НОХД 2346/2016 - Споразумение - 09-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2346/2016г.

   П Р О Т О К О Л №338

 

09.05.2016 г.                                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІV наказателен състав

На девети май                                                 година 2016

в публично заседание в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА

                                            ДАФИНКА ВЛАСЕВА

 

 

Секретар: БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: ДИМИТЪР БЕЛИЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 2346 по описа за 2016 год.

На поименното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

        ПОДСЪДИМАТА А.В.М. се явява лично и със защитникът си адв. Г..

        ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ Р.П.Р. – редовно призована чрез повереник адв. Ц.С.К. не се явява.

        За нея се явява адв. К. с пълномощно от  досъдебното производство.

        АДВ. К.: Няма да се конституираме като частен обвинител и граждански ищци по делото.

 

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото днес, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

        СНЕ СЕ самоличността на подсъдимата:

А.В.М. - родена на ******, живееща в същия град, ***, българска гражданка, неомъжена, работеща, с висше образование, неосъждана, ЕГН **********.

        ПОДС. М.: Получила съм препис от ОА на РП – Пловдив своевременно и съм запознат с него.

На подсъдимата се разясниха правата по чл.55 от НПК.

        На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи към съдебния състав. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите.

АДВ. Г.: Също нямаме отводи. Обсъдихме споразумение с прокурора при параметри от една година „Лишаване от свобода” с три години изпитателен срок и лишаване от правоуправление на МПС за срок от една година и три месеца, което моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

 

        Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

       

     ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна с тях. Заявявам, че съм го подписала доброволно.

        Съдът счита, че представеното споразумение е законосъобразно от формална страна и по същество, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА постигнатото споразумение от 09.05.2016 г. между РП – гр. Пловдив чрез прокурора Димитър Беличев - от една страна и от друга - подсъдимата А.В.М. – лично и чрез защитника й адв. Г. за решаване на наказателното производство по НОХД № 2346/16г. по описа на ПРС - ІV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА А.В.М. - родена на ******, живееща в същия град, ***, българска гражданка, неомъжена, работеща, с висше образование, неосъждана, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл.343, ал.3, предл.1-во, буква “а“, предл.2-ро вр. ал.1, буква “б“, предл.2-ро вр. чл.342, ал.1 от НК за това, че на 09.05.2015г. в гр.Пловдив при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес“ с рег.№ *** е нарушила правилата за движение, установени в членове 5, ал.1, т.1 от ЗДвП,чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП,чл.6 т.1 от ЗДвП,чл.20,ал.2 от ЗДвП ,чл.47 от ЗДвП,чл.50,ал.1 от ЗДвП, както и чл.102 от ППЗДвП, като по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Р.П.Р., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на 5-то,6-то и 7-мо ребра в дясната й гръдна половина, причинило трайно затрудняване движението на снагата й, като деянието на подсъдимата М. е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта й от 0,79 промила, установено по надлежен ред с техническо средство – Алкотест Дрегер 7510 с фабр.№ ARBA 0095.

За така извършеното от подсъдимата А.В.М. престъпление й се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на подсъдимата А.В.М. и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което му е било отнето свидетелството за правоуправление на МПС по административен ред, считано от 09.05.2015 г. до днес.   

        На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата А.В.М. да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пловдив сумата от 305 лв., представляваща направени в досъдебното прозиводство разноски.

                                       

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРОР: /П/                                           ПОДСЪДИМ:/П/

           /Д. БЕЛИЧЕВ/                                        /А. М./

 

                                                                         ЗАЩИТНИК:/П/

                                                                       /адв. Г./

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

                                           

                                                                   2./П/

                       

     С оглед на така одобреното споразумение и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

       

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2346/2016г. по описа на ПРС – ІV н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. А.В.М. , ЕГН **********  мярка за неотклонение „Подписка”

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

       

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 10:50 часа.

                                                      

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./П/

                                         2./П/

СЕКРЕТАР:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.