НОХД 1005/2016 - Споразумение - 09-05-2016

П Р О Т О К О Л №335

П Р О Т О К О Л №335

 

09.05.2016 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На девети май                                          2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. МЕТОДИЕВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СЛАВКА ИВАНОВА

                                                        ДИМИТРИНКА РУСЕВА

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  1005  по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 09:00ч. се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИТЕ:

         И.Д.А. – налице. За него се явява адв. Ч..

         А.М.Й. - налице. За него се явява адв. К..

         А.Н.Ф. – налице. За него се явява адв.С.Н..

         Й.С.И. –налице. За него се явява адв. К..

         З.В.З. – налице. За него адв. С.А..

         А.И.П. -  налице. Не се явява защитника му адв.Х..  В СЗ се явява мл. адв.Б., който представя пълномощно за преупълномощаването му от адв. Х..

В момента в залата се явява адв. Х..

         А.Е.А. - налице. За него се явява адв. Л..

         Г.И.Г. - р.пр. и доведен от Затвора гр. Пловдив. За него се явява адв. Б..

         ОЩЕТЕТЕНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ „ЕВРОЛУКС РВ” ООД  уведомено чрез двамата **** - Р. И. и В.Г., които се явяват в СЗ.

         РП Пловдив изпраща представител.

         АДВ.Л.: Представям зав. копие от квитанция към ПКО  издадено от „Евролукс РВ” ООД за възстановена по делото сума в размер на 250 лв. от името на подзащитния ми А..

         АДВ.Х.: Моят подзащитен П. е подготвил сума от 250 лв., която да възстанови днес. Желая да бъда освободен, тъй като имам участие в друго производство.

         В момента в залата се предоставят на *** на ощетеното юридическо лице сумите от 250 лв. предоставена от подс. А.П., както и сумата от 130 лв. предоставена от подсъдимият А.Й..

         ***.И.: Потвърждавам, че квитанцията, която беше представена на съда сме я издали ние, като днес получихме и останалата сума от 380 лв., за която също издадохме документ на подсъдимите.

         ****.Г.: Потвърждавам, че квитанцията, която беше представена на съда сме я издали ние, като днес получихме и останалата сума от 380 лв., за която също издадохме документ на подсъдимите.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Ч.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

         МЛ.АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Л.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Подсъдимите са със снета по-рано самоличност.

            На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. Представям споразумение с подсъдимите, което моля да одобрите.

         АДВ.Ч.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.     

         АДВ. К.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         АДВ. Н.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         АДВ. К.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         АДВ. А.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         МЛ.АДВ.Б.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         АДВ. Л.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

         АДВ. Б.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за одобряване на споразумение счита, че следва да се освободят от задължение за присъствие в СЗ явилите се свидетели, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

         Освобождава  от задължение за присъствие в СЗ явилите се свидетели.

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.Й.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.Ф.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.З.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         ПОДС.Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА от една страна и подс.И.А. и АДВ.Ч., подс.А.Н.Ф.  и адв.Н., подс.Й.С.И. с адв.К., подс.З.В.З. и адв.А., подс.А.И.П. и мл.адв.Б., подс.А.Е.А. и адв.Л. и подс.Г.И.Г. и адв.Б., подс. А.М.Й. и с адв.К. от друга страна споразумение за решаване на НОХД №1005/2016г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

            ПОДСЪДИМИЯТ И.Д.А. - роден на *** ***, обл. П., **, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО  престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК,  в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, З.В.З. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** ***, Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. И.Д.А. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на И.Д.А. наказание от три години лишаване от свобода в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. И.Д.А. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

        

ПОДСЪДИМИЯТ А.М.Й. - роден на *** ***, обл. П., **, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, З.В.З. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

         За така извършеното от подс. А.М.Й. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. А.М.Й. от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. А.М.Й. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.Н.Ф. - роден на *** ***, **, български гражданин, основно образование, общ работник, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, З.В.З. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои .

            За така извършеното от подс. А.Н.Ф. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. А.Н.Ф. от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. А.Н.Ф. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Й.С.И. - роден на *** ***, обл. Пловдив, **, български гражданин, основно образование, общ работник, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, повторно в немаловажни случай, след като е осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, като извършител в съучастие със З.В.З. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. Й.С.И. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. Й.С.И. от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. Й.С.И. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.В.З. - роден на *** ***, обл. П., **, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, повторно в немаловажни случай, след като е осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. З.В.З. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. З.В.З. от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. З.В.З. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.И.П. - роден на *** ***, обл. П., **, български гражданин, основно образование, общ работник, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че на неустановена дата в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** *** е отнел чужди движими вещи – 100 бр. месингови декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 2.50 лева, на обща стойност 250 /двеста и петдесет/ лева и 200 бр. алуминиеви декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 1.90 лева, на обща стойност 380 /триста и осемдесет/ лева, всичко на обща стойност 630 /шестстотин и тридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. А.И.П. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. А.И.П. от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. А.И.П. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.Е.А. - роден на *** ***, обл. П., **, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово общ. „Родопи”, обл. Пловдив при условията на продължавано престъпление, като двете деяния осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината и последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, е отнел чужди движими вещи, така както следва:

