НОХД 2691/2016 - Споразумение - 03-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2691/2016г.

                                                П Р О Т О К О Л  № 323

 

03.05.2016 година                                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ІІ наказателен състав

На трети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Росица Георгиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 2691 по описа за 2016 година.

         На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК и е образувано въз основа на предложение от прокурор при РП гр.Пловдив за одобряване на споразумение и за прекратяване на наказателното производство, водено спрямо обвиняемия А.С.Т. по досъдебно производство – БП № 121/2016 г. по описа на РУМВР гр.Стамболийски.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.Т. се явява лично и с адв.В.Д. от АК Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО    

Сне се самоличността на обвиняемия:

А.С.Т. - роден на *** ***, б., български гражданин, разведен, средно образование, работи в строителството, неосъждан, ЕГН: **********.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представяме и моля да одобрите.

АДВ.Д.: Нямаме отводи, както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ОБВ.Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. 

СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид.

Ето защо и на основание чл.381, вр. чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК постигнатото на 03.05.2016 г. споразумение между Районна прокуратура гр.Пловдив, представлявана от прокурор РОСИЦА ГЕОРГИЕВА и обвиняемия А.С.Т.  – лично и чрез защитника си адв.В.Д. от АК-Пловдив за решаване на НОХД 2691/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.С.Т.  - роден на *** ***, б., български гражданин, разведен, средно образование, работи в ****, неосъждан, с ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 24.04.2016 г. на път III - 8005 км.0+500, посока Орта хан - с.Цалапица, обл.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес” модел „Ц230“ с английски рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,06 на хиляда, установено по надлежния ред – въз основа на показанията  на техническо средство Алкотест Дрегер 7510” с фабричен номер ARBA 0060.

За така извършеното от обвиняемия А.С.Т.  престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложеното на обвиняемия А.С.Т. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.             

          На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на обвиняемия А.С.Т. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по ЗМВР за 24 часа на 24.04.2016 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.С.Т. от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

        

        

ПРОКУРОР: /п/                                  ОБВИНЯЕМ: /п/

                   /Р.Георгиева/                                                /А.Т./     

                                                                 

                                     

ЗАЩИТНИК : /п/                     /адв.В.Д. / 

 

                                                

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

        

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.381 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 2691/2016г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия А.С.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” следва да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.С.Т. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2691/2016 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                                 СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.