НОХД 3278/2016 - Споразумение - 30-05-2016

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 394

 

30.05.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На тридесети май                                                     година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                                              

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: ИВАН ИЛЕВСКИ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 3278 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:      

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.М. – осигурен, явява се лично.

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

         Н. Г. Г.неосигурен, не се явява.

Г. Й. Ч. – неосигурен, не се явява.

 

ПОДС. М.: Моля да ми бъде назначен служебен защитник, тъй като желая да сключа споразумение с прокуратурата и в момента нямам възможност да си упълномощя такъв.

 

Съдът с оглед така изразеното становище на прокурора и като съобрази казаното от подсъдимия, че са налице процесуалните предпоставки на чл. 94, ал. 1, т. 9 за назначаване на служебен защитник на подсъдимия А.М. при условията на чл. 94, ал. 3 НПК, а именно с оглед задължителното участие на защитник.

Мотивиран от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ пише писмо до САК Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия А.С.М..

 

С оглед на горното съдът определи почивка за изчакване на служебния защитник и освободи свидетелите.

Съдебното заседание продължава в 14:15 часа в същия съдебен състав и страни.

 

В залата се явява и адв. П.Д.Ю., определен от САК Пловдив за служебен защитник на подсъдимия М. с писмо с изх. 1876/30.05.2016г.  

 

ПОДС. М.: Съгласен съм адв. Ю. да поеме защитата ми по това дело.

АДВ. Ю.: Запознах се с материалите по делото и ще поема защитата. 

 

Съдът с оглед така изразеното становище на страните и на основание чл.384, ал.2, вр.чл.94, ал.3, вр.ал.1, т.9 от НПК, намира, че на подсъдимия А.М. ще следва да се назначи за служебен защитник присъстващия в залата адв. П.Д.Ю.,*** за служебен защитник.

         Мотивиран от горното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия А.С.М. адв. П.Ю. от АК - Пловдив.   

 

АДВ. Ю.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия.

А.С.М. - роден на ****** обл. *** бул. „***“ № 5***, б., български гражданин, женен, с основно образование, ***, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275НПК.

ПРОКУРОР: Нямам възражения и искания за отводи. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. Ю.: Нямаме искания за отводи, нито възражения. С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

 

         Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

 

         ПОДС. М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ИВАН ИЛИЕВСКИ от една страна и от друга страна подсъдимия А.С.М., лично и чрез назначения му служебен защитник адв. Ю. споразумение за решаване на НОХД № 3278/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.М. - роден на ****** обл. *** бул. „***“ №***, б., български гражданин,  женен, с основно образование, ***, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК затова, че на 22.05.2016 г. в гр. Пловдив, на ул. „Филип Македонски“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген Голф“, с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер“ модел „Алкотест 7410+“ с фабричен номер ARSK0281.

За така извършеното престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК на подсъдимия А.С.М. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, както и глоба в размер на 200 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от четири месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.С.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява тези права от 22.05.2016г. до влизане на настоящото определение в сила.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. с ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода” за срок от четири месеца, времето през което подсъдимият А.С.М. е бил задържан по реда на ЗМвР за срок от 24 часа, считано за 22.05.2016г., като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             А.М.

ИВАН ИЛЕВСКИ

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Ю.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 3278/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 3278/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.С.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14:40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                                                                                         СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