НОХД 1257/2016 - Споразумение - 19-09-2016

Споразумение по Наказателно дело 1257/2016г.

 

П Р О Т О К О Л  № 700

 

19.09.2016 г.                                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            VІІІ наказателен състав

На Деветнадесети септември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание при закрити врати в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СЛАВКА ИВАНОВА

АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 1257 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.А.П. се явява лично, доведен от органите на ОД „Охрана” град Пловдив и с адвокат Е. К., която представя пълномощно.

В Залата присъства и адвокат Р.Б. – служебен защитник на подсъдимия П. от досъдебното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ Ш.М.А. – уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адвокат А.К., служебен защитник от досъдебното производство.

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОСТРАДАЛИЯТ Е.Н.М. – редовно призован, се явява лично.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

         С.Н.У. – уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично.

         Л.Р.А. – редовно призована, не се явява.

         А.И.К. – уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява. По делото е постъпила справка от Началника на Първо РУП град Пловдив, от която е видно, че свидетелят К. е в платен годишен отпуск за времето от 15.09.2016г. до 20.09.2016г.

         А.Р.С. – уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично.

         ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

         К.И.И. – уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично.

         В.Г.С. – уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично.

         МАЙКАТА НА ПОДСЪДИМИЯ Ш.М.А.М.Д.А. – уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично.

 

Предвид упълномощаването от страна на подсъдимия П. на адвокат К. съдът счита, че служебният защитник адвокат Б. следва да бъде освободена от участие в настоящото производство.

Адвокат Б. напусна залата.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото. Желаем да сключим споразумение с прокуратурата само с моя подзащитен, след като първо той даде обяснения. Носим и парите, с които да възстановим имуществените вреди на пострадалия.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото. Не желаем да сключим споразумение с прокуратурата.

 

СЪДЪТ, след съвещание, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимите:

З.А.П. – роден на ***г***, ..., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН: **********.

 

ПОДС. П.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

Ш.М.А. - роден на ***г***, обл. Пловдив, ..., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

 

ПОДС. А.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

 

Разясниха се правата на подсъдимите по чл. 55 от НПК.

 

Сне се самоличността на пострадалия:

Е.Н.М. – 28 годишен, ..., български гражданин, неженен, неосъждан, без родство.

 

Сне се самоличността на явилите се свидетели:

С.Н.У. – 19 годишен, ..., български гражданин, неженен, неосъждан, без родство.

А.Р.С. – 43 годишен, ..., български гражданин, разведен, неосъждан, без родство.

 

Разясни се наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Сне се самоличността на вещите лица:

К.И.И. – 69 годишна, ..., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство.

В.Г.С. – 73 годишна, ..., българска гражданка, вдовица, с висше образование, неосъждана, без родство.

 

Разясни се наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Сне се самоличността на родителя на подсъдимия А.:

М.Д.А. – 37 годишна, ..., българска гражданка, разведена, неосъждана, майка на подсъдимия А..

 

ПРОКУРОР: Действително постигнахме споразумение със защитника на подсъдимия П. и след като същият има желание да даде обяснения моля да му дадете възможност да го направи и да одобрите така представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. К.: Постигнахме споразумение с прокуратурата. Моят подзащитен желае да даде обяснения във връзка с признаването му за виновен. Поради това, моля да дадете ход на съдебното следствие, за да даде той обяснения.

АДВ. К.: В тази връзка имам искане, а именно делото да се разгледа по реда на чл. 371 т. 2 от НПК, без да се разпитват вещите лица и свидетелите С.У., Л.А., А.К. и А.С..

АДВ. К. /Реплика/: За да се разгледа делото по реда на съкратеното съдебно следствие е необходимо съгласието на всички страни в процеса. Ние не даваме такова съгласие при наличие на съучастие. Искаме да сключим споразумение, което зависи от нашата воля.

ПРОКУРОР: Действително ситуацията е такава, че вторият подсъдим не желае сключването на споразумение, а за преминаване на настоящото производство по реда на съкратеното съдебно следствие няма основание.

 

СЪДЪТ, след съвещание, и след като изслуша направеното от защитника на подсъдимия А. искане за разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК намира същото за неоснователно и предвид изявлението на защитника на подсъдимия П., че от една страна желаят да сключат споразумение с прокуратурата и от друга страна изричното изявление, че не дават съгласие като съучастник в процеса за разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от защитника на подсъдимия А. искане за провеждане на съкратено съдебно следствие.

 

Свидетелите се изведоха от залата.

