НОХД 4405/2016 - Споразумение - 13-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 4405/2016г.

П Р О Т О К О Л № 778

 

13.10.2016 г.                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  ХХІV наказателен състав

На четиринадесети октомври         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                               2. ДАФИНКА ВЛАСЕВА

                  

 

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Елка Каранинова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4405 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11,03 часа се явиха:      

 

            За РП - Пловдив се явява прокурор Каранинова.

ПОДС. Я.М.Н. се явява лично и със служебния си защитник от досъдебното производство – адв. Б..

ПОСТАРДАЛИТЕ:

П.А.Д. редовно призован, не се явява.

С.Д.З. редовно призован, се явява лично.

СВИД. З.: Няма да участвам като страна по делото.
Свидетелят З. се освободи от залата.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Няма процесуални пречки за давене ход на делото.

ПОДС. Н.: Да се гледа делото днес.

Съдебният състав счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия.

Я.М.Н., роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, без образование, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********.

ПОДС. Н.: Получих копие от обвинителен акт преди повече от една седмица.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. По отношение на исканията, с подсъдимия  и неговия защитник сме постигнали споразумение. Той се признава за виновен за престъплението за което е сезиран настоящия съдебен състав, като за това за което е извършил следва да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК, а именно една години и осем месеца лишаване от свобода, което следва да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. От така посоченото наказание следва да бъде приспаднато времето през което същият е бил с  мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а именно от 01.05.2016г. до влизане в сила на споразумението.

АДВ. Б.: Нямам отводи. По отношение направеното искан от представителя на РП - Пловдив за гледането на делото по реда на глава 29 от НПК, постигнали сме споразумение. Считам, че същото отговаря на материално правните изисквания по ал. 7 на чл. 382 от НПК и не противоречи на закона и морала.

ПОДС. Н.: Съгласен съм с постигнатото споразумение.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на споразумението от прокурора.

ПОДС. Н.: Разбирам в какво ме обвинява Рп Пловдив. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам параметрите които са договорени между моя защитник и прокурора. Съгласен съм с договорените параметри. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Доброволно подписах споразумението. 

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, имуществените щети са възстановени, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК и следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384, ал.1, вр. чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Елка Каранинова от една страна и подсъдимия Я.М.Н., заедно с адв. Т.Б., споразумение за решаване на делото по НОХД № 4405/2016г. по описа на ПРС - І н.с. за следното:

         Подсъдимият Я.М.Н., роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за това, че на в периода от 25.04.2016 год. до 27.04.2016 год. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

-         на неустановена дата в периода от 25.04.2016 год. до 26.04.2016 год. в гр. Пловдив – 1 бр. акумулаторна батерия марка „AFA RLUS” – на стойност 70.00 лева от владението на П.А.Д.

-         *** – 1 бр. авторадиокасетофон марка „JVC”, модел KD-R441 – на стойност 45.00 лв. и 1 бр. нож тип „кама” ведно с кожен калъф на стойност 13.00 лв. - всички лещи на обща стойност 58 лева от владението на С. Д.З.

или всички отнети вещи на обща стойност 128.00 лв., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подс. Я.М.Н. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.2, вр. с ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подсъдимият Я.М.Н. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 27.04.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Я.М.Н. да заплати разноските по делото в размер на 28,98 /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ по сметка на ОД на МВР – Пловдив.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И     С Е:

 

За РП-Пловдив  ...........................                            ...........................

Прокурор: /Е. Каранинова/                                      подс./Я. Н./

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ............................

                                                                                /адв. Т. Б./

 

                                                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1...........................

 

                                                                           2...........................

 

         С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4405/2016г. по описа на ПРС - ХХІV н.с. следва да бъде прекратено, а мярката  за неотклонение взета спрямо подс. Я.М.Н. по настоящото дело „Задържане под стража” да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4405/2016г. по описа на ПРС - ХХІV н.с. на основание  чл.24, ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Я.М.Н. мярка за неотклонение „Задържане под старжа”, по настоящото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

         ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 11.35ч.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                   2.

       

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.