НОХД 3815/2016 - Мотиви - 14-11-2016

Мотиви по Наказателно дело 3815/2016г.

Мотиви по Н.О.Х.Д.№ 3815/2016г. по описа на ПРС, НО, 4-ти с-в

Пловдивска районна прокуратура е внесла Обвинителен акт по досъдебно производство ДП № 174/2016г. по описа на 05 РУП на МВР гр. Пловдив (пр.пр. № 3145/2016 г. по описа на ПРП) срещу Г.И.Д. за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.3, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“ вр. с чл. 26, ал.1 НК.

Срещу подсъдимия е повдигнато обвинение за това, че в периода от 25.03.2016 г. до 29.03.2016 г. гр.Пловдив в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив /извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено но чл.66 от НК и е извършил престъплението, след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК/,

на 25.03.2016 г. в гр.Пловдив е отнел чужда движима вещ - велосипед марка ”KIDDY GIRL" модел SPR на стойност 150.00 лева от владението на П. Т.М. ЕГН ********** *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои;

на 29.03.2016 г. в гр.Пловдив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи - ски марка „Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO" на стойност 120 лева, щеки за ски марка „Leki Racing" на стойност 150 лева и сак за ски марка Salomon" на стойност 30 лева - всичко на обща стойност 300,00 лева от владението на З. В.В. ЕГН ********** *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 450,00 лева. - престъпление по чл.196 ил.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.З вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б."А" и б."Б" вр. чл.26 ал.1 от НК

 

 

 

 

РП – Пловдив в хода на съдебното следствие и след приключването му счита обвинението за доказано по безспорен начин, а събраните в хода на досъдебното производство доказателства - съответстващи на направеното от подсъдимия самопризнание. Предлага, при индивидуализация вида и размера на наказанието спрямо подсъдимия Д. да бъдат отчетени при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства – лоши характеристични данни, като смекчаващо отговорността обстоятелство е посочено направеното признание на вина. Предлага се наказание което да бъде определено при условията на чл. 54 НК след което да бъде намалено с 1/3 – т.е при средния размер от 7 години и половина след което да се редуцира така както законът повелява.

По делото не са приети за съвместно разглеждане граждански искове, няма контитуирани частни обвинители.

Подсъдимият Д. е направил е изрично искане за протичане съдебното производство по реда на гл.27 /двадесет и седем/ и по-точно при прилагане нормата на чл.371, т.2 от НПК. Признава изцяло фактите, така както са отразени от ПРП в Обвинителния акт като запознат с правните последици на това особено производство, отказва да се събират други доказателства досежно фактическата обстановка, изложена в него. С оглед на това съдът, след като установи, че самопризнанието му се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства, обяви, че няма да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на Обвинителния акт, на основание чл.372, ал.4 от НПК. В подкрепа пледоарията на защитника си, подсъдимият Д. заявява, че е съдействал на разследването, признава вина и моли за минимално наказание. В предоставената му последна дума на осн. чл.297, ал.1 от НПК моли съда за снизходителност.

Служебният защитник на подсъдимия Д. адв. Т. е направил искане по реда на чл.371, т.2 от НПК. Моли съда при постановяване на съдебния си акт да приложи чл.55 НК като определи наказанието при наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

 

СЪДЪТ след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

 

Обвиняемият Г.И.Д. е роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

Обв. Г.Д. е осъждан многократно, като от значение за правната квалификация, предмет на настоящия обвинителен акт имат следните влезли в сила съдебни актове:

1. Със споразумение от 21.06.2013 г. по НОХД № 3636/2013 г. по описа на ПРС -XIV н.с. влязло в законна сила на 21.06.2013 г., обв.Д. бил признат за виновен за извършено на 20.06.2013 г. престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 атт.1 т.З и т.4 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б."А" и б."Б"вр.чл.18 ал.1 от НК и на основание чл.55 ал.1 т. I от НК му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца при първоначален  „строг" режим на изтърпяване на наложеното му наказание.

2. Със споразумение от 18.09.2014 г. по НОХД № 5586/2014 г. по описа на ПРС -И н.с. влязло в законна сила на 18.09.2014г.. обв.Д. е бил признат за виновен за извършено на 13.09.2014 г. престъпление но чл. 196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.З вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б."А" и б."Б" от НК и на основание чл.55 ал.1 т. 1 от НК му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наложеното му наказание.

От изтърпяване на наказанията по тези предишни присъди не са изминали 5 години по смисъла на чл. 30. ал. 1 от НК. което обуславя квалификацията на настоящото деяние на обвиняемия като такова, извършено при условията на чл. 29, ал. 1. б."А" и б. „Б" от НК.

На 21.03.2016 г. в гр.Пловдив св.П. Т.М. /живущ ***/ слязъл до подземния си гараж на кооперацията, в която живеел със семейството си и оставил до паркомястото, на което паркирал лекия си автомобил, собствения си велосипед марка KIDDY GIRL" модел SPR, ползван от дъщеря му.

На 25.03.2016 г. в гр.Пловдив обв.Г.И. ***9 като незабелязано влязъл в подземния гараж на жилищната кооперация, в която живеел св.М. и отнел велосипеда марка KIDDY GIRL" модел SPR, собственост на св.П. М..

Св.З. В. ***. В избеното си помещение на блока. св.В. държала ски марка Fisher  RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка „Leki Racing", сак за ски марка „Salomon" и празни стъклени буркани. През месец март 2016г. св.В. обявила за продажба в интернет -страницата OLX" бурканите, които складирала в избеното си помещение като оставила за връзка мобилния си номер.

На 28.03.2016 г. св.В. била потърсена по мобилния си телефон от обв.Г.Д., когото не познавала и провела разговор с него във връзка с описаната обява. Обвиняемия изразил желание да закупи въпросните буркани, собственост на св.В.. На същата дата, след обяд в гр.Пловдив обв.Д. отишъл до дома на св.В.. Същата го завела до избеното си помещение, показала му складираните там буркани като Д. ги закупил за сумата от 5 лева. Преди да си тръгне, обв.Д. забелязал, че в избеното помещение на свидетелката имало оставени ски марка  Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка .,Leki Racing" и сак за ски марка Salomon", които решил по-късно да отнеме. След като изпратила обвиняемия. св.В. заключила входната врата на избеното си помещение и се прибрала в дома си.

На 29.03.2016 г. сутринта в гр.Пловдив обв.Г.Д. *** като отишъл до бл.** вх.*. в който живеела св.В.. Обвиняемият влязъл през отворената входна врата на блока и след като се уверил, че във входа нямало хора, се насочил към избеното помещение на св.В.. Чрез блъскане разбил заключената входна врата на избата на св.В., влязъл вътре, отнел ски марка „Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка „Leki Racing" и сак за ски марка  Salomon"/собственост на св.В./ и избягал в неизвестна посока.

На същата дата в гр.Пловдив обв.Д. посетил заложна къща „НИД ГАРДЪН"ООД. находяща се на бул."Руски"№ 41, където заложил на св.Н.Г.И./собственик и управител на „НИД ГАРДЪН ООД"/ отнетите от него ски марка „Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка Leki Racing" и сак за ски марка Salomon" за сумата от 30 лева. Обв.Д. уверил св.И., че вещите били негови. Св.И. изготвил заложен билет с № 7737/29.03.2016 г.. прикрепен с декларация по наредба за дейността на заложните къщи с данните на заемателя -обв.Г.И.Д..

По - късно на същата дата в гр.Пловдив обв.Д. отново посетил описаната заложна къща. Обвиняемият заложил за сумата от 30 лева на св. Н.И. и отнетия от него на 25.03.2016 г. велосипед марка KIDDY GIRL" модел SPR, собственост на св.П. М., след като уверил И., че веща била негова. Св.И. изготвил заложен билет с № 7738/29.03.2016 г., прикрепен с декларация по наредба за дейността на заложните къщи с данните на заемателя - обв.Г.И.Д..

Впоследствие св.М. и св.В., след като установили липсата на вещите си. сигнализирали полицията.

След разкриване на престъплението обв.Д. бил отведен в сградата на V РУП гр.Пловдив. като при проведени беседи със св.Б.П.М. -полицейски служител при V РУП гр.Пловдив признал за кражбите и подробно обяснил механизма на извършването им.

С Протокол за доброволно предаване от 30.03.2016 г. св.Н.Г.И. предал в сградата на V РУП гр.Пловдив ски марка Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка „Leki Racing", сак за ски марка „Salomon" върнати на св. З. В. с разписка / л. 60/.

На 01.04.2016 г. в сградата на V РУ на МВР гр.Пловдив св.Н.И. доброволно предал и велосипед марка  KIDDY GIRL"' модел SPR - върнат на св.П. Т.М. с разписка /л.61/.

Видно от протокол за разпознаване на лица от 01.04.2016 г. св.З. В.В. посочила обв.Г.И.Д. като лицето, на което на 28.03.2016 г. продала буркани.

Видно от протокол за разпознаване на лица от 01.04.2016 г. св.Н.Г.И. посочил обв.Г.Д. като лицето, което заложило в заложната къща ски марка Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO", щеки за ски марка „Leki Racing", сак за ски марка Salomon" и велосипед марка KIDDY GIRL" модел SPR .

По делото е назначена и изготвена стоково-оценъчна експертиза, от заключението на която е видно, че към момента на деянието - 25.03.2016 г., стойността на велосипед марка KIDDY GIRL" модел SPR е 150.00 лева.

По делото е била назначена и изготвена стоково-оценъчна експертиза, от заключението на която е видно, че към момента на деянието - 29.03.2016 г. стойността на ски марка „Fisher RC4 WORLDCUP RC PRO" е 120 лева. щеки за ски марка Leki Racing" - 150 лева и сак за ски марка Salomon" на стойност 30 лева - всичко на обща стойност 300,00 лева.

По доказателствата:

Така изяснената фактическа обстановка, съдът приема за несъмнено установена въз основа на следните доказателства, инкорпорирани в процеса посредством направеното от подсъдимия Д. самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК пред съда, както и чрез показанията на свидетелите З. В.В., П. Т.М., Б.П.М., Н.Г.И.. В показанията на горепосочените съдът не намира основание да се съмнява доколкото същите са в унисон с останали доказателства по делото и съответстват на правеното от подсъдимия  Д. самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК.

В хода на досъдебното производство е извършено разпознаване на лица и предмети извършено от св. З. В. /л.39 от досъдебното производство/, разпознаване извършено от св. Н.Г.И. / л. 40 от досъдебното производство/. И двата протокола са извършени съобразно изискванията на НПК и представляват годно доказателствено средство, респ. установяват факти и обстоятелства, които се подкрепят от останалия по делото доказателствен материал и кореспондират на направеното от подс. Д. самопризнание.

В хода на досъдебното производство са извършени 2 /две/ стоково-оценъчни експертиза по писменни данни, които дават заключение, че стойността на инкриминираните вещи възлиза на сумата от общо 450 лева. Настоящата инстанция намира заключенията за компетентни и безпристрастни, няма основание същите да не бъде кредитирани до колкото и страните не ги оспорват.

Инкриминираните вещи са доброволно предадени от св. Н.Г.И..

Констатацията за съдебното минало на подс. Д. съдът извърши въз основа на приетата по делото справка за съдимост.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Подсъдимият Г.И.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 196, ал.1, т.2 вр. с чл. 195, ал.1, т.3 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“ вр. с чл. 26, ал.1 НК.

В случая се касае до две изпълнителни деяния – престъпно отнемане, които осъществяват поотделно два различни състава на едно и също престъпление – кражба. Първото деяние осъществява състава на кражбата по чл. 194, ал.1, а второто деяние на кражбата по чл. 195, ал.1, т.3 НК. Деянията са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка, при което последващите се явява от обективна страна продължение на предшестващите. От субективна страна е налице еднородност на вината – пряк умисъл и при двете деяния.

Изпълнителното деяние на кражбата е свързано с отнемане чужда движима вещ от владението на другиго. Отнемането е факт, който е свързан с установяване фактическа власт от подсъдимия и същевременно прекратяване властта на правоимащия върху вещта. В случая предмет на престъплението са движими вещи – колело, ски, щеки за ски и сак за ски, които са собственост на трети лица. Безспорно е установен както фактът на отнемането, така и фактът на последващото разпоредително действие в открадната вещ. Едно от изпълнителните деяние е съпътствано с допълнителни съставомерни признаци, които го утежняват – взломяването на преграда здраво направена за зашита на имот, което повишава и неговата обществена опасност.

Налице е причинната връзка между деянията и настъплитие общественоопасни последици.

От субективна страна деянията са извършено виновно при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си знаел е че вещта е чужда, знаел е че същата не му се полага на законово основание, предвиждал е че ще лиши собственика от възможността да упражнява правомощието владение върху нея и въпреки това я е отнел. Налице е присвоителното намерение обективизирано чрез фактическото отнемане. Налице е и изискуемото от закона субективно отношение при извършването на продължаваното престъпление. Така деецът е знаел, че извършва две кражби, втората чрез взломяване на преграда здраво направена за защита на имот, съзнавал е че за да отнеме вещта е било необходимо да взломи помещението, предварително го е огледал и набелязал вещите, които ще отнеме. Подс. Д. е предвиждал, че ще лиши собственика от владението върху вещта и е целял това, за да се обогати неправомерно за сметка на правоимащото лице. Подс. Д. е знаел, че взломната кражба е последваща друга кражба, осъзнавал е обстановката при която я извършва и целял извършването й.

