НОХД 8609/2015 - Разпореждане - 08-01-2016

Разпореждане по Наказателно дело 8609/2015г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 449

гр. Пловдив, 08.01.2016г.

   

 

Елена Герцова - съдия при Пловдивски районен съд, като се запознах с материалите по НОХД № 8609/2015г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията-докладчик съгласно чл. 248 ал. 2 от НПК, намирам, че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено, тъй като на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и внесеният обвинителен акт на Районна прокуратура – Пловдив не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК.

 Досъдебното производство № 518/2014г по описа на Отдел “ИП” при ОДМВР гр.Пловдив е водено срещу С.С.С., ЕГН **********, за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 от НК, вр.чл.209, ал.1 от НК, като с постановление от 02.12.2015г. на *** М. С.С.С. е бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по посочената правна квалификация, за това, че на 11.03.2014г. в гр.Стамболийски, обл.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у С.Б.Н., ЕГН ********** *** и с това му причинил имотна вреда в големи размери – 24780 лева.

         Внесеният от Районна прокуратура – Пловдив обвинителен акт срещу обв.С. възпроизвежда именно така визираното обвинение за посоченото престъпление. След внимателния му прочит, обаче, се установява, че са налице непълнота и неяснота относно фактическите обстоятелства, релевиращи състава на твърдяното престъпление, в това число и досежно изпълнителното деяние на същото.

         Първоначално в обвинителния акт е посочено, че през пролетта на 2014г. в базата на св.Н.,*** дошъл негов познат – св.Н. С., който му представил оферта за продажба на тор – амониева селитра, който щял да му достави от завод Неохим в гр.Димитровград, като св.Н. С. му обяснил, че бил представител – дистрибутор на дружеството Корект Партнерс България ЕООД, гр.София, с управител обв.С.С.. В тази връзка св.Н. поръчал на св.С. известно количество амониева селитра, а св.С. му обяснил, че още с плащането на парите от страна на Н. торът своевременно ще бъде доставен в базата на св.Н.. На 11.03.14г. Н. се свързал по мобилния телефон на Н. С., като му казал, че е готов с парите и го попитал кога да направи превода. Още същия ден на имeйла на Н. ******@abv.bg получил от обв.С. проформа фактура № 0000000256/04.03.14г., със съставител С.С.С. – управител на Корект Партнерс България ЕООД и в тази връзка той направил превода по посочената в самата фактура сметка в Юробанк България АД, като това станало на 11.03.14г.

         След това в обвинителния акт се твърди, че торът не бил получен не само същия ден, но и в продължение дори на дни, тъй като обв.С. нямал намерение да изпълни поетите от него договорни задължения за доставка, а вместо това целял да се обогати, въвеждайки св.Н. в заблуждение, че има готовност да му изпрати стоката чрез изпратената от него фактура на 11.03.2014г. Описани са още последващи събития – комуникация между св.Н. и св.С., респ. с обв.С. във връзка с неизпълнение на поръчката, затруднения за последното, както и за издаден запис на заповед.

         На първо място, липсват в достатъчна степен изложени обстоятелства, за това в какво са се изразили обективно действията на обв.С., които да се отнесат към състава на изследваното престъпление и то под формата на първото изпълнително деяние – “възбуждането” на заблуждение, с кои свои действия същият е мотивирал св.Н. да извърши плащането, тоест да се разпореди с имуществото. “Възбуждането на заблуждение” представлява първоначалното формиране на неверните представи у пострадалото лице относно определени действия, събития, въобще факти и обстоятелства, целени като краен резултат, които биха се развили благодарение на действия или бездействия на извършителя на измамата и, заради който краен резултат пострадалия е мотивиран и извършва имуществени разпореждания със свои или чужди блага.

         На второ място, неясен и противоречив е статусът на обв.С. в описаната противоправна деятелност, тъй като едновременно той бива сочен като управител на “Корект Партнерс България” ЕООД, гр.София, като се твърди, че именно в това му качество същият е съставил и изпратил фактурата, а същевременно обвинението му не е за действия като длъжностно лице.

В този смисъл е налице противоречие в обвинителната теза, тъй като абсолютно неясно остава за обвиняемия, а също и за съда каква е приетата от прокурора за установена фактическа обстановка, при която твърди да е реализиран състава на престъплението.

Тоест налице е съществено непълнота и противоречие относно обективните съставомерни признаци на вмененото във вина на С. престъпление, а именно в какво се изразяват измамливите действия и в какво качество е действал обвиняемият, които пропуски съществено накърняват процесуалните права на обвиняемия, поставяйки го в невъзможност да разбере обвинителната теза и да реализира пълноценно защитата си срещу обвинението в съдебната фаза на процеса, предвид неясното формулиране на елементите от фактическия състав на изследваните деяния, респективно да е наясно какви точно факти и обстоятелства следва да оборва.

Коментираните по-горе съществени процесуални нарушения следва да бъдат отстранени с прецизиране на обвинителния акт в насока ясно, коректно и недвусмислено излагане на фактическите положения, релевиращи състава на изследваното престъпление, респ. повдигане на коректно обвинения.

По горните съображения, считам, че образуваното съдебно производство не може да продължи да се развива, а следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на посочените процесуални нарушения.

          Ето защо и на основание чл.249, ал.1, вр.чл.248, ал.2, т.3  от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

   

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 8609/2015г. по описа на ПРС – ХХІI н.с.

         ВРЪЩАМ ДЕЛОТО на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на допуснатити отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, съобразно мотивната част на разпореждането.

        

          Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ПОС.

 

         Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия С.С. С., чрез защитника му – адв.Н.Д., на пострадалия С.Б.Н. ***.

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК