НОХД 8712/2015 - Разпореждане - 26-01-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1710

гр. Пловдив 26.1.2016 г.

 

         ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Районен съд гр. Пловдив, като съдия – докладчик по НОХД № 8712/2015 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.248 ал.2 и чл.249 от НПК приех, че са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП Пловдив за допълнително разследване.

         Районна прокуратура гр. Пловдив е предала на съд обвиняемия Х.К.М. с ЕГН ********** за престъпление по чл.198 ал.1 от НК за това, че на 28.7.2014 г. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи – дамска кожена чанта на стойност 9.96 лв., червило на стойност 2.80 лв., спирала за очи - 2.94 лв., черен молив - 2.21 лв., гланц за устни - 3.20 лв., гребен - 0.95 лв., очна линия - 2.55 лв., парична сума от 100 лв., всичко на обща стойност 124.61 лв., от владението на П.С.А. ***, с намерението противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплашване с употреба на нож. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 500 /петстотин/ лв., която не е внесена по делото.      

При упражняване на правомощията си по чл.248 ал.2 от НПК в качеството си на съдия – докладчик приех, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, засягащи правото на защита на обвиняемия, които не могат да се отстранят в хода на съдебното производство, а като налични такива са и основание за прекратяване на съдебното производство и връщането на прокурора за допълнително разследване.

Тези процесуални нарушения са сторени при изготвяне на обвинителния акт от наблюдаващия прокурор при упражняване на правомощията му по глава ХVІІІ от НПК. В обстоятелствената част на обвинителния акт са описани действия на обвиняемия М., приети за част от инкриминираното му поведение, които да са сторени на дата 28.7.2015 г. Приетите фактически положения според актосъставителя се установяват по несъмнен начин от събраната доказателствена съвкупност, като се цитират доказателствата от тази доказателствена съвкупност и едно от тях е протокол за доброволно предаване на мобилен телефон с дата 29.7.2015 г. Според обвинителния диспозитив престъплението по чл.198 ал.1 от НК е извършено на 28.7.2014 г., а не на 28.7.2015 г. Противоречието между обстоятелствена част и диспозитивна част в обвинителния акт относно съществено обстоятелство на престъплението – времето на извършването му, съставлява същественото според съда процесуално нарушение, засягащо правото на защита на предаденото на съд лице. Настоящият съдия – докладчик не приема, че прокурорът при изготвяне на обвинителния акт е допуснал техническа грешка в изписване на годината на извършване на престъплението по чл.198 ал.1 от НК в обстоятелствената част, тъй като изписването на годината 2015 г. не е единствено и само в началото на акта, а както се и посочи и по – горе се цитират в същия обвинителен акт писмени доказателства – протокол за доброволно предаване от деня следващ инкриминираната според описателната част дата, а не от година по – рано. Възможно е /доколкото е неясна при тези противоречия волята на съставителя/ грешката да е в датата по обвинителен диспозитив /която съвпада с датата в диспозитива на постановлението за привличане на обвиняем/, а не в обстоятелствената част на акта. Следва да се отбележи и че в същата описателна част на обвинителния акт се сочи пострадалата от престъплението А. да е подала официално заявление за извършения й грабеж до Началника на ІІ РУП Пловдив на 29.7.2014 г., а за датата 29.7.2014 г. или 28.7.2014 г. /както е по обвинителен диспозитив/ не са описани действия на обвиняемия, осъществяващи инкриминирания престъпен състав.

Като процесуално нарушение следва да се посочи и липсата на конкретизиране на стойността на част от инкриминираните вещи в обстоятелствената част на обвинителния акт – посочена е сумата от 100 лв., общата стойност на предметите на престъплението, че е 124.61 лв., както и че останалите движими вещи извън 100 – те лева са на обща стойност 24.61 лв. Колко е обаче конкретната стойност на всяка от движимите вещи дамска кожена чанта, червило на стойност, спирала за очи, черен молив, гланц за устни, гребен, очна линия, не е посочено.

         Допускането на горните съществени процесуални нарушения в хода на разследването по досъдебното производство не биха могли да бъдат отстранени от съда в съдебното производство, което налага образуваното съдебно производство да бъде прекратено, а делото върнато на РП Пловдив.

         Воден от горното и на основание чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. с чл.248 ал.2 т.3 вр. с ал.1 от НПК

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 8712/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив – ХVІІ н. с.

         ВРЪЩАМ  делото на РП гр. Пловдив за допълнително разследване.

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протест в 7 – дневен срок от връчването му по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

 

                                                        СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.