НОХД 4184/2016 - Споразумение - 20-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 4184/2016г.

П Р О Т О К О Л

                                      

                                       № 800

20.10.2016 г.                                                                гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД             VІІ наказателен състав

 

На двадесети октомври         две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                     

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

                                                                                ВАСИЛ КОЛЕВ                                 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Магда Симеонова  

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4184 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 11,22 часа се явиха:

        

ПОДСЪДИМИЯТ В.Й.К., редовно призован, явява се лично и с адв. Й.Д..

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.С. се явява лично и с адв. Б..

ПОСТРАДАЛИЯТ М.Н.Х. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.Н.М. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.Д.П. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Т. З. Т. се явява лично.

СВИДЕТЕЛКАТА К.Н.Л. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ З.П.П. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ З.П.З. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Д.И. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Й.И. се явява лично.

СВИДЕТЕЛКАТА Б.Д.П. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Н.П. се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Я.С.  се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.А.Ш. се явава лично.

СВИДЕТЕЛКАТА Д.П.П. се явява лично.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н. се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Д.К.  се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Д.П. се явява лично.

         Свидетелите се освободиха от залата.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Сне се самоличността на подсъдимите:

         В.Й.К. - роден на *** ***, ********, български гражданин, със средно - професионално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

П.И.С. - роден на *** ***, обл. Пловдив, ********, български гражданин, с основно образование, работещ като строител, неженен, осъждан, ЕГН **********

Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

На подсъдимите се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС.  К.: Разясниха ми се правата по НПК.

         ПОДС.  С.: Разясниха ми се правата по НПК

        

        На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. С подсъдимите постигнахме споразумение, което Ви представям и моля да одобрите.

         АДВ. Д.:    Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

АДВ. Б.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

 

         Съдът

        

          О ПР Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ К. : Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

ПОДСЪДИМИЯТ С. : Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

 

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 20.10.2016 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

На вещите лица П.Н., Г.К. и А.П. следва да се издадат РКО за сумата от по 20,00 лева за всеки един от тях за явяване в съдебно заседание.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Пловдив, представлявана от îò ïðîêóðîð ïðîêóðîð МАГДА СИМЕОНОВА и ïîäñъдимия В.Й.К., представляван от адв. Й.Д. и подсъдимия П.И.С., представляван от адв. К.Б., çà ñëåäíîòî:

  Подсъдимият В.Й.К., роден на *** ***, ****, български гражданин, със средно - професионално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ и б. „Б“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че На 08.10.2015 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като за поне едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл. 66 от НК, в съучастие като извършител с П.И.С. ЕГН **********, последният като помагач, чрез използване на техническо средство – шперц е отнел чужди движими вещи, както следва:

1 бр. юбилейна монета „Паисий Хилендарски“ емисия 1972 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на Паисий Хилендарски и надпис „Паисий Хилендарски 1722 – 1972“ от другата страна, на стойност 27 лева;

1 бр. юбилейна монета „Септемврийско въстание“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1973“ от едната страна и изображение на Септемврийското въстание и с надпис „Септемврийско антифашистко въстание 1923“ от другата страна, на стойност 27 лева;

1 бр. юбилейна монета „Райна Княгиня“ емисия 1976 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1976“ от едната страна и изображение на Райна Княгиня и надпис „Сто години априлско въстание 1876“ от другата страна, на стойност 15 лева;

1 бр. юбилейна монета „Иван Вазов“ емисия 1970 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1970“ от едната страна и изображение на Иван Вазов и надпис „1850-1920 – Иван Вазов“ от другата страна, на стойност 27 лева;

1 бр. юбилейна монета „ПРСлавейков“ емисия 1977 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1977“ от едната страна и изображение на П. Р. Славейков и надпис „Петко Р. Славейков 1827 - 1895“ от другата страна, на стойност 15 лева;

1 бр. юбилейна монета „Кремиковци“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с шапка и надпис „25 години Кремиковци Метал“ от другата страна, на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „В. Левски“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на В. Левски и надпис „1873 В. Левски 1873“ от другата страна, на стойност 27 лева;

