НОХД 2345/2016 - Разпореждане - 21-04-2016

Разпореждане по Наказателно дело 2345/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 8360

гр. Пловдив, 21.04.2016г.

   

Елена Герцова - съдия при Пловдивски районен съд, като се запознах с материалите по НОХД № 2345/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията-докладчик съгласно чл. 248 ал. 2 от НПК, намирам, че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено, тъй като на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и внесеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК.

Досъдебното производство № 440/2015г по описа на ІІ РУ на МВР гр.Пловдив е водено срещу П.Ш.Д., ЕГН **********, за престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

С постановление от 25.09.2015г водещият разследването е привлякъл в качеството на обвиняем непълнолетния П.Ш.Д., за престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, като предмет на престъплението са посочени поредица от чужди движими вещи на обща стойност 329, 19 лв., сред които и сума в размер на 30лв.

Внесеният от Районна прокуратура – Пловдив обвинителен акт срещу обв.Д. възпроизвежда именно така визираното обвинението по чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. Там първоначално е посочено, че общата стойност на инкриминираните вещи, съобразно заключението на СОЕ, е 329,20 лв., а впоследствие се твърди, че обвиняемият е осъществил състава на престъплението досежно вещи на обща стойност 329,19 лв., като е обвинен именно за грабеж на вещи на обща стойност 329,19 лв.

На следващо място и за прецизност е необходимо да се отбележи, че в предявеното на Д. обвинение липсва ясно посочване на една от инкриминираните вещи. Сред поименно изброените и остойностени вещи е включена и “сума в размер на 30 лв”. Предмет на грабежа са винаги движими вещи, които следва да бъдат коректно наименовани, посочвайки техния вид. Следва да се предполага, че се описва отнемането на пари, като само по себе си посочването на вещта като сума в определен размер единствено сочи за стойността на вещта, в случая – номиналната стойност на отнетите пари, и не е достатъчно, за да се приеме, че по този начин точно и ясно е посочен вида на вещта.

Посочените пропуски съществено накърняват процесуалните права на обвиняемия Д., поставяйки го в невъзможност да разбере обвинителната теза и да реализира пълноценно защитата си срещу обвинението в съдебната фаза на процеса, предвид неясното формулиране на фактически обстоятелства, релевиращи състава на престъплението досежно вида и стойността на инкриминираните  вещи.

На последно място, съобразно императива на чл.389, ал.1 от НПК за предявяване на разследването задължително се уведомяват родителите или попечителите на непълнолетния обвиняем, което в хода на досъдебното производство не е било сторено. Действително по делото са налице данни, че бащата на обв.Д., който не е български гражданин, живее в Л., има друго семейство и не поддържа връзка със сина си, а майката трайно не живее в РБългария, тъй като от 7-8 години работи в Г., като е оставила грижите за децата си на своите родители, в която връзка св.З. А. С. – баба на обв.Д., била уведомена, че на последния ще му бъде повдигнато обвинение за престъпление по чл.198, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК на 21.09.2015г. Св.С. посочила, че е баба и настойник на обв.Д., но нито на нея, нито на съпруга й – св.С. С. /дядо на обвиняемия/ не е било разяснено за правото им да присъстват на предявяването, ако поискат това. Вместо да изпълнят задължението си по чл.389, ал.1 от НПК поне спрямо бабата /с още по-сериозен аргумент, ако по делото се приложат документи във връзка с настойничеството/, респективно спрямо дядото, разследващите органи по указание на наблюдаващия прокурор са задействали процедура по предявяване на разследването на Директора на ВУИ “Ангел Узунов”, гр.Ракитово, където се твърди да е настанен за възпитателни грижи непълнолетният Д.. Доводите на наблюдаващия прокурор за необходимостта от предявяване на разследването на представляващия администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен, са в противоречие с изискването на чл.389, ал.1 от НПК, още повече, че макар по отношение на обв.Д. да е била взета мярка за неотклонение по смисъла на чл.386, ал.1, т.2 от НПК, то същата не е осъществена, тъй като не е изпълнена разпоредбата на чл.386, ал.3 от НПК. Задълженията на лицето, на което по закон са възложени действия във връзка с изпълнението на мярка за неотклонение не са в корелативна връзка с правата на лицата по чл.389 от НПК.     

Коментираните по-горе съществени процесуални нарушения следва да бъдат отстранени с ново привличане, разпит и предявяване на разследването на обвиняемия Д., като се повдигне коректното обвинение в светлината на изложените мотиви, което на свой ред да доведе до съобразяване на обвинителния акт в тази насока, както и в уведомяване на родителите, а при невъзможност за спрямо тях, на св.С. и/или св.С. за правото да присъстват на предявяването, ако поискат това. Отново за пълнота, при разпита на последните да се съобрази, че същите съобразно правилото на чл.119 от НПК имат право да откажат да свидетелстват, което следва ясно да декларират, тъй като при проведените им разпити декларации в насока дали желаят да свидетелстват не са били обективирани.

По горните съображения, считам, че образуваното съдебно производство не може да продължи да се развива, а следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на посочените процесуални нарушения.

          Ето защо и на основание чл.249, вр.чл.248, ал.2, т.3  от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

    

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 2345/20116г. по описа на ПРС – ХХІI н.с.

         ВРЪЩАМ ДЕЛОТО на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, съобразно мотивната част на разпореждането.

        

           Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на Глава ХХІІ от НПК.

 

         Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на обв.Д. чрез сл.защитникадв.К., на пострадалата Д.Й. ***.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК