НОХД 2937/2016 - Споразумение - 13-05-2016

П Р О Т О К О Л № 355

П Р О Т О К О Л    № 355

 

13.05.2016 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На тринадесети май                                2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

        

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  2937 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 14:00ч. се явиха:

 

            ПОДСЪДИМИЯТ  Б.Ц.Ж. ред.пр., лично и със защитника си от досъдебното производство адв.И.Р..

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

         Й.П.И.- не ув., не се явява.

С.А.П.-  не ув., не се явява.

Г.Т.Т.- не ув., не се явява.

А.И.П.- не ув., не се явява.

         Представя се разписка за връчен ОА.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимият.

         Б.Ц.Ж. -  роден на ***г в гр.П., живущ  в  гр.Р., ****, български гражданин, със средно  образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН:**********.

         -получих препис от ОА днес.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и разпоредбата на чл.358 ал.3 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимият, което моля да одобрите.

         АДВ.Р.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението. Не желаем да се възползваме от правото за отлагане на делото.

         Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за одобряване на споразумение

О П Р Е Д Е Л И:

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Ж.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

        

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор СВЕТЛА НИКОЛОВА от една страна и подсъдимият Б.Ц.Ж. и АДВ.Р. от друга страна споразумение за решаване на НОХД 2937/2016 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

          ПОДСЪДИМИЯТ Б.Ц.Ж. - роден на ***г в гр.П., живущ  в  гр.Р., ****, български гражданин, със средно  образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН:********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал1 от НК в това, че на 07.05.2016г в гр.Р.,обл.Пловдивска,  е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Ауди“ модел „А3“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 на хиляда, установено по надлежния ред  с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен номер № ARВА 0053.

За така извършеното от подс. Б.Ц.Ж. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

         На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА  предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода, по –леко наказание ГЛОБА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. Б.Ц.Ж. от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

         На основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  ЛИШАВА подс. Б.Ц.Ж. от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението за решаване на делото.

         На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС времето, през което за същото деяние подс. Б.Ц.Ж. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.05.2016г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

        

За РП-Пловдив  /п/                                             /п/    

/СВЕТЛА НИКОЛОВА/                           /Подс. Б.Ж./

 

/п/

/Адв. Р./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                           

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №2937/ 2016 г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимият Б.Ц.Ж. мярка за неотклонение “Подписка” бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 2937/2016г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия Б.Ц.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14:15  часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                        СЕКРЕТАР:/п/

                                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.