НОХД 3059/2016 - Споразумение - 17-05-2016

П Р О Т О К О Л № 366

 

 

П Р О Т О К О Л  № 366

 

17.05.2016 година        

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  седемнадесети май            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     ТОДОР ТОДОРОВ

2.     МИЛКА ДИМИТРОВА

                                              

                                     

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗЕВА

ПРОКУРОР:СВЕТЛА НИКОЛОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД №  3059   по описа за 2016  година

На именното повикване в  10:45  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Т.В.В.  се явява лично доведен от Ареста при ОЗСА  и със служебния си защитник адв. М.Г. .

СВИДЕТЕЛИТЕ:

         С.Ю.Х., Т. Н. Н. , А. П. Н.  и Н.  З. Д. не се явяват.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ П. Н. К.   не се явява.

         Рп гр. Пловдив изпраща представител.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. : Да се даде ход на делото.

         Съдът  намира, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото, поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

         Т.В.В. – роден на  *** ***, живущ *** , ***, български гражданин, неграмотен, безработен,  неженен, осъждан, ЕГН: **********.

         ПОДС. В.:  Получих препис от обв. акт.

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК .

         ПРОКУРОР: Нямам отводи .   Имам  искане да одобрите постигнато споразумение.

         АДВ.  Г. :  Нямам отводи и възражения.  Моля да одобрите споразумението.

ПОДС. В.: Съгласен  съм с наказанието .

Съдът             

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. В.:  Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         СЪДЪТ счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от   прокурора СВЕТЛА НИКОЛОВА  и   подсъдимия  Т.В.В.  лично и  чрез  адв.  М.Г. от АК Пловдив споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№  3059/2016 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

Подсъдимият   Т.В.В. – роден на  *** ***, живущ *** , ***, български гражданин, неграмотен, безработен,  неженен, осъждан, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по  чл. 196 ал.1 т. 1 вр. с чл. 194  ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б.”А” от НК   за това, че  на 13.05.2016 г.   в гр. Пловдив при условията   на опасен рецидив,  след като е  бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по малко от една година, изпълнението на което  не е отложено по  чл. 66  от НК, е отнел чужди  движими вещи  на обща стойност  60 лева от владението на „Фербиндунг Груп” ЕООД  без съгласието на ръководството на дружеството и с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 196 ал.1 т. 1 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с чл. 29 ал. 1 б.”А” от НК  и при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимия  Т.В.В.   /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на   ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 вр. с чл. 57 ал.1  от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия Т.В.В. (със снета самоличност)  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА  да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСИПАДА  от така определеното  и наложено на подсъдимия Т.В.В. (със снета самоличност) наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДНА ГОДИНА времето , през което подсъдимият е бил задържан  по реда на ЗМВР и НПК , а именно  от  13.05.2016  г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението  , като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА   подсъдимия Т.В.В.      /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на  48.30 (четиридесет и осем лв. и тридесет ст.) лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                  ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР: .................................   : ......................

            (Св. НИКОЛОВА)                           (Т. В.)

 

 

                                                                                                                                                  ЗАЩИТНИК:........................

                                                      (адв. М. Г.)

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                               (ИВАН МИНЧЕВ)

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                      1.....................     2.............................

                           

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 382  ал.7  вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД№ 3059/16  г. по описа на ПРС – ХVІІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3059/2016  г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК.

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 10:55   часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                  1.....................     2.............................

                           

 

 

                                                                           СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.