НОХД 7647/2015 - Споразумение - 10-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 7647/2015г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 339

 

10.05.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На десети май                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ДАФИНКА ВЛАСЕВА

СВЕТЛА КОЛЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Гинка Лазарова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7647 по описа за 2015 година.

 

        На поименното повикване в 11,05  часа се явиха:

        ПОДСЪДИМ:

Б.М.И. – се явява лично, редовно призован.

 

В залата се явява определената от АК-Пловдив за служебен защитник на подсъдимия И. – адв. П.И.

 

За РП-Пловдив се явява прокурор Гинка Лазарова.

 

С разпореждане за насрочване на  делото съдът е указал да се уведоми Н.Н.П. за образуване на съдебното производство, за правото да предяви  граждански иск за причинените от деянието вреди, да се конституира като страна в процеса – граждански ищец и частен обвинител,  че в 7-дневен срок от получаване на съобщението може да направи нови искания, както и да участва в съдебното производство с повереник.

Същият е нередовно призован, не се явява. Изпратената призовка на известния по делото адрес е върната цяла с отметка, че при посещение на адреса на пет дати търсенето лице не е открито, не е открито и лице, което да получи призовката, при позвъняване никой не отворил, а на оставените известия никой не се обажда.  

По делото е постъпила изисканата с разпореждане за насрочване на делото справка съдимост за подсъдимия И., ведно с копие на бюлетин за съдимост.      

 

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ПОДС. И.: Моля да ми назначите определената  адвокатка за служебен защитник, тъй като нямам средства да упълномощя адвокат, а желая да сключа споразумение с РП - Пловдив.

АДВ. И.: Запозната съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

       

Съдът като съобрази становището на подсъдимия, че желае да има защитник, не може да упълномощи такъв и интересите на правосъдието изискват това, както и това на адв. П.И.И., намира че е налице основанието на чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК. В този смисъл следва определеният от АК - Пловдив адв. П.И.И. да бъде назначена за служебен защитник на подсъдимия Б.М.И..

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат П.И.И. за служебен защитник на подсъдимия Б.М.И..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. И.: Да се даде ход на делото.

       

        Съдът след съвещание намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

Б.М.И. – роден на *** г. в гр. ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, б.., бълг. гр., неженен, неосъждан /реабилитиран/, с основно образование, работещ, ЕГН: **********.

ПОДС. И.: Не съм получил препис от обвинителния акт.

 

ВРЪЧИ СЕ на подсъдимия Б.М.И. препис от обвинителния акт.

 

ПОДС. И.: Получих препис от обвинителния акт. Желая делото да продължи днес. Не правя възражение за срока.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. И.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. И.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

                

ПОДС. И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 10.05.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от прокурор ГИНКА ЛАЗАРОВА и подсъдимия Б.М.И. – лично и със служебния си защитник - адв. П.И. ***, за решаване на наказателното производство по НОХД № 7647/2015г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Б.М.И. – роден на *** г. в гр. ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, б.., бълг. гр., неженен, неосъждан /реабилитиран/, с основно образование, работещ, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343 ал. 3 пр. І б. „а” пр. ІІ вр. с ал. 1 б. „б” пр. ІІ вр. с чл. 342 ал. 1, вр. чл.2, ал.2, вр. ал.1  от НК за това, че на  05.10.2014 год. в гр. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 307” с рег. № ***, собственост на фирма „Лимекс” ЕООД гр. София, е нарушил правилата за движение, а именно:

- чл. 5 ал. 1 т. 1 от Закона за движение по пътищата - Всеки участник в движението по пътищата:

т. 1 - с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

- чл. 5 ал. 3 т. 1 от Закона за движение по пътищата – На водача на пътно превозно средство е забранено: да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

- чл. 6 т. 1 от Закона за движение по пътищата – Участниците в движението: съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и пътната маркировка.

- чл. 150 от Закона за движение по пътищата - Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач …,

        с което по непредпазливост е причинил на мотоциклетиста Н.Н.П. ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в „Счупване на първа и пета дланни кости на дясната ръка /фрактури на ос метакарпии І и V декстра/, довела до трайно затрудняване на движението на горния десен крайник, по смисъла на чл. 129 от НК, за повече от 30 дни, като деянието е извършено в пияно състояние, а именно: с концентрация на алкохол в кръвта на Б.М.И. ЕГН ********** – 0.53 промила – установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с № ARBA-0076 .

За така извършеното престъпление по чл. 343 ал. 3 пр. І б. „а” пр. ІІ вр. с ал. 1 б. „б” пр. ІІ вр. с чл. 342 ал. 1, вр. чл.2, ал.2, вр. ал.1  от НК на подсъдимия Б.М.И.,  при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложено на подсъдимия Б.М.И. наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в законна сила. 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.И. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 221,00 /двеста двадесет и един/ лева по сметка на ОД МВР - Пловдив.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                 ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                          /Б.И./

                     /ГИНКА ЛАЗАРОВА/                          

                                                                  СЛ.  ЗАЩИТНИК:

                                               /АДВ. П.И. /

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                               2.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 7647/2015г. по описа на РС–Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Б.М.И., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена.

Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 7647/2015 г. по описа на РС - Пловдив, ХVІІІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.М.И., ЕГН: ********** мярка за неотклонение мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        На основание чл.382, ал.10 от НПК ДА СЕ СЪОБЩИ на пострадалия Н.Н.П. за определението на съда, с което е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