 

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

 

ПОДС. П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Желая да дам обяснения. Ш. ми се обади. Беше миналата година. Обади ми се да се видим. Видяхме се вечерта. Беше в тъмната част на деня. Ш. беше с един от свидетелите, който излезе навън. Видяхме се и след това тръгнахме да се разкарваме в Кичука. Видяхме едно момче. Ш. поиска от това момче една цигара. Дръпна му портмонето. Аз го хванах за ръцете и Ш. каза „Удари го.” Аз го ударих и тръгнахме да бягаме. След това си разделихме парите. Аз взех 200 лева.

Въпрос: На коя дата се случи всичко това.

 

АДВ. К.: Адвокат К.а диктува датата на подсъдимия П.. Моля това да бъде отбелязано в протокола.

АДВ. К.: Не съм диктувала нищо.

 

СЪДЪТ намира, че възражението на защитника на подсъдимия А. е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, тъй като лично председателят на състава се убеди във факта, че адвокат К. не е питала за конкретна дата, а кога е станало събитието, за което е предаден нейният подзащитен на съд.

Ето защо, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от защитника на подсъдимия А. възражение.

 

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на подсъдимия П. да продължи да дава обяснения.

 

ПОДС. П.: Ш. беше с мен. Той дръпна портмонето и тръгнахме да бягаме. Срещата ми с Ш. беше към 17:00 – 18:00 – 19:00 часа привечер в едно кафе в Кичука. Не мога да се сетя как беше името на това кафе, но се намира до заведение „Белите брези”. Както е паркът, от другата страна. След като се случи всичко с Ш. се разделихме към 22:00 часа. На следващия ден пак се видяхме в квартала, в Кичука сутринта към 10:00–11:00 часа. На тази среща си разделихме парите. Всеки взе по 200 лева.

        

АДВ. К.: На основание чл. 384 от НПК моля да бъде въведен в залата свидетелят Е.Н.М..

        

Въведе се свидетелят М. със снета самоличност, като се напомни на същия наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИД. М.: Току що получих сумата, която ми беше отнета. Нямам повече имуществени претенции към подсъдимия П..

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗДАДАТ на вещите лица И. и С. РКО за по 80 лева от бюджета на съда за явяване в съдебните заседания.

ИЗДАДОХА се на вещите лица И. и С. РКО за сумата от по 80 лева от бюджета на съда за явяване в съдебните заседания.

 

Свидетелят М., вещите лица И. и С., подсъдимият А. и защитникът му - адвокат К. се освободиха от участие в съдебното заседание.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия П. и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството. Намирам, че същото не противоречи на закона и морала и считам, че наказанието, за което сме се разбрали ще постигне целите на чл. 36 НК. Представям споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. К.: Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

ПОДС. П.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ обяви почивка с оглед изготвяне на споразумение.

Заседанието продължи в 11:10 ч. при същите страни, състав и секретар.

 

СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

 

ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното в днешното съдебно заседание проектоспоразумение  намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал проектоспоразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали. Определеното по взаимно съгласие между страните по проектоспоразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

 

СЪДЪТ се оттегли на съвещание.

След съвещание СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА, на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокуро СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА в от една страна и от друга страна подсъдимия З.А.П. лично и със защитника му адвокат Е. К. споразумение за решаване на делото – НОХД №  1257/16 г. по описа на ПРС - VІІІ н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ З.А.П. - роден на ***,***, ..., български гражданин, основно образование, неженен, работещ,  неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 13. 03.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие с Ш.М.А. като съизвършител е отнел чужди движими вещи- портфейл кожен с надпис „ Керлвин Клайн” е на стойност 20 лв., сума в размер на 382 лв., всичко на обща стойност 402 лв. от владението на Е.Н.М., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребили за това сила.

За така извършеното от подсъдимия З.А.П. престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         На основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия З.А.П. наказание лишаване от свобода в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да се изпълни в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

         На основание чл.59 ал. 1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият З.А.П. е бил задържан на 01.04.2015г. по реда на ЗМВР и за времето от 12.07.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия З.А.П. следва да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 73,50 лева и по сметка на ПРС сумата от 80 лева, представляващи направени по делото разноски.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                            /З.П./

…………………………………..                                         

Прокурор /Светослава Пенчева/

Защитник: ……...…..

/адв. Е. К./

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Васил Тасев/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: /п/

 

                   1. /п/

 

                   2. /п/

 

СЪДЪТ, с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение намира, че наказателното производство по НОХД № 1257/2016г. по описа на ПРС -  VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, взета спрямо подсъдимия З.А.П. – потвърдена поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1257/2016г., по описа на ПРС - VІІІ н.с.

ДА СЕ ДОКЛАДВА делото на Заместник Председателя на Районен съд – Пловдив за определяне на нов съдия – докладчик.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, взета спрямо подсъдимия З.А.П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:15 часа.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: /п/

 

                   1. /п/

 

                   2. /п/

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.