НОХД 7710/2015 - Определение - 16-05-2016

Определение по Наказателно дело 7710/2015г.

   П Р О Т О К О Л  

№ 884

 

16.05.2016 година                                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ІІ наказателен състав

На шестнадесети май                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КИРИЛ МАРИЯНОВ

                                                                                  2.СИМЕОН ТОНЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Николай Николов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7710 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ М.Н.Г. – лично и с адв.К.Е..

СВИДЕТЕЛИ:

Н.Д.З. – не се явява.

АДВ.Б.: Представям пълномощно от Н.З..

А.И.С. – лично.

Д.К.П. – редовно призован, не се явява.

Д.Н.З. – лично.

Д.В. Р. –  лично.

М.Д.Д. – лично.

С.С.С. – редовно уведомен, не се явява.

От свид.С. е постъпила молба за невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност.

И.Н.С. –  редовно уведомен, не се явява.

В залата се явява адв.Г.П.К.-К. ***, определена за резервен защитник на подсъдимия Г. по искане на съда.

В залата се явява свидетел И.С..

АДВ.К.-К.: Запозната съм с материалите по делото. Ще поема защитата.

АДВ.Е.: С Ваше определение колежката е определена за резервен защитник, но ние не сме взели отношение дали да бъде назначена. Аз искам да взема отношение, тъй като моят подзащитен не е нарушил с нищо своите задължения да се явява и да бъде на разположение на правосъдието. Като негов защитник аз също с нищо не съм допринесъл съда да се съгласява, и то без дискусия, с искането, направено от прокурора в съдебно заседание на 14.04.2016 г. да бъде назначен резервен защитник на основание чл.94, ал.4 от НПК и няма никаква предпоставка за влошаване на процесуалното положение на моя подзащитен.

Първо, аз съм изтъкнал само два пъти обективна причина за неявяването ми, което е било възприето от съда, посочил съм уважителна причина за неявяването си, като съм представил части от протокол от съдебно заседание, по което, ако не се бях явил, щях да бъда санкциониран.

Второ, за двата случая, за които сте приели моето отсъствие и сте уважили искането на прокурора, но моето неявяване не е било самостоятелна причина за отлагане на делото, като и в двата случая е имало и други причини, както и в днешното заседание се вижда, че има отсъстващи свидетели.

На трето място, чужденец в качеството на моя подзащитен, макар постоянно пребиваващ в Република България, знае български език на битово ниво на строителен работник, на ниво общуване с хора на житейски теми, но няма представа по каквито и да е било юридически термини и въпроси. За мен даже беше затруднение да му обясня, че има възможност настоящият казус да се реши чрез постигане на споразумение с повереника на пострадалия, който дойде с такова предложение и пред него се оказа, че подзащитният ми не е в състояние сам да защитава своите интереси. Казвам това, във връзка с невъзможността да упражни правото си на защита самостоятелно. При положение, че аз съм негов защитник и се явявам днес, мисля, че назначаването на резервен защитник следва да се счита за отпаднало, поради което моля да не се съгласявате с искането на прокурора, което цитирам „това става пречка за гледане на делото и води до необосновано забавяне на същото, още повече че става въпрос за производство, което и предният път продължи достатъчно дълго време”. Каква вина има моят подзащитен да плаща допълнителни разноски, само защото колежката е дошла да прочете делото, да го чувства като натиск да сключва споразумение или по друга причина, но ще бъде от значение за обективността и безпристрастността на настоящия съдебен състав да не назначавате резервен защитник. Не оспорвам, че в този момент сте имали основание да бъде определен от Адвокатския съвет защитник, но не става въпрос за драстично нарушение на времетраенето на процеса, вижда се, че  два пъти се отлага в рамките на два месеца, а това, че предишният път делото се е гледало продължително време, дайте да го пишем на гърба на моя подзащитен. Нашето правосъдие не смее да отдели средства за  преводач, а му назначава още един адвокат. Моля, с оглед демонстриране на безпристрастност, да не се назначава определения по искане на съда от АК Пловдив явил се адвокат като резервен защитник. За това явяване ще му бъде заплатено, но на следващите дела, ако тръгнем по общия ред, нека да не се обременява излишно и неоснователно моя подзащитен.

АДВ.К.: Искам да взема становище, предвид факта, че езикът, който колега си позволи да използва, аз да се чувствам като натрапник и моля да не ме назначавате като резервен защитник. Според мен задължителна защита няма и в настоящия случай не се налага, предвид явяването на адв.Е., но не считам, че съм изпратена тук, за да натоварвам клиента му. Моля съда да не допуска назначаването ми, защото считам, че няма процесуална необходимост, но, ако прецените, че има нужда от назначаване на резервен защитник, не считам, че това ще доведе до нарушаване правото на защита на подсъдимия. Моля да не ме назначавате като резервен защитник и това, което адв.Е. изтъкна искам да се протоколира в съдебния протокол. За това явяване, може би ще получа възнаграждение, което адв.Е. няма идеята, че е една хилядна от това, което би си представил, че може да е. Не е професионално да се нападаме, тъй като аз нямам вина, че някоя страна е поискала да се изпрати резервен защитник. Аз съм колега от женски пол и не Ви отива настъпателността. Считам, че Вие ще си продължите делото, но начинът, който си позволихте, не ми позволяваше да замълча.

АДВ.Е.: Не знам колежката по какви подбуди смята, че упреквам нея. Нека да свърша, не ме прекъсвайте. Тя може би не знае, че аз не фигурирам в списъка на АК за служебните защитници, за да дам път на младите адвокати като нея, за да се явяват в залата. Аз не съм споменал името й и един път не съм възразил персонално спрямо нея или Института на служебните защитници. Аз казах, че съдът е възложил на АК да определи защитник под формата на резервен такъв, за което съм против по съображенията, които изтъкнах. Нито е ставало въпрос, че адвокатът е жена, нито езикът ми е бил настъпателен против нея. Казах, че ще й се плати за явяването й в това съдебно заседание, затова че е чела делото, но от друга страна знам, че трудът, който полага резервният защитник, ако продължи по-дълго време, на мен няма да ми пречи, защото законодателят е казал, че ако не се явява защитникът на подсъдимия, го замества резервният. Мен, обаче, ме притеснява, ако делото продължи, хонорарът, който ще се определи от бюрото за правна помощ, тъй като имам представа и от други случаи, в които се явявам по дела и виждам какви са хонорарите, знам, че ще е обременително за моя подзащитен да плаща на някой, който му е определен по служебен път. Моля, колежката да слуша и да приеме, че няма знак, насочен към нея в личен план. Аз защитавам интересите на моя подзащитен, който не иска да има втори защитник в процеса.

ПРОКУРОР: Аз поддържам направеното искане и считам, че определението на съда, с което е определен резервен защитник, е удачно, като по този начин по-пълно ще се охраняват правата на подсъдимия. Обстоятелството, че адв.Е. е със сериозна натовареност, е видно, че вече на два пъти се отлага делото. Това дело се протака достатъчно дълго време и това е причината да посоча възможност за определяне на резервен защитник, който при отсъствието на адв.Е. да участва в процеса и да следи за охраняване правата на обвиняемия, нищо повече. Налице са основанията затова и следва да бъде назначен определеният за резервен защитник, въпреки възраженията на защитата.

АДВ.Б.: Аз предоставям на Вас да прецените дали в настоящия случай е необходимо да се назначи резервен защитник, съобразно изложеното от прокурора и от страна на упълномощения защитник.

Аз, обаче, ще помоля адв.Е. да направи възражение, преди да се произнесете по отношение на назначаването на резервния защитник, дали на клиента му да се назначи преводач. Искам да знам дали ще се направи такова искане, за да взема отношение и към него.

