НОХД 1902/2016 - Споразумение - 12-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 1902/2016г.

П Р О Т О К О Л

                                                     № 352

12.05.2016 г.                                                                           гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           VІІ наказателен състав

 

На дванадесети май                          две хиляди и шестнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                    

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Атанас Илиев

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 1902 по описа за 2016 година

 

На поименното повикване в 16,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.М.Г., редовно призован, явява се лично и с адв. И.Б.М..

ПОСТРАДАЛИЯТ ДИСКУАЙЪРД 2 ТИ ЕМ ЕС.ЕЙ ЛЮКСЕМБУРГ чрез процесуалния си представител А.С.Т., редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ ПУМА СЕ чрез процесуалния си представител А.С.Т. редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ ПОЛО/ЛАУРЕН КЪМПАНИ чрез процесуалния си представител А.С.Т., редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ ХУГО БОСС ТРАДЕ МАРК МАНАГЕМЕНТ чрез процесуалния си представител А.С.Т., редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ ДЖОРДЖИО АРМАНИ СПА чрез процесуалния си представител Н.С.Д., редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ АДИДАС АГ ГЕРМАНИЯ  чрез процесуалния си представител В.С.С., редовно призован, не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ю.С.Ф. М.  се явява, редовно призовано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Е.Б. не се явява, редовно призовано.

Процесуалният представител А.С.Т., редовно призован, не се явява.

Процесуалният представител Н.С.Д., редовно призован, не се явява.

Процесуалният представител В.С.С., редовно призован, не се явява.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. М. : Да се даде ход на делото.

         

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         

          Сне се самоличността на подсъдимия:

С.М.Г., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

          ПОДС.  Г.: Разясниха ми се правата по НПК.

          На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите.

          АДВ. М.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение

          Съдът

          О ПР Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ   Г.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 12.05.2016г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА íàñòîÿùîòî ñïîðàçóìåíèå çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ïî ÍÎÕÄ № 1902/2016 ã. ïî îïèñà íà Ïловдивски районен съд - VII í.ñ., ìåæäó ÐÏ ãð. Ïëîâäèâ, ïðåäñòàâëÿâàíà îò ïðîêóðîð Атанас ИЛИЕВ и ïîäñ. С.М.Г., ïðåäñòàâëÿâàí от àäâ.И.М., çà ñëåäíîòî:

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.М.Г., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, за това, че на 24.09.2015 г. в търговски обект, находящ се в гр. Пловдив, ул.***, търговски център***, без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно:

Dsquared2 TM S.A. Люксембург, в качеството на притажател на марка „Dsquared2”; Puma SE Германия, в качеството на притежател на марка „Puma”; The Polo/Lauren Company L.P., в качеството на притежател на марка „Polo By Ralph Lauren”; Giorgio Armani S.P.A, Milan, Swiss Branch Mendrisio Швейцария, в качеството на притежател на марка „Emporio Armani”; Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Германия, в качеството на притежател на марка „Hugo Boss”; Аdidas AG Германия в качеството на притежател на марка „Adidas”, на изключителното право върху марките:

- “DSQUARED2”, комбинирана рег. № 5217963 до 24.07.2006 г., словна рег. № 1074869 от 04.03.2011 г., словна рег. № 1184744 от 17.09.2013 г., комбинирана рег. № 8133548 от 03.03.2009 г.

-      “PUMA”, фигуративна рег. № 11518 от 20.03.1978 г., комбинирана рег. № 582886 от 22.07.1991 г., фигуративна рег. № 593987 от 17.06.1992 г., словна рег. № 11701 от 20.12.1978 г.

- “POLO BY RALPH LAUREN”, фигуративна рег. № 4049201 от 29.09.2004 г., комбинирана рег. № 4049235 от 29.09.2004 г., словна рег. № 4049334 от 29.09.2004 г.

-      “ЕМPORIO ARMANI”, комбинирана рег. № 536698, комбинирана рег. № 504308 от 01.04.1997 г., словна рег. № 504282 от 01.04.1997 г.

- „HUGO BOSS”, словна рег. № 49262 от 01.04.1996 г., словна рег. № 49221 от 01.04.1996 г.

