НОХД 4661/2016 - Мотиви - 11-10-2016

МОТИВИ към Присъда № 264/06

МОТИВИ към Присъда № 264/06.10.2016г. по НОХД 4661/2016г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.Д.А. за това, че на 15.11.2015г. в с. Белозем, обл. Пловдив, е повредил противозаконно чужда движима вещ – игрална машина модел „СV МG 10”, с фабричен номер № ..., собственост на „Л и Г” – ОДД гр. Пловдив, като е унищожил монитор модел „.......L .....-3G  на стойност 1276.78 лева – престъпление по чл.216 ал.1 от НК.

         Представителят на Районна прокуратура – Пловдив поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимия за виновен в извършването на деянието, за което е предаден на Съд, като му наложи наказание, съобразено с обстоятелството, че производството протича по реда на глава ХХVІІ, чл. 371,т.2 от НПК, а именно лишаване от свобода в минимален размер, като изтърпяването на последното да бъде отложено за срок от три години.

Подсъдимият А.Д.А. се признава за виновен, изразява искрено съжаление за стореното. В съдебно заседание същият лично и чрез защитника си – адв. М., е направил искане делото да протече по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 от НПК без да бъде извършван разпит на свидетелите и вещите лица по делото. С протоколно определение съдът е допуснал предварително изслушване на страните като е обявил, че при постановяване на присъдата си ще се ползва от приобщените в досъдебното производство доказателства, без да събира такива за фактите и обстоятелствата, изложени във внесения обвинителен акт.

 

Граждански иск не е предявен.

 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателство поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

А.Д.А. е роден на ***г***, обл. Пловдив, б, български гражданин, с основно образование, работещ, разведен, осъждан ЕГН: **********.

Свидетелят Н Е бил управител на фирма „Л и ” – ОДД гр. Пловдив. Същата се занимавала с хазартни игри и притежавала игрални зали, като една от тях – „К” се намирала в с. Белозем обл. Пловдив. В нея като крупие работела свид. Г Р.

На 15.11.2015г. подс. А., по прякор „Г” посетил посочената зала, в която по-късно дошли и свидетелите Т К, Л Н и Н М. Подсъдимият играел на автомат в ъгъла на помещението, на машина модел „СV МG 10”, с фабричен номер № .... Ядосан от това, че не печели, подс. А. нанесъл удар по екрана с юмрук, в резултат на което екрана на машината - монитор модел „19....L – BW-3G , се счупил и по този начин тя се повредила.

Видно от заключението на изготвената по делото стоково-оценъчна експертиза, стойността на монитор модел „19 ЕLO TFT ET 1939L – BW-3G  на игрална машина модел „СV МG 10”, с фабричен номер № ... възлиза на 1276.78 лева.

Съгласно заключението на изготвената техническа експертиза игралният автомат, намиращ се в игралната зала не е унищожен, а повреден-предното стъкло на същия е с множество пукнатини, в резултат на което функцията на сензорния екран не работи, тоест не може да се управлява чрез докосване на екрана. Предното стъкло само по себе си представлява елемент от автомата е след като е счупено, то на практик този елемент е бил унищожен. Предвид характера на счупване на стъклото е технически възможно при силен удар с ръка или по-слаб, но с твърд предмет, то да е счупено по начина, който се вижда на изготвените по делото фотоснимки и приобщените по делото гласни доказателства.

Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства – пълните и чистосърдечни самопризнания на подсъдимия А.Д.А., показанията на свидетелите Н Е Е, Т Х К, Н П М, Г Й Р, Л Х Н, депозирани в хода на досъдебното производство, както и от писмените доказателства по делото - заключения на стоково-оценъчна и съдебно-техническа експертизи, справка съдимост, характеристична справка.

Настоящият състав напълно кредитира обясненията на подсъдимия А., изразили се в направените от него самопризнания по делото и показанията на горецитираните свидетели, като ги счита за обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото.

Всички те приобщават относими факти и обстоятелства във връзка с гореизложената фактическа обстановка, в зависимост от това на каква част от протеклите събития съответните лица са станали преки очевидци, като по този начин пряко установяват извършените престъпления, личността на извършителите-именно подс. А. и неговите лични действия, имали за резултат противоправни и забранени от закона последици, свързани с повреждането на горепосочените движими вещи.

Съдът дава вяра на заключенията на изготвените по делото стоково-оценъчна и съдебно-техническа експертизи, които намира за обективни, всестранни, незаинтересовани, компетентно изготвени, с необходимите професионални знания и опит, в съответствие с материалите по делото.

Всъщност с оглед реда на проведеното по делото производство-по чл.371 т.2 от НПК, между страните не се спори относно верността на изложените в обвинителния акт фактически обстоятелства и извършените от подсъдимия А., както и от свидетелите действия. Това се потвърждава непосредствено и от направените самопризнания от страна на подсъдимия, по реда на глава ХХVІІ от НПК, в които те изцяло признават гореописаната обстановка.

Настоящата съдебна инстанция намира, че при така очертаната фактическа обстановка подсъдимият А.Д.А. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаците на престъплението по чл.216 ал.1 от НК, тъй като на 15.11.2015г. в с. Белозем, обл. Пловдив, е повредил противозаконно чужда движима вещ – игрална машина модел „СV МG 10”, с фабричен номер № ..., собственост на „Л и Г” – ОДД гр. Пловдив, като е унищожил монитор модел „......L – BW-3G  на стойност 1276.78 лева.

Престъплението е извършено от подсъдимия при наличието на пряк умисъл с целени и настъпили общественоопасни последици, тъй като К е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал общественоопасните последици от него и е искал тяхното настъпване.

 

При определянето вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия, съобразявайки се с целите на специалната и генералната превенции за поправянето и превъзпитаването на дееца, както и за предупредителното въздействие върху останалите членове на обществото, настоящата инстанция намира, че на подсъдимия К следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода”, чийто размер да бъде определен, при условията на чл. 58а,ал.1 вр. чл.54 от НК, тъй като производството по настоящото дело протича по реда на чл.371,т.2 от гл. ХХVІІ НПК. Освен това като смекчаващи отговорността обстоятелства на А. се явяват чистото му съдебно минало, признанието на вината и оказаното съдействие при разследването, младата му възраст, изразеното съжаление за стореното, липсата на каквито и да било противоправни прояви до момента. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установяват. Поради това и най-справедливо би било на А.Д.А. да се определи наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което в най-пълна мяра би постигнала изискванията, както на специалната, така и на генералната превенции.

С оглед липсата на предишни осъждания на подс. А. за постигане целите на генералната и индивидуалната превенция, съдът намира, че НЕ Е необходимо така посоченото наказание в размер на девет месеца „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно от подсъдимия реално. Поради това и на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото следва да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в законна сила.

 

По делото не са иззети веществени доказателства.

 

С оглед признаването на подсъдимия А.Д.А. за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.216 ал.1 от НК, то на основание чл.189 ал.3 от НПК същият следва да бъде ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 187лв. за стоково-оценъчна и съдебно-техническа експертизи по сметка на ОДМВР гр. Пловдив.

 

Причините извършването на деянието – незачитане на установения в страната правов ред и неприкосновеността на чуждата собственост.

 

По изложените съображения Съдът постанови и присъдата си.

 

                           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Вярно, секретар Н.Т.