НОХД 2511/2016 - Присъда - 04-10-2016

Присъда по Наказателно дело 2511/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 255                                     04.10.2016 г.                      гр.  ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

       Съдебни заседатели: Елка Георгиева

                                          Стайка Петрова

СЕКРЕТАР: Маргарита Георгиева

ПРОКУРОР: МАРИНА ИЛИЕВА

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 2511 по описа за 2016 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х., роден на ***г***, ******, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ученик, живущ ***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 22.10.2015 г. до 28.10.2015 г. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи както следва:

-на 22.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи-сума пари в размер на 10 лева от владението на фирма „Табак маркет"АД, гр.София, представлявана от В.Д.А.;

-на 28.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи - сума пари в размер на 128,14 лева от владението на фирма „Табак маркет"АД, гр.София, представлявана от Х.О.Х., всичко на обща стойност 138,14 лева, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие първоинстанционни съд откраднатите вещи – пари са върнати,  поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194,  ал.3 вр с ал.1 вр. с чл.26 ал.1, вр. чл.78а, ал.6 вр. ал.1 от НК  вр. чл.305 ал.5 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му налага административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез обявяване по постоянен адрес на осъдения на настоящата  присъда.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 2 бр. Твърд диск  /на л. 47 и л. 53 от досъдебното производство/ ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на присъдата.

 ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс.И.М.Х. да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 364,72 лв по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                           

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                         2.

 

Вярно с оригинала1

М.Г.