1 бр. юбилейна монета „Х. Димитър, Ст. Караджа“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България, две клонки отстрани и надпис „5 лева 1988“ от едната страна и изображение на Хаджи Димитър у Стефан Караджа и надпис „Хаджи Димитър и Стефан Караджа 120 години от гибелта 1868 - 1988“ от другата страна, на стойност 6 лева;

1 бр. юбилейна монета „Чипровско въстание“ емисия 1987 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на множество хора и надпис „300 години Чипровско въстание“ от другата страна, на стойност 5 лева;

1 бр. юбилейна монета „30 год. соц. Революция“ емисия 1974 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1974“ от едната страна и изображение на двама мъже с вдигнати десни ръце и пушки в тях и надпис „Ал. Попавлов 1944 1974“ от другата страна, на стойност 27 лева;

1 бр. юбилейна монета „Втора асамблея“ емисия 1982 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „НРБ 5 лева Втора международна асамблея „Знаме на мира“ София 1982“ от едната страна и изображение на Камбаните на асамблеята от другата страна, на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „Четвърта асамблея“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „5 лева 1988 Народна Република България Международна детска асамблея „Знаме на мира“ София ’88“ от едната страна и изображение на малко дете и надпис „Единство, творчество, красота“ от другата страна, на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на трима космонавти и надпис „Дружба на земята и космоса“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с наметало и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

1 бр. юбилейна монета „110 г. Освобождение БГ“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на група хора и надпис „110 години от освобождението на България от турско иго 1878“ от едната страна и изображение на паметника Шипка и надпис „НРБ 1988 20 лева“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 50 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „50 лева 1989“ от другата страна, на стойност 5 лева;

1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „20 лева 1989“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

1 бр. разменна монета емисия 1992 г. с номинал 10 лева с изображение на герба на воин върху кон и надпис „Република България“ от едната страна и изображение на риба и слънце и надпис „10 лева 1992“ от другата страна, на стойност 1 лев;

1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

1 бр. юбилейна монета „Климент Охридски“ емисия 1966 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на светец и надпис „Климент Охридски 916 – 1966“ от другата страна, на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „Майка с дете“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981 2 лева“ от едната страна и изображение на жена с дете от другата страна, на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „Добри Чинтулов“ емисия 1972 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1972“ от едната страна и изображение на Добри Чинтулов и надпис „Добри Чинтулов 1822 - 1886“ от другата страна, на стойност 8 лева;

1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

1 бр. юбилейна монета „Шипка“ емисия 1969 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1969“ от едната страна и изображение на опълченците на Шипка и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, на стойност 5 лева;

1 бр. юбилейна монета „СП по худ. гимнастика“ емисия 1987 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1987 2 лева Спортът за един мирен свят“ от едната страна и изображение на гимнастичка и надпис „Световно първенство по художествена гимнастика Варна XIII“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

1 бр. юбилейна монета „Хайдушко движение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на пистолет, кама и перо и надпис „1300 години България 1981 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

1 бр. юбилейна монета „СФК 82“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на футболна топка и надпис „Световно първенство по футбол Испания 1982 Copa Mundial Fifa ESPANA 82“ от другата страна, на стойност 10 лева;

1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1988 2 лева“ от едната страна и изображение на купол от обсерватория и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 1988“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1988 2 лева“ от едната страна и изображение на Климент Охридски и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, на стойност 5 лева;

1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на скиор и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 2 лева“ от другата страна, на стойност 6 лева;

1 бр. юбилейна монета „Бузлуджа“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на букет цветя и надпис „1300 години 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на група хора от другата страна, на стойност 3 лева;

2 бр. юбилейна монета „Мадарски конник“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на конник от едната страна и надпис „681 2 лева 1300 години България НРБ“ от другата страна, всяка на стойност 5 лева;

1 бр. юбилейна монета „Световно ловно изложение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на мъж с птица и надпис „Световно ловно изложение“ от другата страна, на стойност 10 лева;

1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на хокеист и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 1 лев“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

1 бр. монета емисия 1990 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и и надпис „1 лев 1990“ от другата страна, на стойност 1 лев;

2 бр. юбилейна монета „Дружба навеки“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1300 години България“ от едната страна и изображение на две кръстосани ръце и надпис „Дружба навеки 1981“ от другата страна, всяка на стойност 3 лева;

1 бр. юбилейна монета „Цар Освободител“ емисия 1969 г. с номинал 1 лев с надпис „Народна Република България 1969“ от едната страна и изображение на паметник с конник и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

1 бр. юбилейна монета „СЛИ Експо 81“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на еленска глава и надпис „Световно ловно изложение България Пловдив ЕКСПО 81“ от другата страна, на стойност 1,80 лева;

2 бр. юбилейна монета „Априлско въстание“ емисия 1976 г. с номинал 1 лев с изображение на изправен лъв и надпис „Народна Република България 1978“ от едната страна и изображение на кръстосани кама и пистолет и надпис „Априлско въстание Сто години Свобода или смърт 1876“ от другата страна, всяка на стойност 5 лева;

1 бр. юбилейна монета „Атлантическа солидарност“ емисия 1997 г. с номинал 50 лева на стойност 1,80 лева;

2 бр. монети емисия 1930 г. на Иран с номинал 10 риала, всяка на стойност 3 лева;

1 бр. монета емисия 1900 г. на САЩ с номинал 50 цента, на стойност 20 лева;

1 бр. пробита монета емисия 1806 г. на Мексико с номинал 8 реала, на стойност 30 лева;

1 бр. монета емисия 1888 г. на България с номинал 2 ½ лева, на стойност 10 лева;

2 бр. монети емисия 1882 г. на България с номинал 1 лев, всяка на стойност 10 лева;

1 бр. монета емисия 1891 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

1 бр. монета емисия 1882 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

1 бр. монета емисия 1892 г. на България с номинал 5 лева, на стойност 50 лева;

2 бр. монети емисия 1930 г. на България с номинал 20 лева, всяка на стойност 3 лева;

3 бр. монети емисия 1943 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 2 лева;

3 бр. монети емисия 1940 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 2 лева;

2 бр. монети емисия 1934 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 7,50 лева;

1 бр. монета емисия 1930 г. на България с номинал 100 лева, на стойност 15 лева;

1 бр. монета емисия 1913 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 1 лев, всяка на стойност 10 лева;

1 бр. монета емисия 1910 г. на България с номинал 1 лев, на стойност 10 лева;

2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 50 стотинки, всяка на стойност 5 лева;

1 бр. монета емисия 1940 г. на България с номинал 20 лева, на стойност 1 лев;

2 бр. монети емисия 1925 г. на България с номинал 20 лева, всяка на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1952 г. на България с номинал 20 стотинки, на стойност 5 лева;

1 бр. монета емисия 1906 г. на България с номинал 20 стотинки, на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1912 г. на България с номинал 10 стотинки, на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1937 г. на България с номинал 50 стотинки, на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1951 г. на България с номинал 3 стотинки, на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1901 г. на България с номинал 2 стотинки, на стойност 1 лев;

1 бр. монета емисия 1915 г. на Сърбия с номинал 1 динар, на стойност 15 лева;

26 броя разменни монети, емитирани в периода 1962 – 1997 г., на обща стойност 26 лева,

                 Сумата от 400 лева, всички вещи на обща стойност 1069 лева, от владението на М.Н.Х., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

 

Çà òàêà èçâúðøåíîòî по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ и б. „Б“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, íà ïîäс. В.Й.К., със снета самоличност, ñå ÎÏÐÅÄÅËЯ íàêàçàíèå ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë.55, ал.1, т.1 îò ÍÊ, à èìåííî ЕДНА  ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание от една година лишаване от свобода на подс. В.Й.К..  

       На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия В.Й.К. наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода времето, през което същият е бил задържан по реда на чл.72, ал.1, т. 1 от ЗМВР на 11.11.2015г. с постановление на прокурор за 72 часа от 12.11.2015г. до 15.11.2015г. и по чл.64, ал.2 от НПК с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 19.11.2015г. до влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила, който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

 

Подсъдимият П.И.С. - роден на *** ***, обл. Пловдив, ***български гражданин, с основно образование, работещ като строител, неженен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК   за това, че на 08.10.2015 г. в гр. Пловдив, в съучастие като помагач – отстранил е спънки, умишлено е улеснил В.Й.К. ЕГН ********** чрез използване на техническо средство – шперц да отнеме чужди движими вещи, както следва:

-         1 бр. юбилейна монета „Паисий Хилендарски“ емисия 1972 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на Паисий Хилендарски и надпис „Паисий Хилендарски 1722 – 1972“ от другата страна, на стойност 27 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Септемврийско въстание“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1973“ от едната страна и изображение на Септемврийското въстание и с надпис „Септемврийско антифашистко въстание 1923“ от другата страна, на стойност 27 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Райна Княгиня“ емисия 1976 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1976“ от едната страна и изображение на Райна Княгиня и надпис „Сто години априлско въстание 1876“ от другата страна, на стойност 15 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Иван Вазов“ емисия 1970 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1970“ от едната страна и изображение на Иван Вазов и надпис „1850-1920 – Иван Вазов“ от другата страна, на стойност 27 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „ПРСлавейков“ емисия 1977 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1977“ от едната страна и изображение на П. Р. Славейков и надпис „Петко Р. Славейков 1827 - 1895“ от другата страна, на стойност 15 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Кремиковци“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с шапка и надпис „25 години Кремиковци Метал“ от другата страна, на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „В. Левски“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на В. Левски и надпис „1873 В. Левски 1873“ от другата страна, на стойност 27 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Х. Димитър, Ст. Караджа“емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България, две клонки отстрани и надпис „5 лева 1988“ от едната страна и изображение на Хаджи Димитър у Стефан Караджа и надпис „Хаджи Димитър и Стефан Караджа 120 години от гибелта 1868 - 1988“ от другата страна, на стойност 6 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Чипровско въстание“ емисия 1987 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на множество хора и надпис „300 години Чипровско въстание“ от другата страна, на стойност 5 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „30 год. соц. Революция“ емисия 1974 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1974“ от едната страна и изображение на двама мъже с вдигнати десни ръце и пушки в тях и надпис „Ал. Попавлов 1944 1974“ от другата страна, на стойност 27 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Втора асамблея“ емисия 1982 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „НРБ 5 лева Втора международна асамблея „Знаме на мира“ София 1982“ от едната страна и изображение на Камбаните на асамблеята от другата страна, на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Четвърта асамблея“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „5 лева 1988 Народна Република България Международна детска асамблея „Знаме на мира“ София ’88“ от едната страна и изображение на малко дете и надпис „Единство, творчество, красота“ от другата страна, на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на трима космонавти и надпис „Дружба на земята и космоса“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с наметало и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „110 г. Освобождение БГ“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на група хора и надпис „110 години от освобождението на България от турско иго 1878“ от едната страна и изображение на паметника Шипка и надпис „НРБ 1988 20 лева“ от другата страна, на стойност 8,40 лева;

-         1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 50 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „50 лева 1989“ от другата страна, на стойност 5 лева;

-         1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „20 лева 1989“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

-         1 бр. разменна монета емисия 1992 г. с номинал 10 лева с изображение на герба на воин върху кон и надпис „Република България“ от едната страна и изображение на риба и слънце и надпис „10 лева 1992“ от другата страна, на стойност 1 лев;

