НОХД 354/2016 - Присъда - 02-03-2016

Присъда по Наказателно дело 354/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 69                                      02.03.2016 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На втори март                                     две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ТАКУХИ ВАСИЛЕВА

                                                        АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА                                         

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Евгений Милев

 

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 354 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., роден на *** ***, ***, български гражданин, основно образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2015 г. в гр. Кричим, обл. Пловдив, макар и непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, се е съвкупил с лице ненавършило 14 -годишна възраст – П.М.Р., ЕГН **********, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл.152 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 151 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

.

На основание чл. 66 ал. 1, вр. чл.69, ал.1  от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. С.С.С. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.С., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 275,18 /двеста седемдесет и пет лева и осемнадесет стотинки/ лева, по сметка на ОД МВР Пловдив, и направените по делото разноски в размер на 20,00 /двадесет/, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                     

 

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:             

 

Вярно с оригинала!

МГ