         - на неустановена дата в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, З.В.З. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** *** и Г.И.Г. ЕГН ********** *** чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои

         - на неустановена дата в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Г.И.Г. ЕГН ********** *** и А.И.П. ЕГН ********** *** е отнел чужди движими вещи – 100 бр. месингови декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 2.50 лева, на обща стойност 250 /двеста и петдесет/ лева и 200 бр. алуминиеви декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 1.90 лева, на обща стойност 380 /триста и осемдесет/ лева, всичко на обща стойност 630 /шестстотин и тридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои, или всички отнети вещи на обща стойност 4 270 /четири хиляди двеста и седемдесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

         За така извършеното от подс. А.Е.А. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. А.Е.А. от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. А.Е.А. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.Г. - роден на *** ***, **, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК  в това, че в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово общ. „Родопи”, обл. Пловдив при условията на продължавано престъпление, като двете деяния осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината и последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, е отнел чужди движими вещи, така както следва:

         - на неустановена дата в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с Й.С.И. ЕГН ********** ***, З.В.З. ЕГН ********** ***, А.Н.Ф. ЕГН ********** ***, И.Д.А. ЕГН ********** ***, А.М.Й. ЕГН ********** *** и А.Е.А. ЕГН ********** *** чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 182 кашона гранитогрес серия „Лаге” на цена от 20 лева за кашон, всичко на обща стойност 3 640 /три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои

         - на неустановена дата в периода от 19.12.2014 год. до 19.01.2015 год. в с. Ягодово, общ. „Родопи”, обл. Пловдив, като извършител в съучастие с А.Е.А. ЕГН ********** *** и А.И.П. ЕГН ********** *** е отнел чужди движими вещи – 100 бр. месингови декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 2.50 лева, на обща стойност 250 /двеста и петдесет/ лева и 200 бр. алуминиеви декоративни лайсни с дължина 90 см. на единична стойност 1.90 лева, на обща стойност 380 /триста и осемдесет/ лева, всичко на обща стойност 630 /шестстотин и тридесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои,

или всички отнети вещи на обща стойност 4 270 /четири хиляди двеста и седемдесет/ лева от владението на търговско дружество „Евролукс-РВ” ООД гр. Пловдив с ЕИК 115025494, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. Г.И.Г. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено наказание на подс. Г.И.Г. от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. Г.И.Г. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 12.02.2015г.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.А., подс.А.Н.Ф., подс.Й.С.И., подс.З.В.З., подс.А.И.П., подс.А.Е.А. и подс.Г.И.Г. да заплатят по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив сумата от по 8.75 лв. всеки един от тях, представляващи направени по делото разноски.

 

 

За РП-Пловдив  ...........................            ........................................      

/ЕЛЕНА БОГДАНОВА/                            /Подс.И.А./

........................................

/Адв. Ч./

 

……………………………

/Подс.А.Й./

……………………………

/Адв.К./

 

……………………………

/Подс.А.Ф./

…………………………..

/Адв.Н./

 

………………………….

/Подс.Й.И./

…………………………

/Адв.К./

 

…………………………

/Подс.З.З./

…………………………..

/Адв.А./

 

……………………………

/Подс.А.П./

…………………………..

/ мл.адв.Б. /

 

……………………………

/Подс.А.А./

…………………………….

/Адв.Л./

 

……………………………..

/Подс.Г.Г./

…………………………….

/Адв.Б./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1…………………………………

 

                                                       2…………………………………

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №1005 /2016 г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо всеки един от подсъдимите И.Д.А., А.Н.Ф., Й.С.И., З.В.З., А.И.П., А.Е.А., Г.И.Г. и А.М.Й. мярка за неотклонение “Подписка” за всеки един от тях бъде отменена, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1005/2016г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взета спрямо всеки един от подсъдимите И.Д.А., А.Н.Ф., Й.С.И., З.В.З., А.И.П., А.Е.А., Г.И.Г. и А.М.Й. мярка за неотклонение “Подписка” за всеки един от тях.         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10.15 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………………

 

                                                       2……………………

 

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.