НОХД 4080/2016 - Присъда - 18-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 282                     18.10.2016            гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на    осемнадесети октомври                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН  МИНЧЕВ

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор: ВАНЯ ХРИСТЕВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 4080  по описа за 2016  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.З.Г. – роден на  *** г. в гр. С.  , живущ ***,  б., български гражданин,  с начално образование, безработен,  разведен, не осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 06.08.2014 г. до  17.05.2016 г. в с. Чалъкови обл. Пловдивска , след като е осъден  - с влязло в сила  на 06.08.2014 г. Решение № 2838/2014 г. по гр. дело № 18173/2013 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, да издържа свой низходящ- сина си Е.Г.Г. с ЕГН: ********** , съзнателно не е изпълнил задължението си в размер  на повече от две месечни вноски , а именно двадесет и две месечни вноски , в размер на по 85 лева  всяка, или общо в размер на  1870  лева , поради което и на основание чл. 183 ал.1 вр. с чл. 54  от НК   ГО ОСЪЖДА  на ПРОБАЦИЯ в размер на ЕДНА  ГОДИНА , изразяваща се в пробационните мерки:

-                            Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично, и

-                            Задължителни периодични срещи  с пробационен служител   

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Вярно с оригинала! В.Т.