НОХД 2513/2016 - Разпореждане - 13-05-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 10088

гр. Пловдив 13.05.2016 г.

 

         ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Районен съд гр. Пловдив, като съдия – докладчик по НОХД № 2513/2016 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.248 ал.2 и чл.249 от НПК приех, че са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП Пловдив за допълнително разследване.

         Районна прокуратура гр. Пловдив е предала на съд обвиняемите А.Й.М. с ЕГН **********, Н.Й.М. с ЕГН **********, Е.М.А. с ЕГН ********** и Ф.Б.Ю. с ЕГН ********** за престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК за това, че на 06.08.2015 г. в гр. Пловдив /а само за А.Й.М. и в гр. София/ в съучастие като извършители чрез използване на неистински частни документи – протокол – решение на Общото събрание на „999-Ив. А.”*** от 05.08.2015 г., учредителен акт на „999-Ив. А.” ЕООД от 05.08.2015 г., молба от И. Б.  А. ЕГН ********** до Общото събрание на едноличния собственик на „999-Ив. А.” ЕООД за освобождаване и заличаване като управител от 04.08.2015 г., са направили опит да получат без правно основание чуждо движимо имущество – пари в размер на 2000565.60 лв. и недвижимо имущество – земеделски земи на обща стойност 585087 лв., всичко на обща стойност 2585652.60 лв. /два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и 60 ст./, собственост на „999-Ив. А.”*** с намерение да ги присвоят, като имуществото е в големи размери, и опитът е останал недовършен по независещи от волята на дейците причини. Спрямо обвиняемият А.М. действа мярка за неотклонение „задържане под стража”, спрямо Е.А. – „парична гаранция” в размер на 6000 лв. /невнесена/, и спрямо Ф.Ю. – „парична гаранция” в размер на 5000 лв.

При упражняване на правомощията си по чл.248 ал.2 от НПК в качеството си на съдия – докладчик приех, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, засягащи правото на защита на обвиняемите и на пострадалото според обвинението юридическо лице, които не могат да се отстранят в хода на съдебното производство, а като налични такива са и основание за прекратяване на съдебното производство и връщането на прокурора за допълнително разследване.

Тези процесуални нарушения се състоят в непълнота на изложени обстоятелства в описателната част на обвинителния акт относно елементи от състава на престъплението, в разминаване в обстоятелствена част и обвинителен диспозитив относно пострадалото лице, в разминаване относно мястото на извършване на престъплението за обвиняемите.

Според обвинителния диспозитив в обвинителния акт пострадало лице от приетото от прокурора за извършено от обвиняемите процесно престъпление с правна квалификация по чл.212 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК е юридическото лице „999-Ив. А.”***. Според изложеното в началото на описателната част пак на обвинителния акт седалището на юридическото лице „999-Ив. А.” ЕООД по регистрацията му от 2003 г. е с. Катуница общ. Садово, а в последващото изложение се сочи, че търговското дружество е със седалище гр. Пловдив без да е посочена дали изобщо е била извършена такава промяна в регистрацията на седалището и кога. Тези обстоятелства са от съществено значение за определяне на самото пострадало лице и то към инкриминирания момент.

Противоречие в обвинителните диспозитиви на четиримата обвиняеми се констатира и при излагане на мястото на извършване на приетото за осъществено от тях престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК. Обвиняемият А.М. е предаден на съд с обвинение за престъпление, което да е извършено на 06.08.2015 г. в гр. София и гр. Пловдив, а обвиняемите Н.М., Е.А. и Ф.Ю. – за престъпление, което да е извършено на 06.08.2015 г., но само в гр. Пловдив. За съда е неясно на какво се дължи това разминаване в обвинението спрямо предадените на съд лица, за които обвинителните диспозитиви съвпадат изцяло откъм време на извършване, форма на съучастие, инкриминирани документи, степен на довършеност на деянието, пострадало лице, засегнато имущество. Неяснотата се допълва и оттам, че в описателната част на акта не са изложени никакви действия на обвиняемия А.М., които да могат да бъдат отграничени като извършени такива в гр. София и такива в гр. Пловдив, още повече, че ако престъпната деятелност само на този обвиняем е осъществена в две населени места то е следвало и да бъде инкриминирана като продължавано престъпление по см. на чл.26 ал.1 от НК. Неясно е и защо е прието изобщо престъплението – опит за документна измама, да е извършено в гр. Пловдив след като подаването на инкриминираните документи до Агенцията по вписване, която има седалище гр. София, е станало по електронен път от обвиняемия А.,***, седалището както се и твърди в началото на описателната част по регистрацията на пострадалото юридическо лице е с. Катуница. Изясняването на горното би довело евентуално до ново прецизиране, а обвиненията в случай на налични предпоставки за това, а дори и до промяна на подсъдността на делото.

Посочените разминавания в обстоятелствената част в обвинителния акт и между обстоятелствена и диспозитивна част, както и в диспозитивите между самите обвиняеми, засягат съществено правото на защита на предадените на съд лица, лишавайки ги от възможността да разберат пълното и ясно обвинение, така че да организират и адекватната си защита.

С оглед на изложеното за допуснати съществени процесуални нарушения, засягащи правото на защита на обвиняемите и на пострадалото според обвинението юридическо лице, в хода на досъдебното производство съдът прие, че образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на РП Пловдив.

         Воден от горното и на основание чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. с чл.248 ал.2 т.3 вр. с ал.1 от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 2513/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив – ХVІІ н. с.

         ВРЪЩАМ  делото на РП гр. Пловдив за допълнително разследване.

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протест в 7 – дневен срок от връчването му по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

 

 

 

 

 

                                                        СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В. Т.