АДВ.Е.: Тези доводи на прокурора може да са относими към друг казус, не апелирам за някакво внимание от Ваша страна, но каквато и преценка да имате в настоящия казус, ще създадете практика, която ще е  от полза за всеки адвокат с практика. Ако с препис от мотивите от настоящия съдебен протокол, при всяко дело, за което се предвижда наказание от една до шест години, което се отлага, поради отсъствие на адвоката, който сочи като мен обективна причина за това, дали ще прокурорът Н. или друг прокурор, ще настояват за назначаване на  резервен защитник. Ако прокурорът се грижеше за правата на обвиняемите лица, да си беше свършил работата на първата фаза на делото, а не делото да се връща от Окръжен съд затова, че първото съдебно заседание е започнало с едни съдебни заседатели, а е продължило с други. Ако имаше възможност да присъства днес Б., щеше да каже, че това дело е пълен абсурд.

Бях кратък, но колежката скочи срещу мен и ме обвинява, че аз съм против нея. Моят подзащитен каза „аз съм готов да се споразумея”, но той не разбира нещата. Не искам да ставам причина да се постанови решение и да ми каже някой „ти как разбра, че той знае български език”. За мен този човек не знае български език. Ако трябва за следващото съдебно заседание постановете заседанието да се провежда с микрофони и да се записва, след това от записите да се чуе как говори моят подзащитен български език, ако има спорове. Аз комуникирам с него бавно, той е склонен да се сключи споразумение, ама пита за периоди, къде може да отиде, а аз тези неща как да ги обясня. Аз нямам против щом желае. Няма как да комуникирам с него, аз не знам друг език, не знам английски, той също не знае.

ПОДС.Г.: Разбирам български език по термини за обща работа. Не мога да чета на български език, ако мога, щях да взема диплома. Обвинителният акт никой не ми го е чел, преди това ползвах други адвокати. Не ми обясниха. Накрая адв.Е. ми обяснява точка по точка какво е. Не ми е проблем за българския език, но такива термини като правосъдните как да ги разбирам? Искам споразумение.

СЪДЪТ се оттегли на съвещание.

Заседанието продължи в 15:30 часа в същия съдебен състав и страни.

След изслушването на страните и съвещание съдът намира, че са налице основанията на чл.288, т.1 от НПК за прекратяване на настоящото производство и връщането на делото на Районна прокуратура гр.Пловдив, поради следното:

Съгласно чл.395а, ал.1 от НПК: „Когато обвиняемият не владее български език, съдът и органите на досъдебното производство осигуряват устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по чл.55, ал.3 от НПК. Съставянето на акт, с който се повдига обвинение без назначен преводач, ограничава в пълна степен правото на защита на лице, привлечено като обвиняем, да разбере в какво се обвинява. В подкрепа на изложеното е промяната в чл.55, ал.3 от НПК, в сила от 28.04.2011 год., приета в съответствие с Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Съгласно действащата правна уредба на чл.55, ал.3 от НПК, в случаите, когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция на разбираем за него език. Правилото се отнася и за предоставянето на писмен превод на всички документи, които са от съществено значение за упражняване правото на обвиняемия на защита.

Поради изложеното съдът намира, че проведеното досъдебно производство, като подготвително такова за настоящето наказателно производство е опорочено, предвид обстоятелството, че е протекло без разследващия  орган да е изпълнил задължението си – да осигури преводач и предостави писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, както и на писмен превод на всички документи, които са от съществено значение за упражняване правото на обвиняемия на защита.

Ето защо, съдът намира, че следва на основание чл.288, т.1 от НПК съдебното производство по настоящето дело да бъде прекратено и делото да се изпрати на Районна прокуратура гр.Пловдив, поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия М.Г..

Водим от изложеното и на основание чл.288, т.1 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №7710/2015 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Пловдив за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия М.Н.Г., съгласно мотивната част на настоящето определение.

 

Определението е окончателно.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието приключи в 15:34 часа.                    

     

 

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ 

 

        

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1./п/

 

                                                  2./п/                          

 

 

                   

          СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.