НОХД 4577/2016 - Споразумение - 04-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 4577/2016г.

 

П Р О Т О К О Л № 740

 

04.10.2016 година                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          ХХІ наказателен състав

На четвърти октомври                                                   Година 2016

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАЛЕНТИН АДЖЕЛАРОВ

                                                                БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: БОЙКА ЛУЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4577 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 16:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

В.В.С. – редовно призован, се явява лично и със служебния си защитника си от досъдебното производство - адв. Е.М..

ПОСТРАДАЛИЯТ:

С.И.В. – редовно призована, не се явява.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия

В.В.С. - роден на *** г. в **, **, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, живущ ***,  ЕГН **********.

ПОДС. С.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни и нямам възражения по него.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК

На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК

АДВ. М.: Нямам отводи към съда. Представям и моля да приемете като доказателство по делото в оригинал разписка от изпратен пощенски запис за възстановяване на дължимата сума от 01.09.2016 ведно с фискален бон за него от същата дата. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение по обвинението. Наказанието е съответно на извършеното деяние и на неговата личност, поради което моля да го одобрите.

ПРОКУРОР: Нямам отводи към състава. Да се приеме представената вносна бележка. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, като моля същото да бъде одобрено от съда като непротиворечащо на събраните доказателства, на морала и добрите нрави. Същото отговаря на събраните по делото доказателства.

ПОДС. С.: Нямам отводи към съда. Моля да одобрите постигнатото с РП – Пловдив споразумение.

Съдът, след съвещание, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие. Следва да бъдат приети представените вносни бележки за възстановените щети на пострадалите.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА в оригинал разписка с бар код ИД PS 230000 FН51 Т от изпратен пощенски запис за възстановяване на дължимата сума от 01.09.2016 г., ведно с фискален бон за него от същата дата.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Докладва се споразумението с прочитането му от представителя на РП – Пловдив.

ПОДС. С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението и разбирам неговите последици. Отказвам се от разглеждането на делото по общия ред. Съжалявам много за стореното.

Съдът, след съвещание, счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона, морала и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между Районна прокуратура – гр. Пловдив, представлявана от прокурор БОЙКА ЛУЛЧЕВА от една страна и от друга – подсъдимия В.В.С. – лично и със служебния си защитник адв. Е.М. ***, споразумение за решаване делото по НОХД № 4577/2016 г. по описа на ПРС - ХХI н.с. за следното:

Подсъдимият В.В.С. - роден на ***г. в гр. **, **, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, живущ ***,  ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 211 предл. ІІІ, вр. чл. 209 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1, б.„А” и б.„Б” от НК за това, че На неустановена дата през месец май 2015г. в гр. Пловдив, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил у С.И.В., ЕГН ********** ***, заблуждение /като публикувал обява в интернет и я уверил, че ще й осигури надомна работа срещу паричен превод по банков път на сметка № ** с титуляр В.В.С., ЕГН ********** на парична сума в размер на 28,00 лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 28,00 лева.

За така извършеното от подсъдимия В.В.С. престъпление по чл. 211 предл. ІІІ, вр. чл. 209 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1, б.„А” и б.„Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип при първоначален СТРОГ режим.

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                      ПОДСЪДИМ: .............................

ПРОКУРОР: .................................                      В. С.

/ Б. ЛУЛЧЕВА /

                                                        ЗАЩИТНИК: ..............................

                                                                           адв. М.

                                                       

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

 

                                                                  2. /П/

                           

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 1 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД  № 4577/2016 г. по описа на ПРС - ХХI н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия В.В.С. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

Ето защо Съдът

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4577/2016 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.В.С. мярка за неотклонение „Подписка””.

ДА СЕ СЪОБЩИ на пострадалото лице за одобряване на споразумение с указания, че може да предяви граждански иск пред Граждански съд за неимуществени вреди от деянието.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

 

                                                                           2./П/

                                              

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.