НОХД 3931/2016 - Споразумение - 27-10-2016

П Р О Т О К О Л №822

 

27.10.2016 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На двадесет и седми октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЙОННА ТРИОНСКА

                                                                                     2. СТОЯН ТОНЕВ

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3931  по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 09,30  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ.

 

ПОДСЪДИМАТА:

Е.Л.Ж. – уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично и със защитника си адв. П..

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

         АДВ. П.: Представям вносна бележка в оригинал за внесени щети в размер на 480 лева.

         ПРОКУРОР: Да се приеме.

         Съдът

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРОЧИТА и ПРИЕМА вносна бележка за сумата от 480 лева, представляваща останалата част от щетите на пострадалата.

         ПРОКУРОР: С подсъдимата и нейния защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. П.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

         ПОДС. Ж.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 27.10.2016 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ, от една страна и от друга – подсъдимата Е.Л.Ж., лично и със защитника си адв. П. за решаване на  НОХД №3931/2016 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА Е.Л.Ж. -  родена на *** ***, б., български гражданин, разведена, със средно образование, безработна, неосъждана /реабилитирана/, ЕГН: ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК  за това, че на  08.05.2015 г. в гр. Пловдив противозаконно е присвоила чужди движими вещи – пари – сума в размер на 587, 22 лева, собственост на К.А.Ф. *** и сума в размер на 592, 66 лева, собственост на Ц.С.Ф. *** – всичко пари на обща стойност 1179, 88 лева, които е владеела и пазела.

За така извършеното престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК на подсъдимата Е.Л.Ж. се НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

 

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което Е.Л.Ж. е била с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.07.2016 г. до 11.08.2016 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

ЗА РП – ПЛОВДИВ:                                        ПОДСЪДИМ:..................

/НИКОЛА ТЪПЧЕВ/                                         /Ж./

                                                                       

         ЗАЩИТНИК:

                                                                           АДВ. П.: ...........

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №3931/2016 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимата Е.Л.П. мярка за неотклонение “ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯв размер на 300 лева да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №3931/2016 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимата Е.Л.П. мярка за неотклонение “ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯв размер на 300 лева.

ДА СЕ УВЕДОМИ постр. К.Ф. за възстановените й щети.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09,55 часа.

                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

СЕКРЕТАР:

 

 

                           ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                            СЕКРЕТАР: Д.Д.