НОХД 3447/2016 - Определение - 04-07-2016

Определение по Наказателно дело 3447/2016г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1133

 

04.07.2016 год.                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,  ОСМИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти юли,                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                            

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Никола Кърпаров

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  3447 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ Д.Н.К. – редовно призован, се явява лично и с адв. М.К., редовно упълномощена на досъдебното производство.

          ПОСТРАДАЛАТА В.Д.С. -  редовно призована, не се явява.

          По делото е постъпила е молба от адв.В. М. от АК- гр. Стара Загора за конституирането на пострадалата  В.Д.С. в качеството на частен обвинител в настоящото производство срещу подсъдимия Д.Н.К..

     ПРОКУРОРЪТ:  Доколкото видях делото е насрочено по реда на глава ХХVІІІ от НПК, но в случая считам, че не е приложима тази глава, тъй като тя се отнася за освобождаването от наказателна отговорност и преминаването към административна такава. Според Обвинителният акт имаме множество престъпления и причинени две телесни повреди и съгласно чл. 78А, ал. 7 от НК не се прилага чл. 78А от НК. Тоест, делото трябва да бъде насрочено по общия ред или евентуално за постигане на споразумение между прокуратурата, подсъдимия и защитата на подсъдимия или по реда на съкратеното съдебно следствие, ако има основание за това. В случая след като не се призовани останалите свидетели можем да обсъждаме само даване ход на делото за приемане или евентуално отхвърляне на молбата за конституиране на пострадалата в качеството на частен обвинител, ако все пак не се постигне споразумение.

     АДВ.К.: Считам, че категорично са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Не намирам за обосновано и подкрепено  с каквито и да е доказателства опитът на прокуратурата да се твърдят множество телесни повреди. Да, действително погледнато в експертизите, в тях е казано, цитирам: „ Голямата разксъсно-контузна рана в областта на дясната подбедрица, която е довела до кожен дефект в областта, и е наложила извършването на кожна пластика...”. Въпросното размекване на тъканите, което се споменава  по отношение, на което се прави опит да бъде вкарано като втора средна телесна не може да бъде дефинирано. Ние мислим, че правилно е внесено делото.

     ПРОКУРОРЪТ/РЕПЛИКА/: Обвинителният акт е за причиняване по предпазливост на две телесни повреди. Дали има две престъпления или само едно, това е вече въпрос по същество и той не може да бъде решен в настоящото производство. След като имаме такова обвинение, следва делото да се гледа по общия ред и след като не се постигна споразумение. Ако съдът прецени, че се касае само за една телесна повреда, след проведено съдебно дирене, да постанови оправдателна присъда по отношение на едното и да премине по разпоредбата на чл. 78А от НК за другото, ако са налице основанията, но това е въпрос за решаване на делото след пълноценно съдебно следствие.

Съдът, след като изслуша становището на страните, след запознаване с Обвинителния акт, такъв какъвто е депозиран пред настоящия съд, настоящата инстанция намира, че ход на делото не следва да бъде даден в днешното съдебно заседание, а производството по настоящото дело от общ характер да бъде прекратено и материалите по делото да бъдат изпратени на Районна прокуратура гр. Пловдив с указание да бъде изготвено Постановление с предложение К. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административна такава, като съображенията за това са следните:

Съдът намира, че в конкретният казус изобщо не се касае за повече от едно престъпление, а именно причиняване на една телесна повреда и действително състава на това престъпление включва в себе си множество нарушения, но това са нарушения по Закона за движение по пътищата.

     Освен това по делото е отбелязано, че се касае за квалификация по привилегирования състав, а именно когато деецът е направил всичко възможно от себе си за оказване помощ на пострадалия от съответното деяние, а при това положение законът е предвидил наказание „лишаване от свобода” до 2 години или пробация.

     Мотивиран от горното, Съдът

 

 

                                            О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 3447/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ нак. състав.

ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура гр. Пловдив за изготвяне на Постановление с предложение за освобождаване на Д.Н.К. от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр. Пловдив по реда на глава ХХІІ от НПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 15:40 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

СЕКРЕТАР:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.