НОХД 1557/2016 - Присъда - 05-10-2016

Присъда по Наказателно дело 1557/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 258                                   05.10.2016 г.                                 гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На пети октомври                              две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

    

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:      МАРИЯ РАНГЕЛОВА

                                                                                             ТОСКА ИВАНОВА    

 

Секретар Милена Георгиева

Прокурор Анелия Трифонова

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 1557 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

         ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.Д.Б., родена на *** г.***, ***, българска гражданка, със средно образование, не омъжена, студент, не осъждана, живуща ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 31.01.2013 г. до 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага:

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Б.С.Д. -**** в "**** и с това е причинила имотна вреда в размер на 500,00 лв. на "Вивакредит" ООД гр. София, представлявано от Е. С. Б.;

На 12.02.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у И.Н.Х. С. - *** на ****и с това е причинила имотна вреда в размер на 399,00 лв. на "Нет Кредит" ООД гр, София, представлявано от И.Н.Х. С.;

На 19.02.2013г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Я.В.К. - ***в ****и с това е причинила имотна вреда в размер на 5000,00 лв. на "Уни Кредит Консюмър Файненсинг" АД, гр. София, представлявана от М. Ф.;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Н.К. - *** в **** и с това е причинила имотна вреда в размер на 5 000,00 лв. на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София, представлявана от Л. Л. П.;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у В.П.К. - **** в **** и с това е причинила имотна вреда в размер на 3 000,00 лв. на "Тексим Банк" АД, гр София, представлявана от К.Г.Ж. и М.П. В.;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Д.К. - **** и с това е причинила имотна вреда в размер на 600,00 лв. на „Глобекс Финанс" АД, гр. София, представлявано от К. Т. К. и С. Р. Я.,

като общият размер на причинената имотна вреда е 14 499.00 лева, поради което и на основание чл. 209, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ЕДНА ГОДИНА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ф.Д.Б. наказание в размер на една година лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност/ за ВИНОВНА в това, че в периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, сама е съставила неистински частни документи, както следва: 

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

Предложение за сключване на договор за паричен заем от дата 31.01.2013 г. от името на М.Т.М., Запис на заповед от 31.01.2013 г. за сумата от 920.00 лв. с падеж 28.10.2013 г., от името на М.Т.М., Разходен касов ордер от 31.01.2013 г. за сумата от 500,00 лв., издаден от "Вива Кредит" ООД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Договор за паричен заем № 5017126 от дата 31.01.2013 г. между "Вива Кредит" ООД и М.Т.М. и на същата дата ги е употребила пред Б.С.Д., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Вива Кредит" ООД, гр. София и М.Т.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за издаване на дебитна карта за физически лица от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Съгласие за директен дебит от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Искане от 19.02.2013 г. за рефинансиране на съществуващ дълг от името на М.Т.М., Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг"АД и М.Т.М., Погасителен план към договор за потребителски кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД и М.Т.М., Заверка "вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, Сертификат за застраховка "Кредитна протекция Плюс" №1092320 и на същата дата ги е употребила пред Я.В.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД. гр. София и М.Т.М.;*** е съставила неистински частни документ, както следва:

 Декларация за предоставяне на лични данни от името на М.Т.С. от дата 20.03.201З г., Заверка "Вярно с оригинала" от дата 20.03.201З г. върху копие на лична карта, издадена на М.И.С., Договор за потребителски паричен кредит PLUS-10097159 от дата 20.03.2013 г. между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и М.И. С., Сертификат PLUS-10097159 с посочен Кредитополучател М.И. С. и на същата дата ги е употребила пред М.Н.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София и М.И.С.;

         На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва :

 Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица от 20.03.2013 г. до "Юробанк България" АД от името на М.И.С., Договор за разплащателна сметка от 20.03.2013 г. между М.И.С. и "Юробанк България" АД, Договор за издаване и обслужване на персонална дебитна карта от 20.03.2013 г. между М.И.С. и Юробанк България АД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.И.С.. Декларация от дата 20.03.201Зг. от името на М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М.Р. Т., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "ЮроБанк Бълтария" АД, гр. София и М.И.С.;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

