НОХД 3498/2016 - Присъда - 19-09-2016

Присъда по Наказателно дело 3498/2016г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

Номер 241                                Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       Х наказателен състав

На деветнадесети септември                             Година 2016

В заседание при закрити врати в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СИЛВАНА БОЕВА

                                                                             ДАРИНА КУКЕВА

 

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №  3498 по описа за  2016  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия  Ф.К.П. - роден на *** ***, ***, български гражданин, основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2015 г. в гр. Пловдив повторно, в немаловажен случай, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи, както следва:

-         1 бр. портфейл от изкуствена кожа кафяв на стойност 6,00 лв.

-         Сумата от 177,00 лв.

-         1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг” модел GT-S 5570 на стойност 105,00 лв.

-         1 бр. калъфче за телефон черно от изкуствена кожа на стойност 2 лв.

-         1 брой СИМ карта с ваучер на стойност 3,50 лв.,

или  всички вещи на обща стойност – 293,50 лв., от владението на З.Н.Я., ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.28 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 във вр. с чл.58а ал.1 във вр. с чл.54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.191 ал.2 във вр. с чл.58 ал.2 от ЗИНЗС и чл.64 ал.4 б.”А” от НК ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на така наложеното на подс. Ф.К.П. наказание от шест месеца лишаване от свобода в Поправителен дом за непълнолетни.

На основание чл.69 ал.2 във вр. с чл.68 ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА изцяло подс. Ф.К.П. от изтърпяване на наказанието от три месеца лишаване от свобода, наложено му по НОХД 5682/2015г. на ПРС, VІІІ н.с.

ОСЪЖДА подс. Ф.К.П. със съгласието на законния му представител да заплати на гражданския ищец З.Н.Я. с ЕГН – ********** сумата от 177,00 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от престъплението по чл. 195 ал.1 т.7 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.28 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - СД, находящ се на лист 66 от делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност след влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Ф.К.П. със съгласието на законния му представител да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 182,50 лв, направени разноски за експертиза.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1....................

 

                                                                 2....................

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.