НОХД 966/2015 - Споразумение - 31-10-2016

П Р О Т О К О Л № 838

                                  П Р О Т О К О Л  № 838

 

31.10.2016 година        

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  тридесет и първи  октомври         две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                        1.  ВЕЛИЧКА МИТЕВА

2.МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА

                                     

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА  ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР:  ПЕТКО МИНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД №  966    по описа за 2015  година

На именното повикване в  16:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.Г. се явява лично и със служебния си защитник АДВ. В.Т. – Б..

СВИДЕТЕЛЯТ С.П.З.  се явява лично  .

Т.З.К. И В.Г.К. *** изпраща представител.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.-Б.: Да се даде ход на делото.

Съдебният състав прие, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ПРОКУРОР: Моля да допуснете до допълнителен разпит свид. З. за изясняване на това дали са възстановени имуществените вреди от престъплението.

         АДВ. Т. – Б.: Не възразявам . Съгласна съм с искането.

         Съдът прие искането за основателно , поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до допълнителен разпит свидетелят С.П.З. със снета по-рано самоличност.

         Съдът напомни  наказателната отговорност на свидетеля по чл. 290 от НК.

         ПРИСТЪПИ се към допълнителен разпит на свид. З.: Обещавам да говоря истината.

         Нямам никакви  имуществени претенции към Г. . Уредени са отношенията по повод на колата, тя е при мен.

         Нищо не искам от подсъдимия. Колата е при мен. Нямам никакви претенции към Г.. Предният път не бях добре , моля да ми отмените глобата.

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ наложената на свидетеля С.П.З. с определение от 26.10.2016 г. глоба в размер на  50 /петдесет/ лева.

         Съдът прикани страните за становище по нататъшния ход на делото .

         ПРОКУРОР:  Моля да ни дадете възможност  да  изготвим споразумение и да го представим за одобрение.

         АДВ. Т.-Б.: Действително сме постигнали  споразумение .  Съгласни сме при параметрите предложени от прокурора да сключим споразумение и моля да  ни дадете възможност за това. 

         ПОДС. Г.: Искам да сключа споразумение да се приключва делото.

         С оглед изявленията на страните Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОБЯВИ почивка от десет минути.

         Заседанието продължава след обявената почивка.

ПРОКУРОР: Представям и моля да одобрите  сключеното споразумение, като непротиворечащо  на закона и морала . С оглед показанията на свид. З. е възможно сключването на споразумение по делото .

АДВ.Т.-Б.:  Моля да одобрите споразумението.

ПОДС. Г.: Съгласен  съм с наказанието .

Съдът             

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Г.:  Разбирам в какво съм обвинен. Ща не ща признавам вина. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.             

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от   прокурора   ПЕТКО МИНЕВ  и   подсъдимия П.И.Г.   лично и  чрез   служебния си защитник  адв. Т. –Б. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№  966 /2015г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

Подсъдимият   П.И.Г.– роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по чл.  346 ал.2 т.1 пр. І вр. ал.1 от НК за това, че на 05.07.2014 г. в землището на с. Брани поле обл. Пловдивска  противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средстволек автомобилХонда Сивик  с рег. № ****** на стойност  1000 (хиляда) лева от владението на С.П.З. с ЕГН : **********,  без неговото съгласие и с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, на обща стойност на повредите  в размер на 640 лева.

За така извършеното престъпление по чл.  346 ал.2 т.1 пр. І вр. ал.1 от НК  и при условията на чл. 55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимия  П.И.Г. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т. 2  от ЗИНЗС  така определеното и наложено на подсъдимия П.И.Г. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ТРИ  МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   подсъдимия П.И.Г. /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на  60 (шестдесет)  лева по сметка на  ОД на МВР Пловдив.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   подсъдимия П.И.Г. /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 240 /двеста и четиридесет/  лева по сметка на ПРС в полза на  ВСС.

ЗА РП ПЛОВДИВ                                     ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР: .................................   Г.: ......................

               (П. МИНЕВ)                                                                                                                                                                           ЗАЩИТНИК:........................

                                                                    (адв. Т.-Б.)   

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                   /ИВАН МИНЧЕВ/

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                               1..........................       2...........................

                           

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 382  ал.7  вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД№ 966/15 г. по описа на ПРС – ХVІІ н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия П.И.Г.  мярка за неотклонение “ Подписка”  да бъде отменена, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 966 /2015 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК.

                   ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия П.И.Г.  мярка за неотклонениеПодписка”.

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 16.25   часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                  1.......................... 2...........................

 

                                                                           СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.