- „ADIDAS”, словна рег. № 12670 от 22.02.1980 г., фигуративна рег. № 10533, фигуративна рег. № 836756, комбинирана рег. № 5271580, фигуративна рег. № 012442166, фигуративна рег. № 271598, комбинирана рег. № 566295, фигуративна рег. № 21183, е използвал без правно основание, в търговската си дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за мерките и георграфските означения: „използване в търговска дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхранението им с тези цели, както и предлагането и предоставянето на услуги с този знак/ така изброените марки, обекти на изключително право, като е предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва:

-   2 бр. грейки без ръкави, черни с надпис на лицевата страна „Dsquared” и изобразени 2 бр. кленови листа, червени с надпис „1964”

-   1 бр. черна мъжка блуза с дълъг ръкав с изобразен на лицевата страна надпис “Puma” и фигура на скачаща пума

-   4 бр. анцугови комплекти /от които 3 бр. тъмно сини, мъжки с изобразена на лицевата им страна фигура на скачаща пума и 1 бр. сив детски с изобразен на лицевата страна надпис “Puma” и фигура на скачаща пума/

-   4 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав и различни цветове с изобразени на лицевата им страна надписи „Lauren Polo Ralph” и фигура на конник, държащ над главата си вдигнат стик за поло

-   1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, черна с изобразени на нея надписи „Dsquared” и фигура на кленов лист – бял

-   1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, сиво-кафеникава на цвят с надпис на лицевата страна „Hugo Boss”

-   9 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав, различни цветове с изобразени на тях надписи „Emporio Armani” и фигура на орел с разперени криле

-   9 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав, различни цветове с изобразени на тях надписи „Adidas” и фигура на лотос с три листа и три успоредни прави линии

-   1 бр. анцугово долнище,черно с изобразени на него надпис „Adidas” и три успоредни прави линии под формата на пирамида

1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, бяла с изобразени на нея надпис „Adidas” и три успоредни линии разполжени под фирмата на пирамида, на обща стойност 2965 лв.

 

За така извършеното престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. С.М.Г. при условията на чл.55 ал.1, т.2, б. Б и ал.3 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следната съвкупност от пробационни мерки на основание чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 вр. ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 бр. грейки без ръкави, черни с надпис на лицевата страна „Dsquared” и изобразени 2 бр. кленови листа, червени с надпис „1964”; 1 бр. черна мъжка блуза с дълъг ръкав с изобразен на лицевата страна надпис “Puma” и фигура на скачаща пума; 4 бр. анцугови комплекти /от които 3 бр. тъмно сини, мъжки с изобразена на лицевата им страна фигура на скачаща пума и 1 бр. сив детски с изобразен на лицевата страна надпис “Puma” и фигура на скачаща пума/; 4 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав и различни цветове с изобразени на лицевата им страна надписи „Lauren Polo Ralph” и фигура на конник, държащ над главата си вдигнат стик за поло; 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, черна с изобразени на нея надписи „Dsquared” и фигура на кленов лист – бял; 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, сиво-кафеникава на цвят с надпис на лицевата страна „Hugo Boss”; 9 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав, различни цветове с изобразени на тях надписи „Emporio Armani” и фигура на орел с разперени криле; 9 бр. мъжки блузи с дълъг ръкав, различни цветове с изобразени на тях надписи „Adidas” и фигура на лотос с три листа и три успоредни прави линии; 1 бр. анцугово долнище,черно с изобразени на него надпис „Adidas” и три успоредни прави линии под формата на пирамида; 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав, бяла с изобразени на нея надпис „Adidas” и три успоредни линии разположени под фирмата на пирамида – на съхранение в Отдел ИП ОДМВР гр. Пловдив на основание чл.172б, ал.3 от НК  ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

          На основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимият С.М.Г., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски, по сметка на ОД МВР Пловдив в размер на 168,88 /сто шестдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки / лева, както и направените по делото разноски за вещо лице в размер на 20,00 /двадесет/ лева, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив.

 

 

ПÎÄÑ. Г.: Äåêëàðèðàм, ÷å ñå îòêàçâàм îò рàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî îáùèÿ ðåä.

                                     

                                                ПОДПИС:

 

                   Ñ Ï Î Ð À Ç Ó Ì Å Ë È  Ñ Å:

 

ÐÏ ÏËÎÂÄÈ                         ÏÎÄÑ. Г.:

 

ÏÐÎÊУРОР:                                          

 

А. ИЛИЕВ               ЗАЩИТНИК:

         

                                                /АДВ. М./:

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия  мярка за неотклонение  да се отмени.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

          Съдът       

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1902/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.М.Г. мярка за неотклонение “Подписка.

    На вещото лице Ю.С.Ф. М. се издаде РКО от бюджета на съда за сумата от 20,00 /двадесет/ лева за явяване в съдебно заседание.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