-         1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Климент Охридски“ емисия 1966 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на светец и надпис „Климент Охридски 916 – 1966“ от другата страна, на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Майка с дете“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981 2 лева“ от едната страна и изображение на жена с дете от другата страна, на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Добри Чинтулов“ емисия 1972 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1972“ от едната страна и изображение на Добри Чинтулов и надпис „Добри Чинтулов 1822 - 1886“ от другата страна, на стойност 8 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Шипка“ емисия 1969 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1969“ от едната страна и изображение на опълченците на Шипка и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, на стойност 5 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „СП по худ. гимнастика“ емисия 1987 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1987 2 лева Спортът за един мирен свят“ от едната страна и изображение на гимнастичка и надпис „Световно първенство по художествена гимнастика Варна XIII“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Хайдушко движение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на пистолет, кама и перо и надпис „1300 години България 1981 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, на стойност 6 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „СФК 82“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на футболна топка и надпис „Световно първенство по футбол Испания 1982 Copa Mundial Fifa ESPANA 82“ от другата страна, на стойност 10 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1988 2 лева“ от едната страна и изображение на купол от обсерватория и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 1988“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1988 2 лева“ от едната страна и изображение на Климент Охридски и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, на стойност 5 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на скиор и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 2 лева“ от другата страна, на стойност 6 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Бузлуджа“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на букет цветя и надпис „1300 години 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на група хора от другата страна, на стойност 3 лева;

-         2 бр. юбилейна монета „Мадарски конник“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на конник от едната страна и надпис „681 2 лева 1300 години България НРБ“ от другата страна, всяка на стойност 5 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Световно ловно изложение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на мъж с птица и надпис „Световно ловно изложение“ от другата страна, на стойност 10 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на хокеист и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 1 лев“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

-         1 бр. монета емисия 1990 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и и надпис „1 лев 1990“ от другата страна, на стойност 1 лев;

-         2 бр. юбилейна монета „Дружба навеки“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1300 години България“ от едната страна и изображение на две кръстосани ръце и надпис „Дружба навеки 1981“ от другата страна, всяка на стойност 3 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Цар Освободител“ емисия 1969 г. с номинал 1 лев с надпис „Народна Република България 1969“ от едната страна и изображение на паметник с конник и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, на стойност 2,40 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „СЛИ Експо 81“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на еленска глава и надпис „Световно ловно изложение България Пловдив ЕКСПО 81“ от другата страна, на стойност 1,80 лева;

-         2 бр. юбилейна монета „Априлско въстание“ емисия 1976 г. с номинал 1 лев с изображение на изправен лъв и надпис „Народна Република България 1978“ от едната страна и изображение на кръстосани кама и пистолет и надпис „Априлско въстание Сто години Свобода или смърт 1876“ от другата страна, всяка на стойност 5 лева;

-         1 бр. юбилейна монета „Атлантическа солидарност“ емисия 1997 г. с номинал 50 лева на стойност 1,80 лева;

-         2 бр. монети емисия 1930 г. на Иран с номинал 10 риала, всяка на стойност 3 лева;

-         1 бр. монета емисия 1900 г. на САЩ с номинал 50 цента, на стойност 20 лева;

-         1 бр. пробита монета емисия 1806 г. на Мексико с номинал 8 реала, на стойност 30 лева;

-         1 бр. монета емисия 1888 г. на България с номинал 2 ½ лева, на стойност 10 лева;

-         2 бр. монети емисия 1882 г. на България с номинал 1 лев, всяка на стойност 10 лева;

-         1 бр. монета емисия 1891 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

-         1 бр. монета емисия 1882 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

-         1 бр. монета емисия 1892 г. на България с номинал 5 лева, на стойност 50 лева;

-         2 бр. монети емисия 1930 г. на България с номинал 20 лева, всяка на стойност 3 лева;

-         3 бр. монети емисия 1943 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 2 лева;

-         3 бр. монети емисия 1940 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 2 лева;

-         2 бр. монети емисия 1934 г. на България с номинал 50 лева, всяка на стойност 7,50 лева;

-         1 бр. монета емисия 1930 г. на България с номинал 100 лева, на стойност 15 лева;

-         1 бр. монета емисия 1913 г. на България с номинал 2 лева, на стойност 20 лева;

-         2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 1 лев, всяка на стойност 10 лева;

-         1 бр. монета емисия 1910 г. на България с номинал 1 лев, на стойност 10 лева;

-         2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 50 стотинки, всяка на стойност 5 лева;

-         1 бр. монета емисия 1940 г. на България с номинал 20 лева, на стойност 1 лев;

-         2 бр. монети емисия 1925 г. на България с номинал 20 лева, всяка на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1952 г. на България с номинал 20 стотинки, на стойност 5 лева;

