НОХД 4407/2016 - Разпореждане - 18-07-2016

Разпореждане по Наказателно дело 4407/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 15063

18.07.2016 г., гр. Пловдив

 

БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ- районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия- докладчик по НОХД № 4407/2016 г. по описа на ПРС, І н.с., след  като се запознах с материалите по делото, намирам, че съществуват пречки за насрочването му в открито съдебно заседание за разглеждане от Районния съд. Допуснато е съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване правата на обвиняемия по смисъла на чл. 248, ал.2, т.3 НПК. Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т. н. д. № 2/2002 г., ОСНК в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът задължително трябва да посочи фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му. Липсата на посочване на всички факти от тази категория съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, защото при всяко положение води до ограничаване на правата на бъдещите страни в съдебното производство.

В обстоятелствената част на обвинителния акт е направено подробно изложение на отношенията на обвиняемия с пострадалите лица- на срещите между тях, проведените разговори, сключените предварителни договори, предадените парични суми. При формулиране на обвинението обаче е посочено само, че на дадена дата обвиняемият е въвел конкретно пострадало лице в заблуждение, заблуждението е поддържано до даден момент, в резултат от което е причинена имуществена вреда. Липсва конкретизация, обаче в какво според държавното обвинение се състои заблуждението, в което пострадалите лица са въведени и което заблуждение е поддържано и се намира в причинна връзка с извършените от пострадалите лица актове на имуществено разпореждане. С оглед гарантиране правото на защита на обвиняемия, държавното обвинение следва точно да посочи кои от многобройните действия на обвиняемия, описани във фактическата обстановка счита за съставомерни, заблуждаващи пострадалите лица и по този начин мотивирали ги да предадат паричните суми на обвиняемия. В противен случай, както съдът, така и страните са поставени в положение да гадаят кои от описаните във фактическата обстановка действия на обвиняемия прокуратурата счита за съставомерни.

Констатираното нарушение освен, че е съществено е и отстранимо, поради което представлява основание за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на досъдебна фаза-249 НПК. След връщане на делото обвинението следва да се прецизира по начина посочен по-горе, като точно се посочат, както в постановлението за привличане като обвиняем, така и в обвинителния акт обстоятелствата, в които според прокуратурата се състои заблуждението. Спазването на посочените указания ще наложи внасянето на прецизиран обвинителен акт да бъде предшествано от ново привличане като обвиняем.

 

Така мотивиран

                                              Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по НОХД № 4407/2016 г. по описа на ПРС, І н.с.

ВРЪЩАМ делото на прокурора за изпълнение на указанията дадени с мотивната част.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред ПОС в седмодневен срок от получаването му.

                                                                   

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.