 Искане за кредит на физическо лице от 16.04.2013 г. от името на Н.А.М., Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името Н.А.М., Договор за потребителски кредит - овърдрафт № ECL0000002TK/16.04.2013 г. между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М. и на същата дата ги е употребила пред В.П.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Заверка „Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., РАЗПИСКА/RECEIPT № 07000171540320 от дата 14.05.2013 14:48:47 за нареждане на сумата от 600.00 лв. от името на Н.А.М., Разписка за изплатена сума по кредит от дата 14.05.2013 г. за сумата от 600,00 лв. от името на Н.А.М.. Договор за кредит № 196498 от 14.05.2013 г. между „Глобекс Финанс"*АД и Н.А.М., Заверка „Вярно с оригинала" от дата 14.05.2013г. върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити, посочен за подписан от Н.А.М. и ги е употребила пред М.Д.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Глобекс Финанс" АД, гр. София и Н.А.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за откриване на сметка от дата 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Формуляр-клиентски данни за физически лица от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Спесимен на подписите от 22.05.2013 г., Абонаментен план от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Нареждане за периодични плащания от 22.05.2013 г. до Алфа Банк - Клон България от името на Н.А.М., Декларация за присъединяване на застраховано лице към застраховка Дайнамик Защита на оправомощените ползватели на дебитни карти Дайнамик, издадени от Алфа Банка - клон България от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Договор за банкови сметки от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Заявление - Договор за банкови продукти от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Общи условия на Алфа Банка-Клон България за издаване и ползване на дебитни карти "ENTER VISA" и "ENTER MASTERCARD" и на същата дата ги е употребила пред А.Р. ***, З.Б. - **** и Т.А. -***, за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Алфа Банк" АД, гр. София и Н.А.М., поради което и на основание чл.309, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ф.Д.Б. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност/ за ВИНОВНА в това, че през периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно си е служила с официални документи, издадени за други лица, с цел да заблуди длъжностни лица, както следва:

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №******, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Б.С.Д. -*****;

На 19.02.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Я.В.К. -****;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на М.И.С., с цел да заблуди М.Н.К. -***;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № **** издадена на М.И.С.. с цел да заблуди служител на "Юробанк България" АД; На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди В.П.К. -***;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди М.Д.К. - ****

На 22.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №****, издадена на Н.А.М.. с цел да заблуди Т.А. -****, А.Р. ****и З.Б. -****, поради което и на основание чл. 318 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета на ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ф.Д.Б. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимата  Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност, най-тежкото измежду горните наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Ф.Д.Б. едно общо най-тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „ТЕКСИМБАНК” АД София сумата от 2953,13/две хиляди деветстотин петдесет и три лева и тринадесет стотинки/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане, като за разликата от тази сума до пълния претендиран размер от 4777,11 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕДОКАЗАН по основание и размер, както и сумата от 576,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „БНБ Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД гр. София сумата от 4425,62 /четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева и шестдесет и две стотинки/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане, като за разликата от тази сума до пълния претендиран размер от 5000,00 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕДОКАЗАН по основание и размер, както и сумата от 580,00 лева -  представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец КРЕДИСИМО АД /„ГЛОБЕКС ФИНАНС” АД София/ сумата от 600,00 /шестстотин/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане, както и сумата от 400,00 лева -  представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „ВИВАКРЕДИТ” ЕООД гр. София сумата от 185,38 /сто осемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета по делото самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 395,15/триста деветдесет и пет лева и петнадесет стотинки/ лева, държавна такса върху уважените размери на гражданските искове.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Ф.Д.Б., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски в размер на 600,00 /шестстотин/ лева, по сметка на ОД МВР Пловдив.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.         

 

 

  2.

Вярно с оригинала!

МГ