НОХД 8005/2015 - Мотиви - 18-11-2016

Мотиви по Наказателно дело 8005/2015г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда №291/21.10.2016 г., постановена  по  НОХД № 8005/2015 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н. с.

 

РП Пловдив е внесла обвинителен акт срещу обвиняемия И.Д.Д., ЕГН ********** за престъпление по чл.167, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК за това че в периода 19.10.2015 – 20.10.2015 г. в гр.Пловдив, в условията на продължавано престъпление е предложил на другиго, както следва :

-                            на 19.10.2015 г. на С.Х.С., ЕГН ********** ***, имотна облага – пари – сумата от 30 /тридесет/ лева

-                            на 20.10.2015 г. на Т.Е.К., ЕГН ********** *** имотана облага – пари – сумата от 30 /тридесет/ лева

с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, а именно К.А.Т. – кандидат за ** в З.С.А.С. в ОИК Пловдив.

Производството е проведено по реда на глава XXVII от НПК, като е даден ход на съкратено съдебно следствие при условията на чл.371, т.1 от НПК и е одобрено съгласието на страните по делото показанията на свидетелите Н.Б., А.Г. и Е.Т. да бъдат приети след прочитането им. Показанията на свидетеля Т.Г. дадени в хода на досъдебното производство също с оглед съгласие на страните са били прочетени и приети от съда, но с оглед необходимост от проверка обясненията на подсъдимия е допуснат до разпит като свидетел Т.Г. по отношение на обстоятелства, за които не е бил разпитван в досъдебното производство.

Прокурорът пледира да бъде признат подсъдимият за виновен за извършване на престъплението,  за което е предаден на съд, като по отношение на наказанието предлага да бъде определено такова в минимален размер, като изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с изпитателен срок от три години, да се приспадне времето през което подсъдимият е бил задържан по реда на ЗМВР.

Защитникът на подсъдимият пледира за признаването му за невиновен, изтъква аргументи в тази насока, като сочи че липсват елементи от състава на престъплението от обективна страна, а именно сочи че не са събрани доказателства да е извършвана агитация за конкретния кандидат К.Т..

Подсъдимият  И.Д. поддържа казаното от защитника му, а в последната си дума иска да бъде оправдан.

Съдът приема за установена следната фактическа обстановка в хода на делото:

Подсъдимият И.Д.Д. е роден на *** год. в гр.Я., живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН **********.

На 25.10.2015 г. било насрочено провеждане на избори за общински съветници и кметове  и Национален референдум. В бюлетината за ** за гр.Пловдив като кандидат на политическа партия З.С.А.С. в преференциалната листа бил вписан К.А.Т.. В интегралната бюлетина политическата партия била вписана с № **, а в преференциалната листа на партията кандидатът К.Т. бил вписан под № *.

На неустановена в хода на делото дата подсъдимият И.Д. и съпругата му С.Д. гостували в дома на св.Т.Г. и съпругата му Д.Г.. Последната била сестра на подсъдимия. Свидетелят Т.Г. бил кандидат за ** от политическа партия З.С.А.С., като бил вписан под № ** в преференциалната листа на партията. В хода на разговора св.Г. предложил на подсъдимия да набира застъпници за партията, на които следвало да се заплати сумата от 50 /петдесет/ лева, а ако може да агитира близки приятели да гласуват за него. Подсъдимият попитал може ли да задържи разликата, ако успее да агитира определени лица да участват в изборите срещу по-малка сума, като св.Г. отговорил положително.

На 19.10.2015 г. в гр.Пловдив подс. И.Д. се срещнал със свидетеля С.С. и му предложил да гласува за кандидата от З.С.А.С. – К.Т., като му обещал сумата от 30 лева. Св.С. се поинтересувал как ще се установи за кого е гласувал, а подсъдимият му обяснил че единствено трябва да му даде двете си имена. Подсъдимият записал на листче имената на св.С. и му заявил, ако някой негов комшия прояви интерес, С. да му се обади и после да свърже това лице с него. След срещата си с подсъдимия св.С. се обадил на св.Т.К. и го помолил да слезе пред блока, като след като се срещнали обяснил на св.К. предложението на подсъдимия Д.. Последният заявил, че ще помисли и след като се разделили, подал сигнал на телефон 112 от ползвания от него мобилен телефон **, като съобщил, че в гр.Пловдив се извършва купуване на гласове за кандидат за общински съветник с фамилия Т. и се предлага сумата от 30 лева на глас. Подаденият сигнал бил препратен на 03 РУ на МВР Пловдив, където на 19.10.2015 г. дежурем по управление бил свид.Н.К., който изпратил на дадения в сигнала адрес автопатрул в състав св.Д.Ч. и св.Ч.Д.. Двамата полицейски служители се срещнали със св.Т.К. на бензиностанция „ОМВ”, разположена на кръстовището на булевардите „Васил Априло” и „Дунав” в гр.Пловдив. При проведената среща св.К. споделил с полицейските служители информацията, която имал като посочил, че парите се предлагат от името на А. Т..

На 20.10.2015 г., около 19.00 часа свидетелят К. се намирал в близтост до магазин „Мисота” в гр.Пловдив, като срещнал св.С. и го попитал знае ли къде се намира подс.Д., за да говори с него. По същото време в близост до магазина се намирал и подс.Д., като св.С. забелязал управлявания от подсъдимия лек автомобил паркиран пред магазина. Той посочил на св.К. паркирания автомобил. Свидетелят К. се срещнал с подсъдимия пред посочения магазин, като подсъдимият заявил на св.К., че ще му даде сумата от 30 лева, ако гласува за К.Т., като дал на св.К. Бюлетина за ** от З.С.А.С. с № ** и ограден номер * за преференциален вот, както и визитна картичка за кандидата К.Т.. След това подсъдимият записал двете имена на св. К. на листче.

На 18.10.2015 г. такива агитационни материали - Бюлетина за ** от З.С.А.С. с № ** и ограден номер * за преференциален вот, както и визитна картичка за кандидата К.Т. подсъдимият дал и на св.А.Г., като му заявил, ако реши да гласува за К.Т. и му заявил, че „това е нашият човек”. В хода на досъдебното производство св.Г. предал с протокол за доброволно предаване на св.Е.Т. – полицейски служител в 03 РУ на МВР Пловдив тези агитационни материали.

В хода на предварителната проверка по случая св.Т.К. бил призован в 03 РУ на МВР Пловдив, където на 21.10.2015 г. дал писмени обяснения пред св.Е.Т., в които посочил за срещата си с подсъдимия. В последствие Е.Т. бил разпитан като свидетел в хода на досъдебното производство и изложил цялата информация по случая, която му станала известна във връзка със служебното му качество.

В хода на предварителната проверка бил призован и на 23.10.2015 г. обяснения дал и подсъдимия И.Д. пред полицейския служител св.И.Ц., в които описал действията си. В последствие И.Ц. бил разпитан като свидетел в хода на досъдебното производство и изложил цялата информация по случая, която му станала известна във връзка със служебното му качество.

         Гореописаната фактическа обстановка се установява от приобщените по делото гласни и писмени доказателства – свидетелските показания на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели Т.Е.К., С.Х.С., И.Д.Ц., Д. С. Ч., Ч.В.Д., Н. С. С., Н. К. К., Т.А.Г. по отношение на обстоятелствата, за които не е свидетелствал в досъдебното производство, както и от показанията на свидетелите Т.Г. /дадени в досъдебното производство/, Н.Б., А.Г. и Е.Т., приобщени към доказателствата от съда на основание чл.372, ал.3 от НПК, както и от събраните в хода на делото веществени доказателства и писмени такива – копие от бюлетина за общински съветници на З.С.А.С. , визитна картичка за кандидата К.Т., извадка от Общинска избирателна комисия за кандидатите на З.С.А.С. за общински съветници, запис от сигнал подаден на телефон 112 /запаметен на магнитен носител – компактдиск с надпис „ЕМТЕК” CD R/, 1 бр. електронна карта за процесния сигнал с № 19.10.2015_21.38.46_01.56_**.

         Показанията на свидетелките Д.Г. – сестра на подсъдимия и С.Д. – съпруга на подсъдимия съдът е изключил от доказателствената съвкупност по делото с оглед изявлението на същите, че не желаят да свидетелстват по делото.

Съдът счита, че въз основа на събраните доказателства няма как да бъде установена различна фактическа обстановка, както и че доказателствата са достатъчни за достигане на извод, че подсъдимият е извършил деянието, за което е предаден на съд.

