НОХД 2996/2016 - Споразумение - 14-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2996/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

№ 362

14.05.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХІV нак. състав

На четиринадесети май       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 2996 по описа за 2016 година.

 

         На поименното повикване в  14,30  часа се явиха:

 

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК по внесено от РП-Пловдив предложение за одобряване на споразумение.

 

ОБВИНЯЕМ: К.И.К. *** лично и със служебният си защитник от досъдебното производство адв. Т. С. АК – Пловдив

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

К.И.К. – **г., ЕГН: **********, роден на ***г*** З., б., българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***.

 

ОБВ. К.: Наясно съм с това производство и защо съм тук. Извършил това престъпление. Виновен съм и това е.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите, като същото е подписано доброволно.

АДВ.С.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала и със същото би се изпълнила целта на закона.

ОБВ. К.: Нямам отводи към Вас и прокурора. Поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение. Наясно съм, че тези четири месеца лишаване от свобода са ефективни.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ.К.: Разбирам в какво съм обвинен. Разбирам, че това споразумение влиза в сила веднага. Г-жо Съдия съгласен съм, че съм обидил органите на реда и да си изтърпя наказанието четири месеца лишаване от свобода. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, съобразено е със съдебното минало на обв. К.К., както и отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 14.05.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от ПРОКУРОР ВАНЯ ПРОКОПОВА и обвиняемия К.И.К. лично и със служебният си защитник адв. Т. С. АК – Пловдив за решаване на наказателното производство по НОХД № 2996/2016г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с., за следното:

                           

Обвиняемият К.И.К., ЕГН: **********, роден на ***г*** З., б., българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, постоянен адрес *** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 325 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1  от НК за това, че на 09.05.2016г., в гр.Пловдив, в условията на повторност – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е извършил непристойно действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

За така извършеното от обвиняемия К.И.К. престъпление по чл. 325 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК, при условията на чл. 54 ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така определеното и наложено на обвиняемия К.И.К. наказание ЧЕТИРИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия К.И.К. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 09.05.2016г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                          ОБВИНЯЕМ:.............

                 /Ваня Прокопова/                                       /К.К./

                           

ЗАЩИТНИК :......................         

/адв. Т. С. /    

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 2996/2016 г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2996/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив – ХІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обв. К.И.К. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!ЙТ