НОХД 1557/2016 - Мотиви - 06-03-2017

Мотиви по Наказателно дело 1557/2016г.

М О Т И В И

 

по НОХД № 1557/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав

 

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение спрямо подсъдимата Ф.Д.Б., с ЕГН **********, за това, че:

 1. В периода от 31.01.2013 г. до 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага:

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Б.С.Д. - ****в „Хенди – Тел“ ЕООД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 500,00 лв. на „Вивакредит“ ООД гр. София, представлявано от Е. С. Б.;

На 12.02.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у И.Н.Х. С. - ****на „Нет Кредит“ ООД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 399,00 лв. на „Нет Кредит“ ООД гр, София, представлявано от И.Н.Х. С.;

На 19.02.2013г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Я.В.К. - **** в „УниКредит Булбанк“ АД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 5000,00 лв. на „УниКредит Консюмър Файненсинг” АД, гр. София, представлявана от М. Ф.;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Н.К. - **** в "БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 5 000,00 лв. на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София, представлявана от Л. Л. П.;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у В.П.К. - *** в "Изипей" АД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 3 000,00 лв. на "Тексим Банк" АД, гр София, представлявана от К. Г. Ж. и М.П. В.;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Д.К. - ***в "КредиТур" ЕООД и с това е причинила имотна вреда в размер на 600,00 лв. на „Глобекс Финанс" АД, гр. София, представлявано от К. Т.К. и С.Р.Я.,

като общият размер на причинената имотна вреда е 14 499,00 лева - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК;

2. В периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, сама е съставила неистински частни документи, както следва:

- На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи както следва:

Предложение за сключване на договор за паричен заем от дата 31.01.2013 г. от името на М.Т.М., Запис на заповед от 31.01.2013 г. за сумата от 920,00 лв. с падеж 28.10.2013 г., от името на М.Т.М., Разходен касов ордер от 31.01.2013 г. за сумата от 500,00 лв., издаден от "Вива Кредит" ООД, Заверка "Вярно с оригинала'' върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Договор за паричен заем № 5017126 от дата 31.01.2013 г. между "Вива Кредит" ООД и М.Т.М. и на същата дата ги е употребила пред Б.С.Д., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Вива Кредит" ООД, гр. София и М.Т.М.;

- На 19.02.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за издаване на дебитна карта за физически лица от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Съгласие за директен дебит от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Искане от 19.02.2013 г. за рефинансиране на съществуващ дълг от името на М.Т.М., Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг”АД и М.Т.М., Погасителен план към договор за потребителски кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД и М.Т.М., Заверка "вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, Сертификат за застраховка "Кредитна протекция Плюс” №1092320 и на същата дата ги е употребила пред Я.В.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД, гр. София и М.Т.М.;

- На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документ, както следва:

Декларация за предоставяне на лични данни от името на М.Т. С. от дата 20.03.2013г, Заверка "Вярно с оригинала" от дата 20.03.2013г. върху копие на лична карта, издадена на М.И.С., Договор за потребителски паричен кредит PLUS-10097159 от дата 20.03.2013 г. между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и М.И.С., Сертификат PLUS-10097159 с посочен Кредитополучател М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М.Н.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София и М.И.С.;

- На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни
документи, както следва :

Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица от 20.03.2013 г. до "Юробанк България" АД от името на М.И.С., Договор за разплащателна сметка от 20.03.2013 г. между М.И.С. и "Юробанк България" АД, Договор за издаване и обслужване на персонална дебитна карта от 20.03.2013 г. между М.И.С. и Юробанк България АД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.И.С., Декларация от дата 20.03.2013г. от името на М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М. Р. Т., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "ЮроБанк България" АД, гр. София и М.И.С.;

- На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за кредит на физическо лице от 16.04.2013 г. от името на Н.А.М., Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името Н.А.М., Договор за потребителски кредит - овърдрафт № ECL0000002TK/16.04.2013 г. между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М. и на същата дата ги е употребила пред В.П.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М.;*** е съставила неистински частни
документи, както следва:

Заверка „Вярно с оригинала” върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., РАЗПИСКА/RECEIPT №07000171540320 от дата 14.05.2013 14:48:47 за нареждане на сумата от 600.00 лв. от името на Н.А.М., Разписка за изплатена сума по кредит от дата 14.05.2013 г. за сумата от 600,00 лв. от името на Н.А.М., Договор за кредит № 196498 от 14.05.2013 г. между „Глобекс Финанс”АД и Н.А.М., Заверка „Вярно с оригинала” от дата 14.05.2013г. върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити, посочен за подписан от Н.А.М. и ги е употребила пред М.Д.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Глобекс Финанс" АД, гр. София и Н.А.М.;

- На 22.05.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за откриване на сметка от дата 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Формуляр-клиентски данни за физически лица от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Спесимен на подписите от 22.05.2013 г., Абонаментен план от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Нареждане за периодични плащания от 22.05.2013 г. до Алфа Банк - Клон България от името на Н.А.М., Декларация за присъединяване на застраховано лице към застраховка Дайнамик Защита на оправомощените ползватели на дебитни карти Дайнамик, издадени от Алфа Банка - клон България от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Договор за банкови сметки от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Заявление - Договор за банкови продукти от 22.05.2013 г. между „Алфа Банк“ АД и Н.А.М., Общи условия на Алфа Банка-Клон България за издаване и ползване на дебитни карти "ENTER VISA" и "ENTER MASTERCARD" и на същата дата ги е употребила пред А.Р. *** 5 на "Алфа Банк" АД, З.Б. - супервайзор офис 222 Пловдив 5 на "Алфа Банк" АД и Т.А. - упълномощен служител на "Алфа Банка" АД, за да докаже, че съществува едно правоотношение — такова между „Алфа Банк” АД, гр. София и Н.А.М. - престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

3. През периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно си е служила с официални документи, издадени за други лица, с цел да заблуди длъжностни лица, както следва:

- На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Б.С.Д.-*** във „Вива Кредит” ООД гр. София;

- На 19.02.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №****, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Я.В.К. –****в "Уникредит Булбанк" АД гр. София;

- На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №****, издадена на М.И.С., с цел да заблуди М.Н.К. –**** в „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, гр. София;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №*****, издадена на М.И.С., с цел да заблуди служител на "Юробанк България" АД;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №****, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди В.П.К. - ***в "Изипей" АД, гр. София;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди М.Д.К. - *** в "КредиТур" ЕООД, гр. София

- На 22.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта №***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди Т.А. - ***в "Алфа Банк" АД, А.Р. - ***и З.Б. - *** в офис 229 Пловдив 5-престъпление по чл. 318 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

Производството по делото е протекло по реда на Глава ХХVІІ от НПК, при условията на чл.371, т.2 от НПК.

За съвместно разглеждане в наказателното производство е приет граждански иск, предявен от изпълнителните директори на пострадалото дружество „Тексим Банк“ АД – Т. С. и И. Д., чрез юриск. В.Б. срещу подсъдимата Ф.Б. за сумата от 4 949,53 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди на търговското дружество, ведно със законната лихва за забава, считано от 25.03.2016 г. датата на увреждането до окончателното й изплащане.

Също така е предявен и приет граждански иск от Кредисимо АД /предишно наименование Глобекс Финанс АД/, представлявано заедно от С. Я. и А. Б., в качеството им на изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си юрисконсулт В. М. срещу подсъдимата Ф.Б. за сумата от 600,01 лв. /шестотин лева и една стотинка/, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди на търговското дружество, ведно със законната лихва за забава, считано от 15.05.2013 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 400 лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 За съвместно разглеждане в наказателното производство е приет граждански иск, предявен от изпълнителните директори на пострадалото дружество „БНБ Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД – Д. Д. и Н. Н., чрез юрисконсулт В.В. срещу подсъдимата Ф.Б. за сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди на търговското дружество, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане ведно с юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Районна прокуратура – гр. Пловдив поддържа повдигнатите спрямо подсъдимата обвинения за извършените от нея престъпления, като счита, че от събраните на досъдебното производство материали, безспорно и категорично се доказва вината на Ф.Д.Б.. Предлага на съда да определи на подсъдимата Б. наказания, при условията на чл.58а от НК, които да бъдат групирани на основание чл.25 вр. чл.23 от НК и се наложи едно най-тежко наказание, което да бъде не по-малко от 1 година лишаване от свобода, като предоставя на съда приложението на чл.66 от НК. Счита, че предявените граждански искове са доказани и следва да бъдат уважени, в размера, посочен в обвинителния акт.

Адвокат К. – служебен защитник на подсъдимата, счита, че фактическата обстановка по делото е безспорно установена, включително и от самопризнанията на подзащитната му. Моли съда при определяне на наказанието, да вземе предвид множеството смекчаващи отговорността обстоятелства, както и факта, че подсъдимата е започнала да погасява част от изтеглените кредити. Моли съда да оправдае подзащитната му за повдигнатото обвинение по чл.318 от НК и чл.309 от НК, тъй като счита, че престъплението измама поглъща тези две престъпления – служене с чужда лична карта. Моли съда да определи наказание по реда на чл.55 от НК, като след това извърши редукцията по чл.58а от НК и приложи чл.66 от НК като отложи изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок. По отношение на предявените граждански искове, счита че същите следва да бъдат редуцирани до непогасената част от вземането, тъй като подсъдимата е предприела действия по връщане на дължимите суми.

Подсъдимата Ф.Б. признава вината си по повдигнатите обвинения и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Съжалява за извършеното и изразява разкаяние за стореното, а по отношение на наказанието предоставя на съда, като моли за условна присъда.

Повереникът на управителят на пострадалото дружество „Тексимбанк“ АД, юриск. Б. в съдебно заседание, моли съда да уважи предявения граждански иск по делото и да осъди подсъдимата да заплати поисканата сума, съгласно предявения иск.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа следното:

Ф.Б. в началото на 2013г. решила да си набави парични средства, като изтегли кредити от различни кредитни институции от името на нейни познати и колежки, като целта й била да заблуди банковите служители относно самоличността си и намерението да изплаща изтеглените кредити, като по този начин си набави имотна облага, без да връща изтеглените парични средства от името на колежките й. На неустановена дата в началото на 2013 г. подсъдимата Ф.Б. взела личните карти на свидетелките М.М., Н. М. и П.Ц. – нейни колежки в „Макдоналдс” от помещението, в което същите се преобличали, тъй като там свидетелките оставяли и личните си вещи и документи. След като използвала личните карти на свидетелките М.М., Н. М. и П.Ц., подсъдимата Ф.Б. ги изхвърлила на неустановени по делото места. Личната карта на свидетелката М. С., подсъдимата взела, докато били двете заедно на кафе и изхвърлила, след като получила кредита, който иска.

Така на 31.01.2013 г. в гр. Пловдив, Б. отишла в офис на „Хенди – Тел“ ЕООД, гр. София, където се срещнала със свидетелката Б.С.Д. - **** в „Хенди – Тел“ ЕООД, гр. София. Тъй като „Хенди – Тел“ били партньори с „Вивакредит”ООД, гр. София, в рамките на служебните задължения на свидетелката Д. се включвала и дейност по приемане на документи за кандидатстване за кредити от „Вивакредит”ООД, гр. София, респективно изплащане на средствата след одобрение от страна на „Вивакредит”ООД. Ф.Б. се представила пред Б.Д. като М.Т.М. и изтеглила кредит от „Вивакредит”ООД на името на М. за сумата от 500.00 лева. За да заблуди Д., подсъдимата й показала личната карта №****, издадена на М.Т.М..

На същата дата Б. подписала от името на М.М. следните частни документи: Предложение за сключване на договор за паричен заем от дата 31.01.2013 г. от името на М.Т.М., Запис на заповед от 31.01.2013 г. за сумата от 920,00 лв. с падеж 28.10.2013 г., от името на М.Т.М., Разходен касов ордер от 31.01.2013 г. за сумата от 500,00 лв., издаден от „Вива Кредит“ ООД, Заверка „Вярно с оригинала“ върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М. и Договор за паричен заем № 5017126 от дата 31.01.2013 г. между „Вива Кредит“ ООД и М.Т.М., след което ги представила на свидетелката Д., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Вива Кредит" ООД, гр. София и М.Т.М..***, Ф.Б. изпратила по интернет заявка за потребителски кредит № 77593 до „Неткредит”ООД с **** свидетелката И.Н.Х. С., като заявила, че желае да изтегли кредит в размер на 800 лева на името на свидетелката П.А.Ц.. Заявката била разгледана още същия работен ден и отказана. Малко по-късно на същия ден – 12.02.2013 г., подсъдимата подала нова заявка № 77600, отново съдържаща данните на П.Ц., като поискала заем в размер на 399 лева. Този път искането за кредит било одобрено, след което на посочения от подсъдимата Ф.Б. електронен адрес бил изпратен мейл, съдържащ договор за кредит и указанието, че ако лицето е съгласно с условията на кредита, следва да активира посочения в мейла линк. Б. активирала въпросния линк, след което сумата от 399.00 лева била преведена чрез системата EPAY.BG, тъй като подсъдимата посочила този метод за изплащане на сумата като предпочитан.

На 19.02.2013 г. в гр. Пловдив, Б. отишла в офис на "УниКредит Булбанк" АД, гр. София, където се срещнала със свидетеля Я.К. - ***** в "УниКредит Булбанк" АД, гр. София. Пред него се представила като М.Т.М. и изтеглила кредит от "УниКредит Консюмър Файненсинг” АД, гр. София, представлявана от М. Ф. на името на М. за сумата от 5000.00 лева. За да заблуди К., подсъдимата му показала личната карта №**** , издадена на М.Т.М..

На същата дата подсъдимата подписала от името на свидетелката М.М. следните частни документи: Искане за издаване на дебитна карта за физически лица от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Съгласие за директен дебит от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Искане от 19.02.2013 г. за рефинансиране на съществуващ дълг от името на М.Т.М., Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг”АД и М.Т.М., Погасителен план към договор за потребителски кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД и М.Т.М., Заверка "вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, Сертификат за застраховка "Кредитна протекция Плюс” №1092320 и на същата дата ги представила пред Я.В.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД, гр. София и М.Т.М..***, Б. отишла в офис на "БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София, където се срещнала с М.К. - **** в "БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София, представила се пред нея като М.И.С. и изтеглила кредит от "БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София на името на С. за сумата от 5000.00 лева. За да заблуди св. К., подсъдимата й показала личната карта №***, издадена на М.И.С..

На същата дата Ф.Б. подписала от името на свидетелката М. С. следните частни документи: Декларация за предоставяне на лични данни от името на М.Т. С. от дата 20.03.2013г, Заверка "Вярно с оригинала" от дата 20.03.2013г. върху копие на лична карта, издадена на М.И.С., Договор за потребителски паричен кредит PLUS-10097159 от дата 20.03.2013 г. между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и М.И.С., Сертификат PLUS-10097159 с посочен Кредитополучател М.И.С. и на същата дата ги представила пред М.Н.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София и М.И.С..

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив подсъдимата отишла в офис на "Юробанк България" АД, където си послужила с официален документ - лична карта №****, издадена на М.И.С., с цел да заблуди служител на "Юробанк България" АД.

На същата дата Ф.Б. подписала от името на св. М. С. следните частни документи: Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица от 20.03.2013 г. до "Юробанк България" АД от името на М.И.С., Договор за разплащателна сметка от 20.03.2013 г. между М.И.С. и "Юробанк България" АД, Договор за издаване и обслужване на персонална дебитна карта от 20.03.2013 г. между М.И.С. и Юробанк България АД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.И.С., Декларация от дата 20.03.2013г. от името на М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М. Р. Т., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "ЮроБанк България" АД, гр. София и М.И.С..

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив, подсъдимата Б. отишла в офис на "Изипей" АД, гр. София, където се срещнала със свидетелката В.П.К. - **** в "Изипей" АД, гр. София. "Изипей" АД, гр. София имали договор с "Тексим Банк" АД, гр. София, по силата на който техните служители приемали документи за кандидатстване за кредити от „Тексим Банк”АД, след което изплащали одобрените от банката кредити. Б. се представила пред св. К. като свидетелката Н.А.М. и изтеглила кредит от „Тексим Банк”АД на името на М. за сумата от 3000 лева. За да заблуди св. К., подсъдимата й показала личната карта №***, издадена на Н.А.М..

На същата дата Ф.Б. подписала от името на св. Н.М. следните частни документи: Искане за кредит на физическо лице от 16.04.2013 г. от името на Н.А.М., Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името Н.А.М., Договор за потребителски кредит - овърдрафт № ECL0000002TK/16.04.2013 г. между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М. и на същата дата ги представила пред св. В.П.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М..*** Б. отишла в офис на "КредиТур" ЕООД, където се срещнала със св. М.Д.К. - касиер в "КредиТур" ЕООД. "КредиТур" ЕООД били посредници на „Глобекс Финанс" АД, гр. София, представлявано от К. Т. К. и С.Р.Я., поради което служителите на "КредиТур" ЕООД приемали на документи за кандидатстване за кредити от „Глобекс Финанс" АД, гр. София, след което изплащали одобрените от страна на „Глобекс Финанс" АД, гр. София кредити. Подсъдимата се представила пред св. К. като св. Н.А.М. и изтеглила кредит от „Глобекс Финанс" АД, гр. София на името на М. за сумата от 600 лева. За да заблуди св. К., Ф.Б. й показала личната карта №***, издадена на Н.А.М..

На същата дата подписала й от името на свидетелката Н.М. следните частни документи: Заверка „Вярно с оригинала” върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., РАЗПИСКА/RECEIPT №07000171540320 от дата 14.05.2013 14:48:47 за нареждане на сумата от 600 лв. от името на Н.А.М., Разписка за изплатена сума по кредит от дата 14.05.2013 г. за сумата от 600 лв. от името на Н.А.М., Договор за кредит № 196498 от 14.05.2013 г. между „Глобекс Финанс”АД и Н.А.М., Заверка „Вярно с оригинала” от дата 14.05.2013г. върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити, посочен за подписан от Н.А.М. и на същата дата ги представила пред св. М.Д.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Глобекс Финанс" АД, гр. София и Н.А.М..*** Б. отишла в офис на „Алфа Банк”АД и се срещнала със св. А.Р. –*** в "Алфа Банк" АД. Подсъдимата пожелала да си открие сметка в банката, като се представила за Н.А.М.. За целта показала на Т.А. - *** в "Алфа Банк" АД, А.Р. -***  и З.Б. - *** в офис 229 Пловдив 5 личната карта №****, издадена на Н.А.М.. Свидетелката Р. й предоставила необходимите документи за попълване, след което помолила Т.А. – служител в "Алфа Банка" АД, да поеме подсъдимата.

Б. подписала от името на св. Н.М. следните частни документи: Искане за откриване на сметка от дата 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Формуляр-клиентски данни за физически лица от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Спесимен на подписите от 22.05.2013 г., Абонаментен план от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Нареждане за периодични плащания от 22.05.2013 г. до Алфа Банк - Клон България от името на Н.А.М., Декларация за присъединяване на застраховано лице към застраховка Дайнамик Защита на оправомощените ползватели на дебитни карти Дайнамик, издадени от Алфа Банка - клон България от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Договор за банкови сметки от 22.05.2013 г. между „Алфа Банк“ АД и Н.А.М., Заявление - Договор за банкови продукти от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Общи условия на Алфа Банка-Клон България за издаване и ползване на дебитни карти "ENTER VISA" и "ENTER MASTERCARD" и на същата дата ги употребила пред А.Р. *** 5 на "Алфа Банк" АД, З.Б. - ***Пловдив 5 на "Алфа Банк" АД и Т.А. - упълномощен служител на "Алфа Банка" АД, за да докаже, че съществува едно правоотношение — такова между „Алфа Банк” АД, гр. София и Н.А.М..

По делото е извършено претърсване и изземване на 23.08.2013г. в жилището, ползвано от подсъдимата Б. на адрес ***,в хода на което били иззети множество документи, включително и Договор за паричен заем № 5017126/31.01.2013г. между "Вива Кредит" ООД и М.Т.М., ведно със Запис на заповед и РКО, РКО от „Хенди-тел”ЕООД от 31.01.2013г. за сумата от 500.00 лв., Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг”АД и М.Т.М., ведно с Погасителен план.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена частично от обясненията на подсъдимата Ф.Б., изцяло от показанията на свидетелите Н.М., П.Ц., М.М., В.К., А.Р., Я.К., Б.Д., М.К., М.К., И. С., Н.И., Т. А., Т.К., В.Б., П.Л., дадени в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.281, ал.3 вр. с ал.1 от НПК, както и от останалите по делото писмени доказателства.

Видно от заключението вещото лице Е.Ч. на извършената в хода на досъдебното производство съдебна почеркова експертиза, Ф.Б. е подписала всички описани по-горе документи при кандидатстването за кредит пред различните банкови институции и относно откриване на сметка в „Алфа Банк”АД на името от свидетелката Н.А.М..

Съдът кредитира заключението на вещото лице като намира същото за обективно, безпристрастно и професионално изготвено, неоспорено от страните и съответстващо на събрания по делото доказателствен материал.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Н.М., П.Ц., М.М., В.К., А.Р., Я.К., Б.Д., М.К., М.К., И. С., Н.И., Т. А., Т.К., В.Б., П.Л., като логически последователни, неопосредени, непротиворечиви и кореспондиращи с останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдът не възприема и не кредитира възражението на адв. К., за поглъщането на състава на престъпленията по чл.318 и чл.309 от НК в другото повдигнато на Б. обвинение по чл.209 от НК, по следните съображения:

Видно от безспорно установената фактическа обстановка, подсъдимата е успяла да въведе в заблуждение група лица, действайки изключително по словесен път – подробно е описано от свидетелите в разпитите им в досъдебното производство, механизмът на въвеждане в заблуждение. Дори и в случая, в който, заявката за кредит е била изпратена по електронен път на 12.02.2012 г. до „Неткредит“ ООД, при който първоначално исканата сума от 800 лева е била отказана, а в последствие е бил отпуснат такъв в размер на 399 лева, е имало вербален контакт по телефона.

Ето защо, съдът не възприема възражението за неналичие на престъпните състави на чл.318 и чл.309 от НК и поглъщането им от престъплението по чл.209 от НК, в какъвто смисъл са доводите на адв. К..

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна страна подсъдимата Ф.Д.Б. е осъществила съставомерните признаци на:

1. Престъплението по чл. 209 ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, в това, че в периода от 31.01.2013 г. до 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага:

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Б.С.Д. - **** в "Хенди - Тел" ЕООД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 500,00 лв. на "Вивакредит" ООД гр. София, представлявано от Е. С. Б.;

На 12.02.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у И.Н.Х. С. - *** на "Нет Кредит" ООД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 399,00 лв. на "Нет Кредит" ООД гр, София, представлявано от И.Н.Х. С.;

На 19.02.2013г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у Я.В.К. - *** в "Уни Кредит Булбанк" АД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 5000,00 лв. на "Уни Кредит Консюмър Файненсинг" АД, гр. София, представлявана от М. Ф.;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Н.К. - *** в "БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 5 000,00 лв. на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София, представлявана от Л.Л. П.;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у В.П.К. - *** в "Изипей" АД, гр. София и с това е причинила имотна вреда в размер на 3 000,00 лв. на "Тексим Банк" АД, гр София, представлявана от К. Г. Ж. и М.П. В.;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив е възбудила заблуждение у М.Д.К. - *** в "Креди Тур" ЕООД и с това е причинила имотна вреда в размер на 600,00 лв. на „Глобекс Финанс" АД, гр. София, представлявано от К. Т. К. и С.Р.Я., като общият размер на причинената имотна вреда е 14 499 лева.

2. Престъплението по чл.309, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, в това, че в периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, сама е съставила неистински частни документи, както следва:   

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

Предложение за сключване на договор за паричен заем от дата 31.01.2013 г. от името на М.Т.М., Запис на заповед от 31.01.2013 г. за сумата от 920.00 лв. с падеж 28.10.2013 г., от името на М.Т.М., Разходен касов ордер от 31.01.2013 г. за сумата от 500,00 лв., издаден от "Вива Кредит" ООД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Договор за паричен заем № 5017126 от дата 31.01.2013 г. между "Вива Кредит" ООД и М.Т.М. и на същата дата ги е употребила пред Б.С.Д., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Вива Кредит" ООД, гр. София и М.Т.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за издаване на дебитна карта за физически лица от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Съгласие за директен дебит от 19.02.2013 г. от името на М.Т.М., Искане от 19.02.2013 г. за рефинансиране на съществуващ дълг от името на М.Т.М., Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг"АД и М.Т.М., Погасителен план към договор за потребителски кредит № 1092320 от дата 19.02.2013 г. между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД и М.Т.М., Заверка "вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.Т.М., Декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, Сертификат за застраховка "Кредитна протекция Плюс" №1092320 и на същата дата ги е употребила пред Я.В.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Уникредит Консюмър Файненсинг" АД. гр. София и М.Т.М.;*** е съставила неистински частни документ, както следва:

 Декларация за предоставяне на лични данни от името на М.Т. С. от дата 20.03.201З г., Заверка "Вярно с оригинала" от дата 20.03.201З г. върху копие на лична карта, издадена на М.И.С., Договор за потребителски паричен кредит PLUS-10097159 от дата 20.03.2013 г. между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и М.И.С., Сертификат PLUS-10097159 с посочен Кредитополучател М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М.Н.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, гр. София и М.И.С.;

         На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва :

 Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица от 20.03.2013 г. до "Юробанк България" АД от името на М.И.С., Договор за разплащателна сметка от 20.03.2013 г. между М.И.С. и "Юробанк България" АД, Договор за издаване и обслужване на персонална дебитна карта от 20.03.2013 г. между М.И.С. и Юробанк България АД, Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на М.И.С.. Декларация от дата 20.03.201Зг. от името на М.И.С. и на същата дата ги е употребила пред М. Р. Т., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "ЮроБанк Бълтария" АД, гр. София и М.И.С.;

На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив е съставила неистински частни документи, както следва:

 Искане за кредит на физическо лице от 16.04.2013 г. от името на Н.А.М., Заверка "Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името Н.А.М., Договор за потребителски кредит - овърдрафт № ECL0000002TK/16.04.2013 г. между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М. и на същата дата ги е употребила пред В.П.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Тексим Банк" АД, гр. София и Н.А.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Заверка „Вярно с оригинала" върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., РАЗПИСКА/RECEIPT № 07000171540320 от дата 14.05.2013 14:48:47 за нареждане на сумата от 600.00 лв. от името на Н.А.М., Разписка за изплатена сума по кредит от дата 14.05.2013 г. за сумата от 600,00 лв. от името на Н.А.М.. Договор за кредит № 196498 от 14.05.2013 г. между „Глобекс Финанс"*АД и Н.А.М., Заверка „Вярно с оригинала" от дата 14.05.2013г. върху копие на лична карта, издадена на името на Н.А.М., Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити, посочен за подписан от Н.А.М. и ги е употребила пред М.Д.К., за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между "Глобекс Финанс" АД, гр. София и Н.А.М.;*** е съставила неистински частни документи, както следва:

Искане за откриване на сметка от дата 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Формуляр-клиентски данни за физически лица от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Спесимен на подписите от 22.05.2013 г., Абонаментен план от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Нареждане за периодични плащания от 22.05.2013 г. до Алфа Банк - Клон България от името на Н.А.М., Декларация за присъединяване на застраховано лице към застраховка Дайнамик Защита на оправомощените ползватели на дебитни карти Дайнамик, издадени от Алфа Банка - клон България от 22.05.2013 г. от името на Н.А.М., Договор за банкови сметки от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Заявление - Договор за банкови продукти от 22.05.2013 г. между "Алфа Банк" АД и Н.А.М., Общи условия на Алфа Банка-Клон България за издаване и ползване на дебитни карти "ENTER VISA" и "ENTER MASTERCARD" и на същата дата ги е употребила пред А.Р. *** 5 на "Алфа Банк" АД, З.Б. - супервайзор офис 222 Пловдив 5 на "Алфа Банк" АД и Т.А. - упълномощен служител на "Алфа Банка" АД, за да докаже, че съществува едно правоотношение - такова между „Алфа Банк" АД, гр. София и Н.А.М.

3. Престъпление по чл.318 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, в това, че през периода от 31.01.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно си е служила с официални документи, издадени за други лица, с цел да заблуди длъжностни лица, както следва:

На 31.01.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Б.С.Д. - ****  във „Вива Кредит" ООД гр. София;

На 19.02.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на М.Т.М., с цел да заблуди Я.В.К. - *** в "Уникредит Булбанк" АД гр. София;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на М.И.С., с цел да заблуди М.Н.К. - *** в „БНП Париба Пърсънъл Файненс"ЕАД, гр. София;

На 20.03.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***. издадена на М.И.С.. с цел да заблуди служител на "Юробанк България" АД; На 16.04.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди В.П.К. - *** в "Изипей" АД, гр. София;

На 14.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на Н.А.М., с цел да заблуди М.Д.К. *** в "КредиТур" ЕООД, гр. София

На 22.05.2013 г. в гр. Пловдив, противозаконно си е служила с официален документ - лична карта № ***, издадена на Н.А.М.. с цел да заблуди Т.А. -  *** в "Алфа Банк" АД, А.Р. -  *** и З.Б. - *** в офис 229 Пловдив 5.

От субективна страна, деянията Ф.Б. е извършила при пряк умисъл с целени и настъпили общественоопасни последици.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 55 от НК намира, че наказанието на подсъдимата Ф.Б. за престъплението по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива, съдът приема чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, трудовата ангажираност, признанието на вината и разкаянието за извършеното, а като отегчаващи отговорността – трайността на престъпния умисъл.  

Съобразно изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било на подсъдимата Ф.Д.Б., да й се наложи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.373, ал.2 от НПК вр. чл.58 А, ал.1 от НК, така определеното наказание СЕ НАМАЛИ с една трета на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание ще следва да се отложи за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

По отношение на извършеното престъплението по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал. 1 от НК, съдът счита, че на подсъдимата следва да се определи наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК СЕ НАМАЛИ така определеното наказание с една трета на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да се отложи за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Относно извършеното престъпление по чл.318 вр. с чл.26, ал.1 от НК, съдът счита, че на подсъдимата следва да се определи наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А ал. 1 от НК СЕ НАМАЛИ така определеното наказание с една трета на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да се отложи за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимата Ф.Б. е извършила посочените по-горе престъпления, преди да е имала влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което на основание чл.23, ал.1 от НК, ще следва да й бъде определено едно общо най-тежкото от тях, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. 

Съдът не приложи разпоредбата на чл. 24 от НК и не увеличи размера на определеното общо наказание като прие, че спрямо подсъдимата, предвид установените в чл. 36 от НК цели на наказанието, такава санкция не се налага. Подсъдимата към настоящия момент е с чисто съдебно минало и наказанията и за трите престъпления са наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 54 от НК.

Съдът приема наказанията на Б. за справедливо определени в посочените размери, тъй като най-пълно съответстват на тежестта на извършените престъпления и на общественоопасните последици от тяхното осъществяване.

По отношение на предявените граждански искове спрямо Б., съдът приема следното:

Подсъдимата Ф.Б., следва да бъде осъдена да заплати на гражданския ищец „ТЕКСИМБАНК” АД София сумата от 2953,13 лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане. За разликата от тази сума до пълния претендиран размер от 4777,11 лева, съдът счита, че гражданският иск следва да бъде отхвърлен като недоказан по основание и размер. Подсъдимата следва да заплати и сумата от 576,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Подсъдимата Ф.Б., следва да бъде осъдена да заплати на гражданския ищец „БНБ Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД гр. София сумата от 4425,62 лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане. За разликата от тази сума до пълния претендиран размер от 5000,00 лева, съдът счита, че гражданския иск следва да бъде отхвърлен като недоказан по основание и размер. Подсъдимата следва да заплати и сумата от 580,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Подсъдимата Ф.Б., следва да бъде осъдена да заплати на гражданския ищец „КРЕДИСИМО“ АД /„ГЛОБЕКС ФИНАНС” АД София/ сумата от 600,00 лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане. Подсъдимата следва да заплати и сумата от 400,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Подсъдимата Ф.Б., следва да бъде осъдена да заплати на гражданския ищец „ВИВАКРЕДИТ” ЕООД гр. София сумата от 185,38 лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението до окончателното й изплащане.

Предвид на горното, съдът е на мнение, че определените наказания, се явяват адекватни и справедливи и съответстват най-пълно на степента на обществена опасност на дееца, на тежестта на извършените от нея престъпления и би спомогнала най-пълно за превъзпитанието й в дух на спазване на законите на Република България.

Подсъдимата Б. ще следва да заплати сумата от 395,15 лева, представляваща държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимата Ф.Б., следва да бъде осъдена да заплати  направените на досъдебното производство разноски в размер на 600 лева, по сметка на ОД на МВР Пловдив.

Причини за извършване на деянието – стремеж за облагодетелстване по престъпен начин, неспазване на установения в държавата правен ред.

Мотиви – користни.

Мотивиран от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