-         1 бр. монета емисия 1906 г. на България с номинал 20 стотинки, на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1912 г. на България с номинал 10 стотинки, на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1937 г. на България с номинал 50 стотинки, на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1951 г. на България с номинал 3 стотинки, на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1901 г. на България с номинал 2 стотинки, на стойност 1 лев;

-         1 бр. монета емисия 1915 г. на Сърбия с номинал 1 динар, на стойност 15 лева;

-         26 броя разменни монети, емитирани в периода 1962 – 1997 г., на обща стойност 26 лева,

Сумата от 400 лева, всички вещи на обща стойност 1069 лева, от владението на М.Н.Х., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои

Çà òàêà èçâúðøåíîòî по по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК   íà ïîäс. П.И.С., със снета самоличност, ñå ÎÏÐÅÄÅËЯ íàêàçàíèå ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë.55, ал.1, т.1 îò ÍÊ, à èìåííî ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим в затворническо общежитие от закрит тип, за изтърпяване на така наложеното наказание от три месеца лишаване от свобода на подс. П.И.С..  

       На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия П.И.С. наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода времето, през което същият е бил задържан по реда на чл.72, ал.1, т. 1 от ЗМВР на 11.11.2015г., с постановление на прокурор за 72 часа от 12.11.2015г. до 15.11.2015г. и по чл.64, ал.2 от НПК с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 19.11.2015г. до  16.02.2016г., който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание лишаване от свобода.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. юбилейна монета „Паисий Хилендарски“ емисия 1972 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на Паисий Хилендарски и надпис „Паисий Хилендарски 1722 – 1972“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Септемврийско въстание“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1973“ от едната страна и изображение на Септемврийското въстание и с надпис „Септемврийско антифашистко въстание 1923“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Райна Княгиня“ емисия 1976 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1976“ от едната страна и изображение на Райна Княгиня и надпис „Сто години априлско въстание 1876“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Иван Вазов“ емисия 1970 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1970“ от едната страна и изображение на Иван Вазов и надпис „1850-1920 – Иван Вазов“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „ПРСлавейков“ емисия 1977 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1977“ от едната страна и изображение на П. Р. Славейков и надпис „Петко Р. Славейков 1827 - 1895“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Кремиковци“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с шапка и надпис „25 години Кремиковци Метал“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „В. Левски“ емисия 1973 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева“ от едната страна и изображение на В. Левски и надпис „1873 В. Левски 1873“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Х. Димитър, Ст. Караджа“емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България, две клонки отстрани и надпис „5 лева 1988“ от едната страна и изображение на Хаджи Димитър у Стефан Караджа и надпис „Хаджи Димитър и Стефан Караджа 120 години от гибелта 1868 - 1988“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Чипровско въстание“ емисия 1987 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1988“ от едната страна и изображение на множество хора и надпис „300 години Чипровско въстание“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „30 год. соц. Революция“ емисия 1974 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 5 лева 1974“ от едната страна и изображение на двама мъже с вдигнати десни ръце и пушки в тях и надпис „Ал. Попавлов 1944 1974“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Втора асамблея“ емисия 1982 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „НРБ 5 лева Втора международна асамблея „Знаме на мира“ София 1982“ от едната страна и изображение на Камбаните на асамблеята от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Четвърта асамблея“ емисия 1988 г. с номинал 5 лева с изображение на герба на Асамблея „Знаме на мира“ и надпис „5 лева 1988 Народна Република България Международна детска асамблея „Знаме на мира“ София ’88“ от едната страна и изображение на малко дете и надпис „Единство, творчество, красота“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на трима космонавти и надпис „Дружба на земята и космоса“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 20 лева 1988“ от едната страна и изображение на мъж с наметало и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „110 г. Освобождение БГ“ емисия 1988 г. с номинал 20 лева с изображение на група хора и надпис „110 години от освобождението на България от турско иго 1878“ от едната страна и изображение на паметника Шипка и надпис „НРБ 1988 20 лева“ от другата страна, 1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 50 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „50 лева 1989“ от другата страна, 1 бр. разменна монета емисия 1989 г. с номинал 20 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на два класа и надпис „20 лева 1989“ от другата страна, 1 бр. разменна монета емисия 1992 г. с номинал 10 лева с изображение на герба на воин върху кон и надпис „Република България“ от едната страна и изображение на риба и слънце и надпис „10 лева 1992“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Климент Охридски“ емисия 1966 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на светец и надпис „Климент Охридски 916 – 1966“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Майка с дете“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981 2 лева“ от едната страна и изображение на жена с дете от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Добри Чинтулов“ емисия 1972 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1972“ от едната страна и изображение на Добри Чинтулов и надпис „Добри Чинтулов 1822 - 1886“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Боримечката“ емисия 1976 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България Вечна слава 1976“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Шипка“ емисия 1969 г. с номинал 2 лева с надпис „Народна Република България 2 лева 1969“ от едната страна и изображение на опълченците на Шипка и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „СП по худ. гимнастика“ емисия 1987 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1987 2 лева Спортът за един мирен свят“ от едната страна и изображение на гимнастичка и надпис „Световно първенство по художествена гимнастика Варна XIII“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Хайдушко движение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на пистолет, кама и перо и надпис „1300 години България 1981 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на мъж с черешово топче и надпис „100 години Априлско въстание“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „СФК 82“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 2 лева“ от едната страна и изображение на футболна топка и надпис „Световно първенство по футбол Испания 1982 Copa Mundial Fifa ESPANA 82“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Втори съвместен полет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1988 2 лева“ от едната страна и изображение на купол от обсерватория и надпис „Втори съвместен космически полет СССР НРБ 1988“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Софийски университет“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на сграда и надпис „Народна Република България 1988 2 лева“ от едната страна и изображение на Климент Охридски и надпис „Софийски университет Климент Охридски 1888 1988“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на скиор и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 2 лева“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Бузлуджа“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на букет цветя и надпис „1300 години 2 лева НРБ“ от едната страна и изображение на група хора от другата страна, 2 бр. юбилейна монета „Мадарски конник“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на конник от едната страна и надпис „681 2 лева 1300 години България НРБ“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Световно ловно изложение“ емисия 1981 г. с номинал 2 лева с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на мъж с птица и надпис „Световно ловно изложение“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „15 ЗОИ“ емисия 1988 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и изображение на хокеист и надпис „XV Зимни олимпийски игри 1988 1987 1 лев“ от другата страна, 1 бр. монета емисия 1990 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България“ от едната страна и и надпис „1 лев 1990“ от другата страна, 2 бр. юбилейна монета „Дружба навеки“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „1300 години България“ от едната страна и изображение на две кръстосани ръце и надпис „Дружба навеки 1981“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Цар Освободител“ емисия 1969 г. с номинал 1 лев с надпис „Народна Република България 1969“ от едната страна и изображение на паметник с конник и надпис „1878 - 1968“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „СЛИ Експо 81“ емисия 1981 г. с номинал 1 лев с изображение на герба на Народна Република България и надпис „Народна Република България 1981“ от едната страна и изображение на еленска глава и надпис „Световно ловно изложение България Пловдив ЕКСПО 81“ от другата страна, 2 бр. юбилейна монета „Априлско въстание“ емисия 1976 г. с номинал 1 лев с изображение на изправен лъв и надпис „Народна Република България 1978“ от едната страна и изображение на кръстосани кама и пистолет и надпис „Априлско въстание Сто години Свобода или смърт 1876“ от другата страна, 1 бр. юбилейна монета „Атлантическа солидарност“ емисия 1997 г. с номинал 50 лева, 2 бр. монети емисия 1930 г. на Иран с номинал 10 риала, 1 бр. монета емисия 1900 г. на САЩ с номинал 50 цента, 1 бр. пробита монета емисия 1806 г. на Мексико с номинал 8 реала, 1 бр. монета емисия 1888 г. на България с номинал 2 ½ лева, 2 бр. монети емисия 1882 г. на България с номинал 1 лев, 1 бр. монета емисия 1891 г. на България с номинал 2 лева, 1 бр. монета емисия 1882 г. на България с номинал 2 лева, 1 бр. монета емисия 1892 г. на България с номинал 5 лева, 2 бр. монети емисия 1930 г. на България с номинал 20 лева, 3 бр. монети емисия 1943 г. на България с номинал 50 лева, 3 бр. монети емисия 1940 г. на България с номинал 50 лева, 2 бр. монети емисия 1934 г. на България с номинал 50 лева, 1 бр. монета емисия 1930 г. на България с номинал 100 лева, 1 бр. монета емисия 1913 г. на България с номинал 2 лева, 2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 1 лев, 1 бр. монета емисия 1910 г. на България с номинал 1 лев, 2 бр. монети емисия 1913 г. на България с номинал 50 стотинки, 1 бр. монета емисия 1940 г. на България с номинал 20 лева, 2 бр. монети емисия 1925 г. на България с номинал 20 лева, 1 бр. монета емисия 1952 г. на България с номинал 20 стотинки, 1 бр. монета емисия 1906 г. на България с номинал 20 стотинки, 1 бр. монета емисия 1912 г. на България с номинал 10 стотинки, 1 бр. монета емисия 1937 г. на България с номинал 50 стотинки, 1 бр. монета емисия 1951 г. на България с номинал 3 стотинки, 1 бр. монета емисия 1901 г. на България с номинал 2 стотинки, 1 бр. монета емисия 1915 г. на Сърбия с номинал 1 динар, 26 броя разменни монети, емитирани в периода 1962 – 1997 г., 7 бр. кръгли жълти метални монети, наподобяващи наниз от носия,1 бр. монета със сиво покритие и арабски надписи върху нея с диаметър 35 мм, 4 бр. метални сиви монети с ръждясало и повредено покритие с диаметър 26 мм, 5 бр. монети със сребристо покритие и силно корозирал външен слой с диаметър 24 мм – на съхранение при домакина на 01 РУ при ОДМВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ НА СОБСТВЕНИКА ИМ  М.Н.Х..

-         3 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 3 бр. банкноти с номинал 20 лв. – на съхранение при домакина на 01 РУ при ОДМВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им П.И.С..

Несесер „Мастер“ от изкуствена кожа, около 5/15 см. с цип, с подредени различни метални заготовки тип „шперц“, джобно ножче, тип „Швейцарско“, 1 бр. метален извит накрайник. 6 бр. саморъчно изготвени инструменти, изработени от метал, със заострени и извити под различен ъгъл върхове – следват делото, ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА като вещи, послужили за извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.1, б.А от НК.

 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимите В.Й.К. И П.И.С., със снети по делото самоличности, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно направените по делото разноски, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив, в размер на 120 /сто и двадесет / лева, като всеки един от тях заплати по 60,00 /шестдесет/ лева.

ÏÎÄÑ.  К.: Äåêëàðèðàì, ÷å ñå îòêàçâàì îò ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî îáùèÿ ðåä.

                                     

                                               ÏÎÄÏÈÑ:

 

 

ПОДС.С.: Äåêëàðèðàì, ÷å ñå îòêàçâàì îò ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî îáùèÿ ðåä.

                                     

                                               ÏÎÄÏÈÑ:

 

                               Ñ Ï Î Ð À Ç Ó Ì Å Ë È  Ñ Å:

 

ÐÏ Ïëîâäèâ                                                  ÏÎÄÑ. В.К.:

        

ÏÐÎÊÓÐÎР                                         

М.СИМЕОНОВА                                          ÀÄÂ. Й.Д.

 

                                     

ÏÎÄÑ. П.С.:

                                              

                                                                  ÀÄÂ.Б.:

 

                                                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

        

Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение  да се отменят.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

        

Съдът      

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4184/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Й.К.  мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

         ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия П.И.С. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 3000 лева.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

        

         На вещите лица се издаде РКО за сумата от по 20,00 лева за всеки един от тях за явяване в съдебно заседание.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,30  часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!

МГ