НОХД 2345/2016 - Споразумение - 05-10-2016

П Р О Т О К О Л №747

П Р О Т О К О Л №747

 

05.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На пети октомври                                                  година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ТАКУХИ ВАСИЛЕВА

СЛАВКА ИВАНОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 2345 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ П.Ш.Д. – редовно призован, доведен от ПД Бойчиновци, явява се лично.

         ПОСТРАДАЛАТА Д.Г.Й. – редовно уведомена, явява се лично.

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

         Д.Г.Й. – редовно уведомена, явява се лично.

         И.Д.К. – редовно уведомен, не се явява.

         П.Б.В. – редовно уведомен, явява се лично.

         П.Е.П. – редовно призован, не се явява.

         С.С.С. – осигурен, явява се лично.

         З.А.С. – осигурена, явява се лично.

         Я.П.К. – редовно уведомен, явява се лично.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

К.И.И. – редовно уведомена, явява се лично. 

М.О.М. – редовно уведомен, явява се лично.

Ф.В.Т. – редовно призована, не се явява.

РОДИТЕЛ Б.С.С. – нередовно призована, не се явява.

По отношение на същата призоваването е било безрезултатно с оглед постъпило по делото писмо, съпроводящо връщането на призовката в цялост, в което е посочено, че лицето не пребивава на посочения адрес, а живее и работи в Германия.

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК АДВ. Д.К. – редовно уведомен, явява се лично.  

ПОСТР. Й.: Сумата от 30 лева ми беше възстановена тук в съдебна зала преди започване на делото, с което изцяло са ми възстановени щетите, така че нямам претенции към подсъдимия, няма да предявявам граждански иск и не желая да бъда конституирана като граждански ищец и частен обвинител. 

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

П.Ш.Д. - роден на ***г***, Б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам възражения и отводи към състава на съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. К.: Нямаме възражения и отводи към състава на съда. Действително с прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

        

Съдът, след съвещание, намира на първо място с оглед заявлението на страните, че следва да се докладва делото с прочитане на споразумението, а също явилите се свидетели и вещи лица следва да бъдат освободени от участие в съдебното заседание, като на явилите се днес вещи лица да се изплати възнаграждение в размер на от по 20 лева за явяването им.

Ето защо и съдът 

         ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението от прокурора.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещите лица К.И. и М.М. за явяването им в днешното съдебно заседание в размер на от по 20 лева, платими от бюджета на съда, на вещото лице И. с РКО, а на вещото лице М. да се приведат по сметка на ОД МВР Пловдив.

Издаде се РКО за сумата от 20 лева на вещото лице И..

Явилите се свидетели и вещи лица се освободиха от залата.  

        

         ПОДС. Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА от една страна и от друга страна подсъдимият П.Ш.Д., лично и защитника му адв. К. споразумение за решаване на НОХД № 2345/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Ш.Д. - роден на ***г***, Б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК затова, че на 03.07.2015 г. в гр.Пловдив, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. мобилен телефон Sony Xperia L Black с IMEI 359 611 056 242 879 ведно със СИМ карта на „Теленор” на стойност 150,00 лв.; 1 бр. дамска чанта с надпис AVON от изкуствена кожа на стойност 20,00 лв., 1 бр. парфюм с надпис AVON FEMME 75 ml на стойност 30,00 лв., 1 бр. слънчеви очила на стойност 25,00 лв., 1 бр. калъф от плат за очила на стойност 5,00 лв., 1 бр. ролон дезодорант с надпис AVON на стойност 2,00 лв., 1 бр. пила за нокти на стойност 2,00 лв.,  1 бр. ножичка на стойност 3,00 лв., 2 бр.химикал на единична стойност 0,25 лв. на обща стойност 0,50 лв., 1 бр. касов ключ на стойност 10,00 лв., 8 бр. секретни ключове на единична стойност 3,00 лв. на обща стойност  24,00 лв., 1 бр. чип за входна врата на стойност 3,50 лв., 1 бр. ключодържател метална халка на стойност 0,25 лв., 1 бр. ключодържател метален сърцевидна форма на стойност 0,50 лв., 1 бр. ключодържател метален елепсовидна форма на стойност 0,50 лв., 1 бр. кожено портмоне за ключове на стойност 2,00 лв., 1 бр. пакет дамски кърпи с надпис Аro на стойност 3,00 лв., 1 бр.несесер на стойност 5,00 лв., 1 бр. хапче Панадол на стойност 0,15 лв., 2 бр. хапчета Ибопром на обща стойност 0,30 лв., 1 бр. червило с надпис LUXE в кутия на стойност 7,00 лв., 1 бр. огледалце с гребен на стойност 2,00 лв., 1 бр. пластмасово гребенче на стойност 0,50 лв., 1 бр. фиба за коса на стойност 1,00 лв., сума в размер на 30,00 лв., 2 бр. монети с номинал от 1 лв. на стойност 2,00 лв., 1 бр. папка с надпис AVON съдържаща документи и брошури – без стойност, 4 бр. визитки AVON – без стойност, 1 бр. карта с надпис Д.Й. – без стойност, 1 бр. карта с надпис KENVELO – без стойност, 1 бр. карта с надпис BILLA 2 бр. – без стойност, 1 бр. бяла прозрачна найлонова торбичка – без стойност, 1 бр. син калъф за  документи съдържащ календарче, лична карта, европейска здравно осигурителна карта – без стойност, всичко на обща стойност 329,19 лв. от владението на Д.Г.Й. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила.

За така извършеното престъпление по чл. 198 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК на подсъдимия П.Ш.Д. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от една година година „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. с ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода” за срок от една година, времето през което подсъдимият П.Ш.Д. е бил задържан по реда на НПК, считано от 16.08.2016г. до влизане в сила на настоящото определение, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 2бр. компактдискове и 1бр. бяла картонена кутия с надпис AVON, находяща се на лист 70-гръб от досъдебното производство, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото определение.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П.Ш.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 107 лева по сметка на ОД МВР Пловдив и в размер на 100 лева по сметка на РС Пловдив.

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             П.Д.

ЕЛЕНА БОГДАНОВА

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. К.                                          

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                                                           2/

 

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 2345/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „задържане под стража” следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2345/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.Ш.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10:59 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

                            2/

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК