НОХД 2511/2016 - Мотиви - 20-10-2016

Мотиви към присъда по НОХД N 2511 / 2016г

Мотиви към присъда по НОХД  N 2511 / 2016г. по описа на ПРС, V н.с.

 

Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу

подсъдимия И.М.Х. за извършено престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 т.4 от НК за това, че в периода от 22.10.2015 г. до 28.10.2015 г. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи както следва:

-на 22.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи - сума пари в размер на 10 лева от владението на фирма „Табак маркет"АД,гр.София, представлявана от В.Д.А.;

-на 28.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи - сума пари в размер на 128,14 лева от владението на фирма „Табак маркет"АД, гр.София, представлявана от Х.О.Х.

Всичко на обща стойност 138.14 лева, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай.

 

                        В съдебно заседание представителят на ПРОКУРАТУРАТА поддържа обвинението. Счита същевременно, че са налице основанията по чл.78а от НК и предлага на съда да освободи подсъдимия от наказателна отговорност.

            Подсъдимият Х., представляван от адв.Щ.,  пледира за налагане на административно наказание, тъй като същият възстанови имуществените щети по обвинението на пострадалото дружество, признава вината си и съжалява за стореното.

            Производството протече по реда на Глава ХХVІІ от НПК - чл.371 т.2 от НПК.

 

            СЪДЪТ, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното ОТ ФАКТИЧЕСКА и ПРАВНА СТРАНА:

Подсъдимият И.М.Х. е роден на *** ***, ******, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ученик, адрес: *** с  ЕГН: **********.

И.М.Х. живеел в ***, където бил настанен със Заповед на ДСП гр.Пловдив №ЗД/ЗД 21-334/29.11.2012 г. Той бил записан като ученик в осми клас на ***, но не посещавал редовно учебните занятия. Х. не спазвал правилника за вътрешния ред в институцията, в която бил настанен и от 2013 г. извършвал различни противообществени прояви. Х. проявявал вербална и физическа агресия към други деца, настанени в ***, подбуждал ги и ги принуждавал да извършват или да участват в извършваните от него противообществени прояви, извършвал бягства от институцията. Във връзка с това в КБППМН район „Източен" са  провеждани около 5 възпитателни дела, в резултат от които са налагани различни по вид възпитателни мерки. Всички те обаче не са изиграли своята превантивна, възпитателна и възпираща роля. Х. продължил да извършва противозаконни деяния.

На 22.10.2015 г. Х. и другите деца в пансиона посетили цирково представление, след което се завърнали в сградата на дома, за да вечерят. След приключване на вечерята подс.Х., когото в пансиона наричали с името „Н.", решил да излезе от дома с намерението да извърши кражба на парични средства от произволно избран от него павилион „Лафка". Той мотивирал свид. М.Ф.П. и свид.Б.Б.М. да го придружат и след известно колебание те се съгласили. Тримата тръгнали от сградата на дома, преминали през подлеза на кръстовището на бул."Шести септември" и бул."Цар Борис III Обединител" и излезли на спирката откъм южната страна на бул."Цар Борис III Обединител". Там се намирал павилион „Лафка", собственост на фирма „Табак маркет" АД гр.София. В обекта на работа била свид.М.А.К., която по това време, около 20.00 ч., била излязла извън павилиона, като преди това била затворила прозорчето на гишето. Известно време преди това свид.К. била преброила оборота в касата и била прибрала натрупалата се през работната й смяна по-голяма сума пари, като оставила в касата няколко банкноти от по два лева или на обща стойност десет лева. К. си почивала, като била застанала до вратата на павилиона от външната му страна, встрани от предното прозорче, като нямала видимост към него.

През това време на спирката нямало други хора. Свид.П. и свид.М. застанали встрани от павилиона, а подс.Х.. използвайки това, че свид.К. е излязла навън и в момента не наблюдавала гишето, много бързо отворил прозорчето, проврял се през него и без да влиза вътре отворил касата, като взел намиращата се там парична сума в размер от десет лева, след което се отдръпнал от павилиона. След това заедно със свидетелите П. и М. се отдалечили от павилиона. Свид.К. не разбрала в първия момент какво се е случило, тъй като видяла трите деца да се отдалечават от спирката. В момента, в който те забелязали, че К. ги наблюдава, тримата бързо побягнал. Тогава свидетелката влязла в павилиона и видяла, че касата е отворена и от нея липсва посочената парична сума.

След деянието подс.Х. дал на свид.П. сумата от два лева, за да си я разделят със свид.М., а останалите отнети пари похарчил за себе си.

Около седмица след този случай, на 28.10.2015 г. надвечер, Х. отново решил да придобие парични средства като извърши кражба от павилион „Лафка". За целта след приключване на вечерята в пансиона той мотивирал свид.П. да го придружи и последният се съгласил, тъй като се страхувал от подсъдимия. След излизането от дома Х. и П. се отправили в посока към стадион „Х. ***, вдясно след кръстовището с бул.''Мария Луиза", срещу бензиностанция „Арена“ се намирал павилион „Лафка", търговски обект Р086 с адрес бул."Мария Луиза", спирка 251, който се сторил подходящ обект за кражба на Х.. Той огледал мястото около павилиона и забелязал в близост до него голяма туба за минерална вода, поставена до вратата му. Подсъдимият казал на свидетеля П. да вземе тубата и да вдига шум с нея, което да принуди продавачката на павилиона да го напусне и така да извърши кражба на пари от касата. Свид.П. така и направил. Взел тубата и започнал да я влачи по земята, с което вдигнал силен шум.

По същото време -  около 20.20 ч. на работа в павилиона била свид.Т.А.М.. Тя се приготвяла да приключва работа, като прибирала останалите непродадени за деня вестници и била преброила сумата пари намираща се в касата. Като чула шума, предизвикан от свид.П., тя погледнала навън и помислила, че той се опитва да вземе тубата с вода. М. отворила вратата на павилиона и без да излиза навън попитала свид.П. какво прави. Той започнал да й говори нещо и продължил да влачи тубата по земята, което я принудило да напусне павилиона. Излизайки навън свид.М. затворила след себе си вратата на павилиона, но оставила отворено гишето за клиенти. Докато се разправяла със свид.П. подс.Х. се промушил през гишето, отворил касата и взел оттам намиращите се в нея пари в размер на 128.14 лева. След това дал знак на П., че вече е приключил и двамата побягнали. След деянието Х. дал на П. сумата от десет лева, а останалите пари похарчил за свои нужди.

Впоследствие, Х. бил установен като извършител на деянията, и показал на полицейските служители свид.В.С.И. и В.З. местата, от които бил извършил противозаконните отнемания на парични суми.

В хода на разглеждане на делото пред настоящия състав на съда подсъдимият внесе по сметка на съда сумата от 138,14 лева възстановени щети на пострадалия ТАБАК МАРКЕТ  АД гр.София, за което е изпратено съобщение за издаване на РКО на представител на дружеството за изплащане на сумата.

Горната фактическа обстановка се установява от приложените по делото писмени доказателства, вкл. протоколите показанията на св.М. /л.4, л19,л.37/, св.П. /л.32-33/, св.М. /л.34/, св.Х. /л.20/, св. А/л.22-24/, св.П. /л.25/, св.И. /л.26-27/, св.К. /л.28-29, л.42/, св.А. /л.30/, протоколите за доброволно предаване /л.46, л.52, л.55/, протоколи за оглед на ВД /л.48-51,л.54/, заключенията по двете СПЕ /л.59-65, л.71-76/, справка за съдимост /л.113/ характеристична справка /л.109/, копие на дневен финансов отчет от дата 28.10.2015 г. и един брой копие от Акт за касова наличност, справки ТР, пълномощни, вносна бележка за сумата от 138,14 лева, социален доклад за подсъдимия, предсъдебен доклад.

Фактите се установяват и от веществените доказателства – 2 бр. СД /л-47 и л.53 от ДП/. С Протоколи за доброволно предаване от 30.10.2015 г. и 18.11.2015 г. към материалите по делото са били приобщени два броя дискове със записи от охранителни камери. На същите са извършени огледи с протоколи съответно от 02.11.2015 г. и 19.11.2015 г.

С Протокол за доброволно предаване от 12.01.2016 г. към материалите по досъдебното производство е бил приобщен един брой копие на дневен финансов отчет от дата 28.10.2015 г. и един брой копие от Акт за касова наличност от дата 28.10.2015 г. за търговски обект -павилион гр.Пловдив, Р086 бул."Мария Луиза", спирка 251.

По делото е била назначена и изготвена съдебно-психиатрична експертиза на И.М.Х., непълнолетен, съгласно чието заключение той не страда от психично заболяване, разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си към инкриминирания период. Заключението се кредитира от съда при постановяване на присъдата по делото. Заключението по СПЕ за свид.П. също се приема за обективно и изготвено с нужните познания в областта на съдебната психиатрия.

