НОХД 1258/2016 - Мотиви - 13-07-2016

Мотиви по Наказателно дело 1258/2016г.

М   О   Т   И   В   И

 

по НОХД № 1258/2016 г. по описа на ПРС – VІІ н.с.

 

Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу Д.В.Б., ЕГН ********** за това, че на 28.12.2013г. в гр. Пловдив, след като на 21.12.2013г. в гр. Пловдив е намерил чужда движима вещ – мобилен телефон „Самсунг Галакси С 3” на стойност 220,00 лв. – собственост на И.Х.Д., ЕГН **********, в продължение на една седмица не е съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил - престъпление по чл. 207, ал.1 от  НК.

         Производството по делото е протекло по реда на Глава ХХVІІ от НПК, при условията на чл.371, т.2 и сл. от НПК.

         Представителят на Районна прокуратура – гр. Пловдив счита, че деянието е доказано по несъмнен начин и предлага на съда да му бъде определено наказание в размер, ориентиран към средния, определен за това престъпление.

         Защитникът на подсъдимия – адвокат Б., моли съда, предвид процесуалната позиция на неговия подзащитен и признанието на фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт и вината си по повдигнатото му обвинение, да определи наказание към минимума.

         Подсъдимият Д.В.Б. признава вината си по повдигнатото обвинение и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Моли съда да му  наложи минимално наказание, тъй като е безработен.

По делото няма конституирани като страни частен обвинител и граждански ищец.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

През 201З г. свидетелят И.Х.Д. притежавал и ползвал мобилен телефон марка „SAMSUNG" модел „GALAXY S 3" White с IMEI 353975051027650. В ранната утрин на 21.12.201Зг. св. Д. отишъл в заведението „Галакси" в ж.к.„Тракия" гр. Пловдив, за да се види със свой приятел. Когато влизал в заведението, той позвънил по мобилния си телефон на своя приятел, за да му съобщи, че е пристигнал. След като провел разговор, прибрал телефона в джоба на якето, с което бил облечен. След като постоял известно време в заведението, св. Д. си тръгнал. Когато стигнал в района на бл. № 1 в ж.к.„Тракия", потърсил телефона си, но установил, че той липсвал. От мобилен телефон на свой познат, с когото били заедно, веднага се опитал да осъществи връзка с телефона си, но не успял. Първоначално при набиране му давало сигнал „свободно", но при последващи набирания установил, че апаратът бил изключен. Това навело съмнения у свидетеля Д., че конкретно лице е намерило телефона и няма намерение да му го връща, поради което още същия ден се обърнал за съдействие към органите на полицията при Пето РУ - гр. Пловдив.

Същия ден, докато се прибирал към дома си към ж.к.„Тракия" бл. № 33, обв. Д.В.Б. намерил мобилния телефон марка „SAMSUNG" модел „GALAXY S 3" White с IMEI 353975051027650***, собственост на св. И.Х.Д.. Първоначално мобилния телефон обв. Б. задържал за себе си, но впоследствие, след като го разгледал, установил, че същия е заключен и без код не може да бъде отключен и ползван. Тогава той дал телефона на св. С.Е., на когото дължал пари. От своя страна св. Е. предоставил телефона на своята позната Д. К.. Последната от своя страна го продала на св. М.И.Р. за сумата от 160 лв. Р. предоставил телефона за ползване на децата си, които го ползвали с мобилен №***, регистриран на фирма „Орион" МТ ЕООД.

След изготвено запитване до "Космо България Мобайл" ЕАД - София и получения отговор е установено, че мобилен апарат с IMEI 353975051027650 е регистриран в мрежата на мобилния оператор, но с мобилен номер****, собственост на „Орион МТ" ЕООД - И.Л.З..

В хода на проведеното разследване с Протокол за доброволно предаване от 02.07.2014г. св. М.И.Р. е предал на водещия разследването при Пето РУП - гр. Пловдив закупения от него мобилен телефон марка „SAMSUNG" модел „GALAXY S 3" с IMEI 353975051027650 с липсващ преден дисплей /л.57/.

Така установената фактическа обстановка, съдът приема от обясненията на подсъдимия Б., показанията на пострадалия И.Х.Д., свидетелите М.И.Р., И.Л.З. и С.А.Е., всички дадени на досъдебното производство, както и от останалите събрани по делото писмени доказателства. 

В хода на досъдебното производство е била изготвена съдебно - стокова експертиза, от заключението, на която стойността на мобилния апарат е 220 лева.

Съдът кредитира заключението на вещото лице, като намира същото за обективно, безпристрастно и професионално изготвено, неоспорено от страните и съответстващо на събрания по делото доказателствен материал.

При така установената фактическа обстановка, съдът е на становище, че с действията си подсъдимият Д.Б. е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъпление по чл.207, ал.1 от НК, за това, че на  28.12.2013г. в гр. Пловдив, след като на 21.12.2013г. в гр. Пловдив е намерил чужда движима вещ – мобилен телефон „Самсунг Галакси С 3” на стойност 220,00 лв. – собственост на И.Х.Д., ЕГН **********, в продължение на една седмица не е съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – подсъдимият Б. е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал  е настъпването на обществено опасните му последици и  е искал тяхното настъпване.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание глоба от сто до триста лева.

При определяне размера на глобата спрямо подсъдимия съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и тази на личността на подсъдимия, имотното състояние и доходите на подсъдимия Б.. С оглед на всичко това съдът определи наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, около средния, предвиден в текста на закона размер, а именно глоба в размер на 200 лева.

Вещественото доказателство по делото –  мобилен апарат „Самсунг Галакси С 3” с ИМЕЙ 353975051027650 на съхранение при домакин при V РУ на МВР гр.Пловдив, следва да се върне на собственика му 

На основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Б. следва да заплати сумата от 78,80 /седемдесет и осем лева и осемнадесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд.

Причини за извършване на деянието – ниска правна култура, неспазване на установения в държавата правен ред.

Мотиви – користни.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

МГ