НОХД 2313/2016 - Споразумение - 03-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2313/2016г.

П Р О Т О К О Л № 322

 

03.05.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На трети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Румяна Зайкова-Калеева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 2313 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Подсъдимият Г.С.Б. се явява лично.

ПОДС. Б.: Моля да ми бъде назначен служебен защитник, за да сключа споразумение с прокуратурата, тъй като нямам средства да си упълномощя сам.

ПРОКУРОР: Действително с подсъдимия Б. сме в процес на сключване на споразумение и тъй като същият не си е упълномощил защитник, моля да му бъде назначен такъв.

Съдът намира, че с оглед изявлението на подсъдимия на основание чл.94 ал.3 вр. ал.1 т.9 и чл.384 ал. 2 от НПК следва с писмо от АК гр. Пловдив да се изиска адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Б. за нуждите на производството и с оглед гарантиране правото му на защита.

Предвид горното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДА СЕ ПИШЕ писмо до Съвета на АК гр. Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия Г.С.Б..

Съдът обяви почивка до явяването на служебния защитник.

Заседанието продължава в 11.25 часа в същия съдебен състав, секретар и прокурор.

В залата се явява адв. Г.Н.К., определен с писмо изх. № 1567/03.05.2016г. от АК гр. Пловдив за служебен защитник на подсъдимия Г.С.Б..

ПОДС. Б.: Желая да ме защитава адв. К.. Нямам възможност да заплатя адвокатско възнаграждение.

АДВ. К.: Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на подсъдимия Б..

С оглед така направените изявления съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 94 ал.1 т.9 от НПК и адв. К. следва да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Б., тъй като същият заяви, че няма възможност да заплати адвокатско възнаграждение, а и интересите на правосъдието налагат това.

Предвид горното

СЪДЪТ   

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. Г.Н.К. за служебен защитник на подсъдимия Г.С.Б..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Г.С.Б. – роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Б.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив преди повече от 7 дни.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. К.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. Б.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Румяна Зайкова-Калеева от една страна и от друга страна подсъдимият Г.С.Б. лично и с адв. Г.К. ***, споразумение за решаване на делото – НОХД № 2313/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият Г.С.Б., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.354а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК за това, че на 30.12.2015г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество хероин с нето тегло 0,203 грама – със съдържание на активен компонент, диацетилморфин 11,6 тегловни процента, на стойност 10,15 лева, съгласно Приложение № 2 към ПМС № 23/1998 година, като деянието представлява маловажен случай. 

За така извършеното от подсъдимия Г.С.Б. престъпление по чл.354а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК – ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 1 бр. кутия от цигари с надпис „Дънхил” и 3 бр. найлонови пакетчета, намиращи се на съхранение в V РУ на МВР гр. Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Б. да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 70.00 /седемдесет/ лева.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                                         /Г. Б./

…………………………………..                                            

Прокурор /Р. Зайкова-Калеева/

Защитник: ……...…..

/адв. Г. К./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

 

                       

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 2313/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Парична гаранция” в размер на 300.00 лева, взета спрямо подсъдимия Б. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2313/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Парична гаранция” в размер на 300.00 лева, взета спрямо подсъдимия Г.С.Б..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.38 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