Съдът счита, че следва подробно да бъдат обсъдени събраните в хода на съдебното следствие доказателства с оглед направените от страна на защитата възражения за липсата на обективен признак от състава на престъплението и с оглед на дадените от подсъдимия обяснения.

На първо място съдът счита, че не може да кредитира с доверие обясненията на подсъдимия Д. за това че е предлагал пари на свидетелите К. и С., за да бъдат застъпници за политическа партия З.С.А.С.. От една страна и двамата свидетели са категорични, че Д. им е предложил сумата от 30 лева, за да гласуват за посочения кандидат на  политическа партия З.С.А.С.. От друга страна тези свидетели твърдят, че подсъдимият им е записал двете имена, което от своя страна противоречи на реда за набиране на застъпници – изискват се трите имена и ЕГН на съответното лице и се издава специално удостоверение за целта от съответната Общинска избирателна комисия ( в случая Пловдив). Съгласно Решение № 2113-МИ на ЦИК/11.09.2015 застъпниците се регистрират в ОИК чрез Заявление подписано от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица, като самото заявление е по утвърден образец, към който се представят трите имена и ЕГН на съответния застъпник. Отделно от това и св.Г. заявява, че подсъдимият не му е споделял с кои лица е говорил. С оглед на това съдът счита, че обясненията на подсъдимия не съответстват на събрания по делото доказателствен материал и не следва да бъдат кредитирани.

По отношение на оспорването на защитата за това, че липсва осъществен състав на престъпление, доколкото и в подадения сигнал на телефон 112 и в изготвените в хода на разследването докладни записки се сочи, че се предлагат пари за гласуване в полза на А. Т., който от своя страна не е бил кандидат за общински съветник, т.е. липсва обективен признак от състава на престъплението, то съдът счита че това възражение е неоснователно. На първо място следва да се посочи, че в подадения сигнал на телефон 112 се споменава единствено фамилията на кандидата за общински съветник, за който се предлага сумата от 30 лева, като същият не се сочи с малко име. От записа се установява, че св.Т.К. към този момент не е наясно от коя партия е кандидата Т., като сочи че може да провери и да се обади отново. От този сигнал и с оглед дадената информация за дейността на соченото лице – „държи боклука в Пловдив”, полицейските служители на този ранен етап са счели че действително в сигнала се сочи А. Т.. В хода на разследването е установено, че А. Т. не е кандидат за общински съветник, но такъв е синът му К.Т., поради което и с оглед на другите събрани в хода на разследването доказателства – показанията на свидетелите Т.К., А.Г., приложената бюлетина и визитка, както и обясненията на самия подсъдим дадени пред свидетеля Ц.,***, са достигнали до извода, че подсъдимия Д. е предлагал имотна облага – парична сума от 30 лева за да се гласува именно за кандидата на З.С.А.С. К.Т.. В този смисъл и отразените данни в сочените от защитата докладни записки не следва да се кредитират с доверие, доколкото отразените в тях сведения сочат на една първоначална информация, която видно от по-нататъшните събрани при разследването доказателства е била опровергана и именно тези доказателства са дали основание за предявяване на обвинението с което подсъдимия И.Д. е бил предаден на съд.

По отношение на констатираните разминавания в показанията на свидетеля Т.К. дадени в хода на съдебното следствие и в хода на досъдебното производство, съдът счита че следва да се кредитират показанията на св.К. дадени в досъдебното производство. За да не кредитира дадените в хода на съдебното следствие доказателства от св.К., съдът ги прецени с оглед на останалите събрани в хода на делото доказателства. От една страна показанията на св.К., че не е звънял на тел.112 се оборват от приложения по делото и предявен на страните запис от телефон 112, ведно с електронна карта към същия, от показанията на св.С. че телефонен номер ** се е ползвал от св.К. към дата 19.10.2015 г., както и от показанията на св.Е.Т.. Показанията на св.К., че не се е срещал с полицейски служители съдът не кредитира с доверие с оглед събраните в хода на делото доказателства – показанията на св.Д. и св.Ч., св.К., св.С.. В същото време показанията на св.К. от досъдебното производство съответстват на останалия събран в хода на делото доказателствен материал, поради което и същите се кредитират с доверие.

