на същия да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на три месеца, което да бъде отложено за изпълнение с изпитателен срок от три години.

АДВ. П.: Съгласни сме с така представените параметри на споразумение.

ПОДС. Г.: Съгласен съм със споразумението.

СОЦ. РАБОТНИК: Ч.: В негов интерес е да се одобри споразумението.

ИНСП. М.: Също.        

С оглед становището на страните съдът намира, че на основание чл. 382, ал. 6 от НПК следва да се впише в съдебния протокол съдържанието на проекто – споразумението, постигнато между представителя на РП – Пловдив и защитника на подсъдимия Г.. Така мотивиран

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на проекто - споразумението постигнато между представителя на РП – Пловдив, защитникът на подсъдимия Г..

         ПОДС.Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, имуществените щети са възстановени, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Марина Илиева от една страна и подсъдимия М.М.Г., заедно с адв. Д. П. от друга страна споразумение за решаване на делото по НОХД № 4818/2016г. по описа на ПРС - І н.с. за следното:

Подсъдимият М.М.Г., роден на *** ***, живущ ***, т., български гражданин, със образование седми клас, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 194, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК за това, че на 26.09.2015г., в гр. Пловдив като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи – мъжка кожена чанта разм. 0,30 см. /0,15 см. марка „Сеймстор” на стойност 15 лева, мобилен телефон марка „Нокиа ЕН 72” на стойност 60 лева, сума пари в размер на 50 лева или всички вещи на обща стойност 165,00 лева от владението на И.Х.Ц. от с. Й. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното от подсъдимия М.М.Г. престъпление по чл. 194, ал.1 , вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

На основание чл. 69, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия М.М.Г. наказание лишаване от свобода в размер на ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият М.М.Г. със снета по делото самоличност да заплати разноски по делото в размер на 202,86 /двеста и два лева и осемдесет и шест стотинки/, по сметка на ОД на МВР - Пловдив.

 

За РП-Пловдив  ...........................                      ...........................

 Прокурор: /Марина Илиева/                                       Подс. /М. Г./

 

                                                                           ................................

Адв. /Д. П./

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1...................

 

                                                                           2...................

                                     

         С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 4818/2016г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4818/2016г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл.24 ал.3 от НПК.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 09,45 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                       2.

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.