НОХД 8245/2015 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 8245/2015г.

   П Р О Т О К О Л  №827

 

 

28.10.2016г.                                                                        град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ІV наказателен състав

На двадесет и осми октомври                                                           година 2016

в публично заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Магда Симеонова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 8245 по описа за 2015г.

На поименното повикване в 11.36 часа се явиха:

За Районна прокуратура гр.Пловдив се явява прокурор Магда Симеонова.

ПОДСЪДИМИЯТ А.В.Б. – уведомен от предходно съдебно заседание, лично.

За него се явяват адвокати П. и П., от преди.

От УМБАЛ „Св.Георги” е получена справка, ведно с доклад от д-р К.А., съгласно което след вземането на кръвта пробата е изпратена в специализираната химична лаборатория на МБАЛ гр.Пловдив.

Съдът докладва полученато писмо от МБАЛ „Пловдив” гр.Пловдив, съгласно което към настоящия момент не се съхранява кръвна проба на А.Б., като същата е заведена в медицински журнал и е била с наличие на алкохол 1,43 промила.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОР: Да се приемат получените справки.

АДВ.П.: Да се приемат получените справки.

АДВ.П.: Да се приемат получените справки.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПИРЕМА към писмените доказателства на делото справка от УМБАЛ „Св.Георги”, ведно с доклад от д-р К.А. и писмо от МБАЛ „Пловдив” гр.Пловдив.

ПРОКУРОР: Нямам искания.

АДВ.П.: Нямам искания.

АДВ.П.: Нямам искания.

ПОДС.Б.: Имам искане. Тъй като се скарах с медицинската сестра и полицаите, когато дадох кръвната проба, имам съмнение, че е подменена, искам ДНК анализ.

Кръв съм дал, но дали е моята кръвна проба, не е ясно, защото от две чаши видо няма как да имам такъв резулатат.  Нямам доказателствени искания.

АДВ.П.: Моля да ни дадете възможност да обсъдим параметри на споразумение.

 

Съдът обяви 10 минути почивка.

Заседанието продължи в 12:06 часа в същия съдебен състав и страни.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговите защитници сме постигнали споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на морала и закона.

АДВ.П.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура за решаване на наказателното производство и моля да одобрите същото като непротиворечащо на морала и закона.

АДВ.П.: Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура за решаване на наказателното производство и моля да одобрите същото като непротиворечащо на морала и закона.

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.     

          ПОДС. Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.    

СЪДЪТ, след съвещание счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОДОБРЯВА постигнатото на 28.10.2016 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАГДА СИМЕОНОВА от една страна и от друга – подсъдимият А.В.Б., лично и чрез защитниците си адв.П. и адв.П. за решаване на НОХД 8245/2015 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.В.Б. - роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, ********, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 19.06.2015 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ Х5" с peг. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина № 507/19.06.2015 г. на „МБАЛ Пловдив" АД.

За така извършеното от подсъдимия А.В.Б. престъпление чл.343б, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. чл.2, ал.2 от НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.   

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1, т.1, пр.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия А.В.Б. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ПРОБАЦИЯ времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР на 19.06.2015 г. в продължение на един ден, което се зачита за три дни пробация.

На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.В.Б. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А. В. Б. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 19.06.2015 г. до настоящия момент.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.В.Б. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 201 /двеста и един/ лева, както и сумата от 20 /двадесет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                 /А.Б. /

                /М.Симеонова/                                                                        

 

ЗАЩИТНИК: /п/

                            /адв.П./

 

ЗАЩИТНИК: /п/

                   /адв.П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, а наказателното производство по НОХД № 8245/2015 г.  по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІV н.с. следва да бъде прекратено.

         Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Б. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №8245/2015 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІV н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

        

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 12:26 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

   

                                                                СЕКРЕТАР: /п/

                            

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.