НОХД 3041/2016 - Определение - 28-10-2016

П Р О Т О К О Л № 1713

П Р О Т О К О Л № 1713

 

28.10.2016 г.                                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            III наказателен състав

На двадесет и осми октомври                            две хиляди и шестнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ГРЕТА ЧИРЛОВА

КРАСИМИР КОЛЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3041 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09,00 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДС. П.В.Д. – не се явява.

ЗАЩИТНИКЪТ адв. Ж.Ч. – редовно уведомен от предходно СЗ, се явява.

Съдът докладва постъпила Докладна записка от ОД „Охрана” Пловдив във връзка с изпълнение на постановената спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража”. В този смисъл е посочено, че Определението на съда не е могло да бъде изпълнено, тъй като при посещение на лицето, с оглед задържането му, кметът на селото е заявил, че подсъдимият е починал преди няколко дни в неизвестно село в Старозагорска област, като към момента Кметството не можело да издаде никакъв документ за смърт, който да послужи пред съда.

В тази връзка са изискани справки от всички районни прокуратури на територията на Окръжна прокуратура Стара Загора, за посочване на това дали е било образувано ДП за склоняване към самоубийство на лицето П.В.Д.. В тази връзка са постъпили справки, че няма образувани производства с посочения предмет.

На 26.10.2016 г. в деловодството на съда е постъпило писмо от Общинската администрация, община Първомай, с което е изпратен и препис - извлечение от Акт за смърт за подс. П.В.Д., с посочени дата на смъртта 11.10.2016 г. и място на смъртта с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив.

ПРОКУРОР: Да не се дава ход на делото, а същото да бъде прекратено на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК.

АДВ. Ч.: Моля да не се дава ход на делото предвид това, че доверителят ми е починал и да се прекрати производството.

СЪДЪТ, след съвещание и след като съобрази постъпилите по делото данни, удостоверяващи смъртта на подсъдимия Д., намира, че в действителност е налице основанието на чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК, а именно образуваното производство се прекратява, когато деецът почине. Ето защо, в случая ход на делото не следва да бъде даван, като на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3041/2016 г. описа на ПРС, III н. с.

ДА СЕ УВЕДОМИ пострадалото лице С.С.Н., че в нейна полза е внесена сумата от 357 лв., представлява причинени от деянието имуществени вреди, както и че същата може да се яви в ПРС, за да ги получи.

 

Определението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

             

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09,22 ч.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                          2.

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК