НОХД 8194/2015 - Присъда - 17-10-2016

Присъда по Наказателно дело 8194/2015г.

                                               П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 278                    17.10.2016 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                           ХХІV наказателен състав

на седемнадесети октомври                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                                          

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Светла Николова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 8194 по описа за 2015 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Я.В.В. - родена на ***г. в гр.А., живуща ***, б., българска гражданка, с основно образование, неомъжена, неосъждана /реабилитирана/,  ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на неопределена дата, в периода от началото на месец ноември 2014г. до 20.11.2014г., в гр.Пловдив е причинила на малолетно лице - дъщеря си Н.Д.М., ЕГН:********** *** лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, а именно: разкъсно-контузна рана на главата,охлузване и повърхностно нацепване на меките тъкани на долната уста, множество кръвонасядания по крайниците,специфични увреждания в областта на двете колена от смесен тип - кръвонасядане с повърхностни охлузвания  - престъпление по чл.131, ал.1, т.4, пр.2-ро, вр. чл.130, ал1 от НК, като на основание чл.78А, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Я.В.В. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото в хода на досъдебното производство от ОСО при ОП гр.Пловдив.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Я.В.В. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 329,80 /триста двадесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.