НОХД 8022/2015 - Присъда - 13-05-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

     147                              13.05.2016                                  Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На тринадесети май                    две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВАЛЯ ГОЛЕВА

                                                                2. СИМЕОН ТОНЕВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 8022 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. В.Т.Т. – роден на ***г***, с адрес ***, в момента живущ ***, б., български гражданин, женен, висше образование, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че с цел да набави за себе си имотна облага през м. юни 2011 год. в гр. Пловдив е възбудил и до 28.07.2011 год. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у Ю.Д.К. ЕГН ********** *** и с това й е причинил имотна вреда в размер на 50 000 лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което и на основание чл. 211, пр. І, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание ТРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.Т. със снета по делото самоличност за НЕВИНОВЕН в това да е извършил горното в съучастие като съизвършител с подс. С.Н.Н., както и да е поддържал заблуждение у пострадалата Ю.Д.К. за датата след 28.07.2011г. до 27.08.2012г. и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнато му в този смисъл обвинение за престъпление по чл. 211, пр. І вр. чл. 209, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА ПОДС. С.Н.Н. – родена на ***г***, б., българско гражданство, разведена, висше образование, не работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за това, че в съучастие, като съизвършител с В.Т.Т. с ЕГН **********, с цел да набави за себе си имотна облага през м. юни 2011 год. в гр. Пловдив е възбудила и до 27.08.2012 год. в гр. Пловдив е поддържала заблуждение у Ю.Д.К. с ЕГН ********** *** и с това да й е причинила имотна вреда в размер на 50 000 лева, която измама да е в особено големи размери и да представлява особено тежък случай, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й в този смисъл обвинение по чл. 211, пр. І, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

ОСЪЖДА ПОДС. В.Т.Т. със снета по делото самоличност да заплати на пострадалата Ю.Д.К. с ЕГН ********** сумата от 50 000 лв. обезщетение за имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 211, пр. І, вр. с чл. 209, ал. 1 от НК, за което е предаден на съд по настоящото дело, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.07.2011г. до окончателно изплащане на сумата.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения солидарно срещу подсъдимата С.Н.Н. граждански иск за сумата от 50 000 лв. от пострадалата Ю.Д.К., претендирани като обезщетение за имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 211, пр. І, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което е предадена на съд по настоящото дело.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. В.Т.Т. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 5600 лева на пострадалата Ю.Д.К. с ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. В.Т.Т. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на Държавата сумата от 2000 лв., представляваща ДТ върху уважения размер на гражданския иск, както и да заплати направените разноски в размер на 20 лева за явяване на свидетел по делото.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                                      2. (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.