НОХД 4581/2016 - Разпореждане - 27-07-2016

Разпореждане по Наказателно дело 4581/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №16325

28.07.2016 г., гр. Пловдив

 

ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по НОХД № 4581/2016 г. по описа на ПРС, XXVI н.с., след  като се запознах с материалите по делото, както и с основанията чл. 248, ал. 2 НПК намерих за установено следното:

 

Досъдебното производство е било образувано с Постановление от 14.08.2007 г. на РП – София срещу Г. Б. Д. и М.Б.С. за това, че за времето от неустановена дата през месец юни 2006 г. в гр. Пловдив до 14.07.2006 г. в гр. София, до сградата на Министерството на външните работи в съучастие, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у различни граждани – В.Д.Б., А.Д.И. и И.Р.Р. и с това им е причинили имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 НК.

В хода на досъдебното производство са били разпитани свидетели по делото и са изисквани и справки.

          По досъдебното производство в качеството на обвиняемо лице е била привлечена на 31.03.2016 г. обвиняемата М.Б.С. за извършено от нея престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 209, ал. 1 НК, за това, че на неустановена дата през месец юни 2006 г. в жилище, находящо се в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудила и поддържала заблуждение у В.Д.Б. /че неин познат – Г. Б. Д./ работи в отдел ,,Визи’’ на МВнР и ще му осигурят визи за САЩ, дори при отказ, като го накарала да преведе по банковата й сметка сумата от 5 000 щатски долара и с това причинила имотна вреда на В.Д.Б. в размер на 5 000 щатски долара, чиято левова равностойност е 7 692,25 лева, като измамата е извършена повторно в немаловажен случай – след като е била осъдена с влязло в сила на 11.05.2006 г. Определение по НОХД № 370/2006 г. по описа на РС – Пловдив за друго такова престъпление.

          С Постановление за привличане на обвиняем от 16.06.2016 г., след дадени указания от наблюдаващия прокурор, обвиняемата М.Б.С. била привлечена отново в това й качество, поради необходимост от прецизиране на обвинението.

С внесения обвинителен акт, обвиняемата С. е предадена на съд за това, че на неустановена дата през месец юни 2006 г., в жилище, находящо се в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала заблуждение у В.Д.Б. /че неин познат Г. Б. Д., работи в отдел ,,Визи’’ на МВнР и ще му осигурят визи за САЩ дори при отказ/, като го накарала да преведе по банковата й сметка сумата от 5 000 щатски долара и с това е причинила имотна вреда на В.Д.Б., в размер на 5 000 щатски долара, чиято левова равностойност е 7 692,25 лева, като измамата е извършена при условията на повторност в немаловажен случай – след като е била осъдена с влязло в сила на 11.05.2006 г. определение по НОХД № 370/2006 г. по описа на РС – Пловдив, за друго такова престъпление – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 28, ал. 1 НК.

Настоящият съдебен състав, намира, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до нарушаване правото на защита на подсъдимата М.С., както и на другото лице срещу което е било образувано досъдебното производство – Г. Б. Д..

Видно от посочените по-горе обстоятелства се установява, че досъдебното производство е било образувано срещу М.С. и Г.Д..

Цялото разследване се е водило срещу тях двамата, като по досъдебното производство са налице множество актове на прокурора в които това е споменато.

В хода на досъдебното производство обаче в качеството на обвиняемо лице е привлечена М.С., а по отношение на Г.Д. няма акт за привличане в качеството му на обвиняемо лице.

В действителност единствено прокурорът решава срещу кое лице да се повдигне обвинение и кое лице да бъде предадено на съд.

Доколкото обаче досъдебното производство е било образувано срещу две лица, а именно М.С. и Г.Д. и прокурорът е решил да бъде предадено на съд само едното от тях, по отношение на другото лице, въпреки, че не е било привлечено в качеството на обвиняем, е необходимо да бъде изготвен акт за частично прекратяване на наказателното производство по отношение същото.

Ако липсват предпоставките за прекратяване на наказателното производство по отношение на другото лице по същото дело, които нямат връзка с деянието по обвинителния акт, то за тях наказателното производство следва да продължи развитието си в досъдебната фаза на процеса, като съответните материали се отделят в друго дело.

Съдът след като се запозна с намиращите се по делото актове на прокурора, достигна до извод, че в случая липсва акт на последния с който наказателното производство се прекратява по отношение на лицето Г. Б. Д. или акт с който са отделени материали за друго досъдебно производство. По този начин образуваното срещу последния досъдебно производство остава висящо, става въпрос за друго лице срещу което е образувано досъдебно производство, включващо други пострадали, място на което се твърди, че са извършени деянията, а същевременно липсва прокурорски акт по отношение на тази част от образуваното досъдебно производство.

Ето защо, в случая се обосновава и изводът, че е налице допуснато съществено процесуално нарушение, което обаче е отстранимо чрез изготвянето на акт на прокурора на някой от посочените по-горе основания. По изложените мотиви съдебното производство следва да се прекрати, а делото да бъде върнато на РП – София за отстраняване на посоченото нарушение.

 

Ето защо и на основание чл. 248, ал. 2 НПК,

 

                                              Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 4581/2016 г. по описа на ПРС, XXVI н.с.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура, град София за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на настоящето разпореждане.

 

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ПОС в 7-дневен срок от получаване на съобщението по реда на гл. XXII НПК. 

                                     

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.