НОХД 8264/2015 - Присъда - 28-11-2016

Присъда по Наказателно дело 8264/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

333                                        28.11.2016 г.                            гр.  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: БОРИСЛАВ ТЕРЗИЕВ

                                                  ЙОРДАНКА НЕДКОВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ВАНЯ ХРИСТЕВА

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 8264  по описа за 2015 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.Р.Д. - родена на *** ***, ***, българско гражданство, средно образование, разведена, работеща, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в периода от 11.05.2011 г. до 27.02.2013г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - *** е присвоила чужди движими вещи - пари в общ размер на 40 800 лева, собственост на "Европът-2000" АД, гр. Пловдив, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:

На 11.05.2011 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице - *** е присвоила парична сума в размер на 2000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД, гр. Пловдив.

На 26.05.2011г, в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 27.05.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 1 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 08.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 17.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 1 500.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 22.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 1 300.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 28.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 1 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 29.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 1 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 06.06.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 08.06.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 16.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът 2000" АД.

На 17.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 20.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 21.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 22.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 23.08.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 28.09.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

 

На 04.01.2013г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 11.01.2013 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 18.01.2013 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД.

На 08.02.2013г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 3 000.00 лева. собственост на "Европът-2000" АД.

На 27.02.2013г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД,

като общият размер на присвоената сума е в големи размери, поради което и на основание чл. 202 ал. 2. т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода,

като я признава за НЕВИННА в това, на 23.06.2011г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** да е присвоила парична сума в размер на 1 200.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД, на 21.12.2012г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** да е присвоила парична сума в размер на 4 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД, на 27.12.2012г. в гр. Пловдив в  качеството си на длъжностно лице-*** да е присвоила парична сума в размер на 2 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД и на 25.01.2013г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице-*** да е присвоила парична сума в размер на 3 000.00 лева, собственост на "Европът-2000" АД, поради което и на основание  чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за тези деяния от продължаваното престъпление, както и относно общата сумата на присвоените парични суми за разликата над  40 800 лева до  51 000 лева по първоначално повдигнатото й  обвинение.

На основание чл. 61 т. 3 вр. чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание от ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода на подс. Н.Д. в затворническо общежитие от открит тип.

 

ОСЪЖДА подсъдимата Н.Р.Д. да заплати на гражданския ищец „ЕВРОПЪТ 2000” АД гр. Пловдив ЕИК 115131711 с Изпълнителен директор С.Т.К. ЕГН: ********** сумата от 40 800 /четиридесет хиляди и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие престъплението по чл. 202, ал. 2 т. 1 вр. чл.201 вр. чл. 26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва считано от 27.02.2013 г. до окончателно изплащане на дължимата сума, ведно с направените разноски по делото от гражданския ищец в размер на 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан гражданския иск над уважения размер до предявения такъв от 51 000 лева.

 

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимата Н.Р.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 526,00 лв. /петстотин двадесет и шест/ лева направени разноски в хода на съдебното производство,  както и Държавна такса за уважения  гражданския иск в размер на 1632 /хиляда шестстотин тридесет и два/ лева по сметка на ПРС в полза на бюджета на ВСС.

  

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                          2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС