НОХД 1900/2016 - Споразумение - 05-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 1900/2016г.

П Р О Т О К О Л № 332

 

 

05.05.2016 година                                             град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ІV наказателен състав

На пети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

               

 

Секретар: БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 1900 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16.50 часа се явиха:

       

ПОДСЪДИМИЯТ К.И.К. се явява лично.

Явява се определеният с писмо на АК – Пловдив за служебен защитник на подс. К.К. адв. Т.А.Л..

 

АДВ.Л.: Запозната съм с материалите по делото, ще поема защитата.

ПОДС. К.: Съгласен съм адв. Л. да ме представлява по делото.

 

С оглед задължителното участие на защитник по делото съдът на основание чл.94, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подс. К.И.К. адв. Т.А.Л..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ.Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото днес, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

       

 

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

   К.И.К. - роден на *** ***, живеещ в гр. П., *** ******, ***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.К.: Получих препис от ОА на РП – Пловдив своевременно и съм запознат с него.

        На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

        На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

        ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите.

АДВ. Л.: Моля да одбрите представеното пред Вас споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

 

        Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

       

     ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

        Съдът счита, че представеното споразумение е законосъобразно от формална страна и по същество, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА постигнатото споразумение от 05.05.2016 г. между РП – гр. Пловдив чрез прокурора Никола Тъпчев - от една страна и от друга – подсъдимият К.К. – лично и чрез служебния му защитник адв. Т.Л. за решаване на наказателното производство по НОХД № 1900/16 г. по описа на ПРС - ІV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ         К.И.К.  - роден на *** ***, живеещ в гр. П., ***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК за това, че на 18.05.2015 г. в гр. Пловдив,  в условията на повторност, извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм /обиждал и крещял непристойни изрази и псувни/ и дързост /действията са извършени в полицейско управление и се отличават със своята упоритост и демонстративност/.   

За така извършеното от подсъдимия К.И.К.  престъпление му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия К.И.К. наказание „Лишаване от свобода”, което да се изпълни в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал.1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият К.И.К.  е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 18.05.2015 год., като един ден задържане да се счита за един ден „Лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.К. ДА ЗАПЛАТИ напавените в досъдебното производство РАЗНОСКИ в размер на 225 лв. по сметка на ОДМВР – Пловдив.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРОР:/П/                                             ПОДСЪДИМ:/П/

           /Н. ТЪПЧЕВ/                                    /К. К./

 

                                                                                                              

ЗАЩИТНИК:/П/                                                                                                                                                  /адв.Л./

 

                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

       

 

     С оглед на така одобреното споразумение и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1900/16г. по описа на ПРС – ІV н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. К.И.К.  с ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 17:05 часа.

                                                       

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

СЕКРЕТАР:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.