Същевременно показанията на св.Т.Г. дадени в съдебното следствие не могат да внесат съмнение в приетата фактическа обстановка, доколкото същият не е присъствал на разговорите на подсъдимия със свидетелите С. и К., а от друга страна самият Г. сочи, че подс.Д. не му е споменавал с кои лица е говорил.

Показанията на всички разпитани в хода на делото полицейски служители водят на извода, че подсъдимият Д. е предложил имотна облага на свидетелите К. и С., за да гласуват за кандидата К.Т.. Същите са придобили изнесените в показанията си данни било от свидетелите К. и С., било от подсъдимия Д..

С оглед на изложеното дотук и на приетата от съда фактическа обстановка се установява, че подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което е предаден на съд.

Установява се безспорно, че подсъдимият е предложил сумата от 30 лева на свидетелите С. и К., за да упражнят правото си на вот в полза на кандидата К.Т.. С тези си действия същият е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл.167, ал.2 от НК тъй като за довършеността на това престъпление е достатъчно единствено предлагането на имотна облага на трети лица, за да упражнят те правото си на вот в полза на определен кандидат. В конкретния случай се установява именно такова предлагане на имотна облага на посочените по-горе свидетели.      От друга страна, с оглед на обстоятелството че подсъдимият е предложил на повече от едно лице имотна облага, на две различни дати, то в конкретния случай е налице и хипотезата на чл.26, ал.1 от НК. Това е така, тъй като за довършеността на престъплението от обективна страна е необходимо простото отправяне на предложение да се гласува за определен кандидат срещу някаква материална облага, т.е. с всяко от извършените предлагания на дати 19.10.2015 г. и 20.10.2015 г. подсъдимият е осъществил отделно изпълнително деяние, но предвид на това, че са налице и останалите изискуеми от закона предпоставки (тези деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са в непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината) то се установява, че е налице хипотезата на продължавано престъпление.

От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия с пряк умисъл - същият е съзнавал общественоопасния характер на деяниято си, а именно че не следва да предлага имотна облага на други лица, за да осъществят правото си на вот в полза на определен кандидат в изборите за Общински съвет през 2015 г., предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.

С оглед на признаването за виновен на подсъдимия И.Д. за престъплението за което е предаден на съд – по чл.167, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК съдът , като взе в предвид принципа на законноустановеност на наказанията в чл.36 от НК, всички доказателства по делото, личността на извършителя, съдебно минало , възраст и прецени санкцията, предвидена престъплението определи по следния начин наказанията : При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия   И.Д. за престъплението по чл.167, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, съдът отчете отново всички необходими белези на извършеното, доказателствата по делото, съответно смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства: за престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години, както и глоба от десет до двадесет хиляди лева. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита проявеното съдействие при разследването и чистото съдебно минало. Съдът не констатира наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства. Ето защо, при съпоставяне на всички тези факти и като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице по-скоро превес на смекчаващите вината обстоятелства и наложи на подсъдимия наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно наказание “лишаване от свобода“ в размер на ЕДНА ГОДИНА, както и кумулативно предвидената санкция глоба в размер на десет хиляди лева. Според съдебния състав в случая не са налице изискуемите от закона предпоставки за приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК и определяне на наказание под най-ниския предвиден в закона предел, тъй като констатираните от съда смекчаващи обстоятелства не се явяват многобройни такива, а по характеристиката си не могат да се преценят за изключителни.

 Според преценката на съда именно това наказание в минималния предвиден от закона размер на наказанията  лишаване от свобода и кумулативното наказание глоба се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, поради което е справедливо и съответства на целите по чл.36 от НК.

В случая е възможно да се приложи института на условно осъждане по смисъла на чл.66, ал.1 от НК, тъй като преди датата на извършване на това престъпно деяние по отношение на подсъдимия И.Д. не е имало наложено наказание лишаване от свобода с влязла в сила присъда,. Според съда отлагане изтърпяването на наказанието с изпитателен срок би спомогнало за постигане на целите на наказанието, доколкото в процеса подс.Д. е показал безукорно процесуално поведение. Предвид на това и преценявайки тежестта на конкретното престъпление съдебният състав счете, че следва изпитателният срок да бъде Три години.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани, както и желание за лично облагодетелстване.

 

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.