НОХД 1735/2016 - Споразумение - 26-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 1735/2016г.

 

       П Р О Т О К О Л № 388

 

  26.05.2016 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На двадесет и шести май                    две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА 

                                           

 Секретар: Надя Точева                                      

   ПРОКУРОР: КИЧКА ПЕЕВА-КАЗАКОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  №1735   по описа за 2016 година.

На именното повикване в 09.30 се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Ф.В.Р. -  нередовно призован, се явява лично и с адвокат Д., от преди.

ПОСТРАДАЛИЯТ СВИДЕТЕЛ А.Д.Т., редовно призован,  се явява лично и с  адвокат Т..

Както е докладвано в предходно съдебно заседание от същия  е постъпила молба за конституиране на пострадалия Т. като качеството на частен обвинител по делото.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

К.С.Г. – редовно призован,  се явява

И.Б.П. –  редовно призован, не се явява. От същия е постъпила молба, с която уведомява съда, ме не може да се яви в съдебно заседание, поради  служебната му ангажираност

И.Д.Т. – редовно призован, не се явява

М.М.А. – редовно призован,  се явява.

ВЕЩИТЕ ЛИЦЕ

С.С.С. – редовно призован,  се явява

С.К.М. – редовно призован, се явява

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Да се приеме за съвместно разглеждане молбата.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото. В процес на преговори сме с прокурора за споразумение. Моля да ни се даде  още малко възможност.

Съдът като прецени становището на страните намира от една страна, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, а по отношение на депозираната молба от пострадалия счита, че същата е своевременно подадена и отговаря на изискванията на НПК, поради което и същият следва да бъде конституиран като частен обвинител по делото. Ето защо и съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

КОНСТИТУИРА А.Д.Т. в качеството му на  частен обвинител в настоящото производство.

 За него  адвокат  Т. от преди.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

Ф.В.Р. – роден на ***г***, б., български гражданин, с висше образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********.

 

ПОДС.Р.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени преди повече от 7-дни.

АДВ.Д.: Представям и моля да приемете справка за нарушител, издадена от сектор ПП при ОДМВР гр.Смолян, видно от която свидетелството за правоуправление на доверителят ми е било отнето на 11.05.2014г. за шест месеца.

ПРОКУРОР: Да се приеме.

АДВ.Т.: Да се приеме.

Разясниха се на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от адвокат Д. в днешното съдебно заседание справка.

Сне се самоличността на свидетелите:

К.С.Г. – 28г. женен, неосъждан, без родство.

М.М.А. 55г. женен, неосъждан, без родство.

Сне се самоличността на вещите лица:

С.С.С. -  57г. б.б.гр. женен, неосъждан, без родство.

С.К.М. – 37г.. б.б.гр. женен, неосъждан, без родство.

 

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

АДВ.Т.: Нямам искания за отводи, възражения и нови искания.

         АДВ.Д.: Също нямам искания за отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

         ПОДС.Р.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОСВОБОДИХА СЕ свидетелите и вещите лица от участие в съдебно заседание.

         ДА СЕ ИЗДАДАТ РКО на вещите лица С. и М. от по 20 лева за всеки от тях.

         ИЗДАДОХА СЕ.

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

         ПОДС.Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 26.05.2016г. за решаване на НОХД № 1735/16г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор КИЧКА ПЕЕВА-КАЗАКОВА от една страна и подсъдимия Ф.В.Р.,  представляван от адвокат Д., от друга страна,  за следното:

 ПОДСЪДИМИЯТ Ф.В.Р., роден на ***г***, б., български гражданин, с висше образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343 ал.1 б.Б пр.І вр. чл.342 ал.1 от НК за това, че на 11.05.2014г. около 10.00 часа в гр.Пловдив, на бул.6-ти септември, при управление на МПС мотоциклет марка „ЯМАХА” ХЖ – 900 с ДК № ....... е нарушил правилата за движение в чл.21 ал.1 от ЗДВП  „ При избиране скоростта за движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта  в км/ч.: 50 км/ч за пътно превозно средство от категория А в населено място”, а именно 59 км/ч и по непредпазливост е причинил  на А.Д.Т. ЕГН: ********** тежка телесна повреда изразяваща се в травма на лявата подбедрица в горната й трета наложила оперативно отстраняване на подбедрицата през лявата колянна става, довело  до загуба на долен ляв крайник.

За така извършеното от подсъдимия Ф.В.Р. престъпление по  чл.343 ал.1 б.Б пр.І вр. чл.342 ал.1 от НК при условията на чл. 55 ал.1 т. 2 б. „Б” вр. чл. 42а ал. 4 вр. ал.3 т. 1 вр. ал. 2 т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 42б ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност на явяването на подписване при пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

За така извършеното от подсъдимия Ф.В.Р. престъпление по чл.343 ал.1 б.Б пр.І вр. чл.342 ал.1 от НК, на основание чл.343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия Ф.В.Р. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 11.05.2014г. до месец декември, 2014г.

                                             

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.В.Р., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив направените по делото разноски общо в размер  на 925.62 лева, както и да заплати на частния обвинител А.Д.Т., сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направените от последния разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /Р./    

                 /К.ПЕЕВА-КАЗАКОВА/

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

                                                                            /адв.Д./

 

ЧАСТН.ОБВ:

                      /А.Т./

ПОВЕРЕНИК:................

         /адв.Т./

 

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД № 1735/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено. За това

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 1735/2016г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.      

 

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 10.00 ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                              СЕКРЕТАР:

                  

Вярно, секретар Н.Т.