Свидетелските показания са в логическа последователност, непротиворечиви помежду си, обективни, и в съвкупност с писмените доказателства и експертизите, водят на несъмнения извод за установяване на наличието на престъпление кражба, осъществено от подсъдимия. Неговото самопризнание по чл.371 т.2 от НПК се потвърдждава напълно от всички доказателствени средства и способи за доказване в хода на настоящото наказателно производство.

При така установената по категоричен и безспорен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка съдът направи следните изводи:

Подсъдимият И.Х. е осъществил престъплението по  чл.197 т.2 вр.чл.194 ал.3 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

От обективна страна, в периода от 22.10.2015 г, до 28.10.2015 г. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи както следва:

-на 22.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи - сума пари в размер на 10 лева от владението на фирма „Табак маркет-'АД,гр.София, представлявана от В.Д.А.;

-на 28.10.2015 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи - сума пари в размер на 128,14 лева от владението на фирма „Табак маркет'АД, гр.София. представлявана от Х.О.Х., всичко на обща стойност 138,14 лева, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи – пари са върнати.

Случаят е маловажен защото стойността на отнетите вещи е ниска, освен това обстоятелствата около отнемането им и характеристичните данни за дееца-непълнолетен определят извършеното от него деяние като такова, притежаващо по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с други случай от този вид и съгласно изискването на чл.93 т.9 от НК.В същото време обаче извършеното деяние не е малозначително по смисъла на чл.9 ал.2 от НК, тъй като е общественоопасно и степента на тази опасност не е явно незначителна, макар и вредните последици да са по-малки, а и съдът отчете факта, че се касае за продължавана престъпна дейност.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл. Той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Х. е отнел инкриминираните вещи, съзнавайки че поведението му е противоправно и е в разрез с установените в обществото норми и правила, но въпреки това е извършил процесното деяние. В тази насока е и изготвената СПЕ.

Не са налице кумулативните предпоставки на чл.218б от НК, тъй като по материалите от делото е видно, че Х. има регистрирани множество противоправни деяния - справка от РП Пловдив, характеристична справка, вкл. и за престъпления против собствеността от 2013 година насам и са били проведени възпитателни дела. При това положение в рамките на една година Х. е извършил две и повече деяния, общата стойност на които надвишава сумата от 150лева, тъй като само по настоящото имуществената щета е 138,14лв. По отношение на него са били провеждани пет възпитателни дела в МКБППМН район Източен с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН.

           

 За престъплението по чл.197 т.2 вр.чл.194 ал.3 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК е предвидено наказание пробация или глоба от 100 до 300 лева. Същото е умишлено. Подсъдимият към момента на извършване на престъплението е с чисто съдебно минало, както и не бил  освобождаван досега по реда на чл.78а от НК от наказателна отговорност. Съобразявайки тези обстоятелства по делото, съдът намира, че по отношение на подс.И.Х.  следва да се приложи разпоредбата на чл.78а ал.6 вр.ал.1 от НК вр.чл.305 ал.5 от НПК, като с присъдата съдът го признае за виновен в извършване на горното престъпление и го освободи от наказателна отговорност с налагане на адм.наказание на непълнолетно лице. Същият все още е непълнолетен към момента и при индивидуализиране на наказанието,  което следва да му  бъде  наложено, след преценка на степента на обществена опасност на деянието и на  извършителя, и след като съобрази смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства,  съдът счита, че най-подходящото административно наказание е обществено порицание.

 За постигане целите по чл.36 от НК и за превъзпитание на извършителя и предупредително въздействие и върху останалите членове на обществото, на подс.Х. следва да се наложи именно това наказание. От една страна той е непълнолетен към момента, но от друга съвсем скоро ще навърши пълнолетие и не са подходящи налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН, каквито и са му били налагани в миналото, но явно без успех. При определяне на правилното наказание съдът отчете и добросъвестното процесуално поведение на подсъдимия и проявената по този начин макар и след деянието самокритичност, признанието на вината, съдействието при разследването, възстановяването на щетата, от един млад и все още нетрудово ангажиран гражданин. Поради тези съображения, счита, че наказанието обществено порицание се явява справедливо и е съобразено е с доказателствата по делото. То ще следва да се изпълни като се обяви настоящата присъда по постоянен адрес на осъдения в кметството.

Веществените доказателства – 2 броя компакт дискове следва да се унищожат като вещи без стойност след влизане на присъдата в сила.

С оглед изхода на делото и на осн.чл.189 ал.3 от НПК следва да бъдат възложени в тежест на подсъдимия направените по делото разноски в размер на 364,72 лв. за експертизи, които да заплати по сметка на ОД на МВР в полза на държавния бюджет.

 

            По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС