НОХД 2995/2016 - Споразумение - 14-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2995/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

№ 361

14.05.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       ХІV нак. състав

На четиринадесети май       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 2995 по описа за 2016 година.

 

         На поименното повикване в  13,30  часа се явиха:

 

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК по внесено от РП-Пловдив предложение за одобряване на споразумение.

 

ОБВИНЯЕМ С.И.Б. *** се явява доведен от Ареста-Пловдив лично и със служебният си защитник адв. А.Т.М. от АК – Пловдив.

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

С.И.Б. – **г.,  ЕГН **********, роден на   ***г***, живущ по постоянен адрес ***, адрес ***, б., български гражданин, неженен – живущ на семейни начала, с основно образование, работещ, осъждан.

ОБВ. Б.: Наясно съм с това производство.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи към съдебният състав. Постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите в представения му вид и параметри на наказанието.

АДВ. М.: Нямаме отводи. Моля уважаемия съд да одобри представеното споразумение, което сме постигнали.

ОБВ.Б.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение с наказанието шест месеца лишаване от свобода при строг режим.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението. Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ.Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

Съдът след като се убеди лично в това, че обв. Б. разбира обвинението, признава вината и доброволно е подписал споразумението, както, че наказанието по същото отговаря на закона и морала като размер и вид и по делото са възстановени щетите видно разписка на лист 69 от досъдебното производство, съобразено е с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 14.05.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от ПРОКУРОР МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ и обвиняемия С.Б. – лично и чрез служебният си защитник от досъдебното производство  адв. А.М.  от АК – Пловдив за решаване на наказателното производство по НОХД № 2995/2016г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.Б., ЕГН **********, роден на   *** ***, живущ по постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, б., български гражданин, неженен – живущ на семейни начала, с основно образование, работещ, осъждан е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 буква „А” и буква „Б” от НК, за това, че на 27.04.2016г. в с. Калояново, обл. Пловдив, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл. 66, е отнел чужди движими вещи – портмоне на стойност 10,00 лева и парична сума в размер на 322,00 лева, вещи на обща стойност 332,00 лева, от владението на М. Л. П., ЕГН **********, без нейно съгласие с намерение противозаконно  да ги присвои.

За така извършеното от обвиняемия С.И.Б.  престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 буква „А” и буква „Б” от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така определеното и наложено на обвиняемия С.И.Б. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на обвиняемия С.И.Б. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 27.04.2016г., по реда на НПК за срок от 72 часа от 28.04.2016г. до 01.05.2016г. и с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 01.05.2016г. до влизане в сила на настоящото определение на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.Б.  да заплати направените по делото разноски за СОЕ в размер на 65,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                           ОБВИНЯЕМ:....................

      / Мирослав Йосифов/                                 /С.Б./

 

                           

ЗАЩИТНИК :.........................       /адв.  А.М./  

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД №  2995/2016 г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2995/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив – ХІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обв. С.И.Б. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 13, 50 часа.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!ЙТ