Изводът за опасния рецидив следва от осъжданията на подсъдмия Д. по НОХД № 3636/2013г. на РС – Пловдив и НОХД № 5586/2014г. на РС – Пловдив  като от изтърпяването на наказанието наложено със съответните присъди по тези дела не са изминали 5 години по смисъла на чл. 30, ал.1 НК.

Подсъдимият Д. към момента на извършване на престъплението е бил наказателноотговорно лице по смисъла на чл. 31, ал.1НК, тъй като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си.

По изложените съображения подсъдимият Д. съгласно чл.303, ал.2 от НПК следва да бъде признат за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. с чл. 195, ал.1, т.3 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“ вр. с чл. 26, ал.1 НК.
 

По наказанието:

Предвиденото наказание за извършеното от подсъдимия Д. престъпление е лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Съгласно нормата на чл.58а, ал.1 от НК, при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл.373, ал.2 от НПК, съдът определя наказанието „Лишаване от свобода”, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намалява така определеното наказание с 1/3 /една трета/. В конкретния случай производството пред първоинстанционния съд се разви именно по реда на чл.372, ал.4, във вр. с чл.371, т.2 от НПК като подсъдимият Д. призна изцяло фактите, посочени в обстоятелствената част на Обвинителния акт като, доколкото същите се подкрепят еднозначно от останалите доказателства по делото, съдът с нарочно определение постанови, че няма да събира други доказателства, а ще се ползва от събраните в рамките на досъдебното производство. В такъв случай съдът е задължен да приложи разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК. На следващо място обаче нормата на чл.58а, ал.4 от НК изисква в случаите, когато едновременно са налице условията по ал.1 и условията на чл.55 от НК, съдът да прилага само чл.55 от НК, ако е по-благоприятен за дееца.

Решаващият съд намира в този случай да не са налични изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства спрямо подсъдимия Д. поради което определи наказанието му при условията на чл. 54, ал.1 вр. с чл. 58а, ал.1.  Не са налице нито изключителни, нито многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, тъй като първо се касае до подсъдим с висока степен на обществена опасност – рецидивист, който е формирал трайни пресъпни навици и до момента не е показал, че се е превъзпитал и е променил отношението си към престъпното отнемане на чужди движими вещи, и второ, касае се до две деяния извършени при условията на продължавано престъпление, едно от които е и обусловило приложението на по-тежкия квалифициращ състав.

При индивидуализация на наложеното наказание съдът отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство размерът на стойността на инкриминираните вещи, както и съдействието за разкриването на обективната истина на досъдебното производство. Като отегчаващо обстоятелство се отчете механизма на извършване на престъплението, предварителното му обмисляне и набелязване на движимите вещи, лошите характеристични данни на подсъдимия, който е многократно осъждан все за престъпления против собствеността.

При това положение настоящата инстанция намери, че наказанието, което следва да се наложи на подс. Д. е при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Поради това наказанието следва да бъде ориентирано към минимума от 3 години лишаване от свобода. По-тежко наказание би била неоснователна репресия спрямо подсъдимия до колкото макар същият да е личност с висока степен на обществена опасност, размерът на отнетото, характерът и видът на инкриминираните вещи не позволяват завишаване на наказанието „лишаване от свобода“

Съдът намали с 1/3 така определеното наказание „лишаване от свобода“ от 3 години на 2 години на основание чл. 58а, ал.1 НК вр. с чл.373, ал.2 НПК.

На основание чл. 61, т.2 вр. с чл. 60, ал.1 ЗИНЗС се постанови така наложеното наказание лишаване от свобода в размер на 2 години да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал.2 вр. с ал.1, т.1 НК се приспадна времето през което подс. Д. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК считано от 01.04.2016г. до влизането в сила на присъдата.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подс. Д. е осъден да заплати направените в досъдебното производство разноски в размер на 130 лева и разноските за настоящата инстанция в размер на 20 лева.

По изложените съображения съдът постанови настоящите мотиви.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: П./

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.