НОХД 3656/2016 - Споразумение - 16-06-2016

Споразумение по Наказателно дело 3656/2016г.

П Р О Т О К О Л

№ 450

 

16.06.2016 г.                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            ХХІ наказателен състав

На шестнадесети юни          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3656 описа за 2016 година.

 

На поименното повикване 11,02 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

Е.Д.Р. – редовно призован, се явява лично. За него се явява определеният от досъдебното производство за служебен защитник адв. Б.Д. от АК – Пловдив.  

ПОДС. Р.: Съгласен съм да ме защитава адв. Б.Д. в настоящото производство.

АДВ. Д.: Запозната съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. Е.Д.Р..

Съдът счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК  и чл. 26, ал. 2 от ЗЗП, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. Б.Д. за служебен защитник на подс. Е.Д.Р. в настоящото производство.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

  О П Р Е Д Е Л И

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         Е.Д.Р. - роден на *** ***,  **, български гражданин, начално образование, **, живущ при фактическо съжителство, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********.

         ПОДС. Р.: Получил съм препис от обвинителния акт днес. Няма да се ползвам от правото на възражение.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид. Считам, че наказанието отговоря на събраните доказателства и се явява справедливо и съответно на извършеното.

         АДВ. Д.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието.

ПОДС. Р.: Нямам отводи. Моля да одобрите споразумението.

         Съдът с оглед липсата на отводи, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 16.06.2016 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, от една страна и от друга – подсъдимия Е.Д.Р., лично и със служебния си защитник адв. Б.Д. от АК - Пловдив за решаване на  НОХД № 3656/2016 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият Е.Д.Р. - роден на *** ***,  **, български гражданин, начално образование, **, живущ при фактическо съжителство, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 07.06.2016 год. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ” модел „520” с регистрационен номер ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.06 на хиляда, установено по надлежния ред – техническо средство „ Алкотест Дрегер 7410+“ с фабричен номер ARSK 0248.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на подсъдимия Е.Д.Р. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК – 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА „лишаване от свобода” и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното и наложено на подс. Е.Д.Р. наказание от 5 /ПЕТ/ месеца „лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението за решаване на делото.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. Е.Д.Р. е бил задържан по ЗМВР за времето от 08.06.2016 г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

 

ЗА РП - ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

Р. ГЕОРГИЕВА                                              /Е. Р. /

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. Д.

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

    

 

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 3656/2016 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Е.Д.Р. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3656/2016 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Д.Р. мярка за неотклонение „Подписка”

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 11:15 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш