НОХД 1487/2016 - Споразумение - 10-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 1487/2016г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 341

 

10.05.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На десети май                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Николай Николов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 1487 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в 09,00  часа се явиха:

        ПОДСЪДИМ:

А.Р.Т. – се явява лично, редовно призован.

 

За РП-Пловдив се явява прокурор Николай Николов.

 

По делото е постъпила изисканата с разпореждане за насрочване на делото справка съдимост за подсъдимия Т..      

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Т.: Моля да ми назначите адвокат за служебен защитник, тъй като нямам средства да упълномощя адвокат, а желая да сключа споразумение с РП - Пловдив.

 

Съдът след съвещание намира, че следва да бъде обявена почивка от 10 минути, с оглед осигуряване на адвокат от АК – Пловдив.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

О Б Я В Я В А почивка от 10 минути.

ДА СЕ ПИШЕ писмо до АК – Пловдив за определяне на адвокат за служебен защитник на подсъдимия Т..

 

Съдебното заседание продължи при същия съдебен състав, при същите страни и съдебен секретар в 09,20 часа.

В съдебната зала се явява определеният от АК – Пловдив адвокат за служебен защитник на подсъдимия Т. – адв. Д.И.П..

 

АДВ. П.: Запознат съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

        ПОДС. Т.: Съгласен съм този адвокат да ми бъде назначен за служебен защитник. Нямам възможност да си упълномощя такъв.

 

Съдът като съобрази становището на подсъдимия, че желае да има защитник, не може да упълномощи такъв и интересите на правосъдието изискват това, както и това на адв. Д.И.П., намира че е налице основанието на чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК. В този смисъл следва определеният от АК - Пловдив адв. Д.И.П. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия А.Р.Т..

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат Д.И.П. за служебен защитник на подсъдимия А.Р.Т..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Т.: Да се гледа делото днес.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.      

Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

А.Р.Т. – роден на *** ***, б.., бълг. гр., неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, ЕГН: **********.

ПОДС. Т.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.  

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. П.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. Т.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

                

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 10.05.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ и подсъдимия А.Р.Т. – лично и със служебния си защитник - адв. Д.И.П. ***, за решаване на наказателното производство по НОХД № 1487/2016г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Р.Т. – роден на *** ***, б.., бълг. гр., неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК за това, че от 26.08.2014г. до 21.11.2014г. включително в гр.Кричим, обл. Пловдив, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14 годишна възраст – С. Р. В., ЕГН: ********** ***.

За така извършеното престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК на подсъдимия А.Р.Т.,  при условията на чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Р.Т. е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.191, ал.1 от НК за това, че от 22.11.2014г. до 19.06.2016г. включително в гр. Кричим, обл. Пловдив, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – С. Р. В., ЕГН: ********** ***.

За така извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК на подсъдимия А.Р.Т.,  при условията на чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯТ И НАЛАГАТ наказания от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на съдебния акт в кметството по местоживеене.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Р.Т. едно общо най – тежко наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложено на подсъдимия А.Р.Т. едно общо най – тежко наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в законна сила. 

На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на подсъдимия А.Р.Т. едно общо най – тежко наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на съдебния акт в кметството по местоживеене.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                 ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                  /А.Т./

                     /НИКОЛАЙ НИКОЛОВ/                              

                                                                  СЛ.  ЗАЩИТНИК:

                                               /АДВ. Д.П. /

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                                              

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 1487/2016г. по описа на РС–Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.Р.Т., ЕГН: **********  мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена.

Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1487/2016 г. по описа на РС - Пловдив, ХVІІІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Р.Т., ЕГН: ********** мярка за неотклонение мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 09,35 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