НОХД 7275/2015 - Мотиви - 04-07-2016

Мотиви по Наказателно дело 7275/2015г.

 МОТИВИ  към Присъда № 155/19.05.2016г., постановена по НОХД № 7275/2015г. по описа на Пловдивски районен съд, VІ н. с.

 

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.С.С.роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********, за това, че на 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител и помагач с К. С.М., с ЕГН: ********** като извършител, с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и помагач, с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 27 906.72 лева /двадесет и седем хиляди деветстотин и шест лева и седемдесет и две стотинки/ и деянията са свързани  с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Никола Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като помагач с К. С.М., с ЕГН: ********** като извършител и П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К. С.М., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като помагач с К. С.М., с ЕГН: ********** като извършител и Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като помагач с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 и ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

        

Със същия обвинителен акт Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение и срещу А.Н.С. – роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за  това, че на 02.03.2013 г., в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 13 611.60 лева /тринадесет хиляди шестотин и единадесет лева и шейсет стотинки/ и деянията са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година,  в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с Я. А..К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, П.С. С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио - и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди и тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като помагач с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио - и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение и срещу А.Ю.К. – роден на ***г***, *****, български гражданин, с висше образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за това, че на 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А. С. С., с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК.

 

С този обвинителен акт Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение и срещу К.С.М. – роден на ***г***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********, за това, че на 02.03.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и помагач, Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А.Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 21 665.64 лева /двадесет и една хиляди шестотин шейсет и пет лева и шейсет и четири стотинки/ и деянията са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Николай Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач и П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив в подземна ревизионна шахта № ш.24, разположена на кръстовището между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 2 334.12 лева /две хиляди триста тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като извършител с Я. А.К., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – перстъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение и срещу П.С.С. – роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан,  ЕГН: ********** за това, че на 02.03.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител и помагач с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител, с А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, с Я. А. К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 21 297.12 лева /двадесет и една хиляди двестa деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки/ и деянията са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Николай Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като помагач с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което  са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.24, разположена на кръстовището между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 2 334.12 лева /две хиляди триста тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио - и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и ал. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение и срещу Я.А.К. – роден на *** ***, *****, български гражданин, с основно образование, женен, работещ, осъждан, ЕГН: **********, за това, че на 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 23 124.12 лева /двадесет и три хиляди сто двадесет и четири лева и дванадесет стотинки/  и деянията са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив,  в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив в подземна ревизионна шахта № ш.36, разположена на ул. “Цар Георги Тертер” е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 2 /два/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 9 144 лева /девет хиляди сто четиридесет и четири лева/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Производството е протекло по реда на Глава XXVII от НПК в хипотезата на чл. 371 т.1 от НПК.

 

Представителят на Районна прокуратура – Пловдив поддържа изцяло така повдигнатите срещу подсъдимите обвинения, като счита последните за доказани по несъмнен и категоричен начин. Прави кратък анализ на събраните по делото доказателства, като счита, че в хода на съдебното следствие по категоричен начин се установил субективният елемент на престъплението, за което са обвинени подсъдимите. Счита, че всеки един от тях е съзнавал, че уврежда оптични кабели на пострадалото дружество и това мотивира прокурора да приеме, че подсъдимите са действали умишлено. В този ред на мисли прокурорът сочи, че тези кабели са били в заварени шахти и имало представители на пострадалото дружество, които предупредили подсъдимите за собствеността на кабелите. Прокурорът отчита, че подсъдимите са нямали личен мотив за прерязване на тези кабели, тъй като им било разпоредено от ръководството на фирмата-работодател, но това не променя извода му, че подсъдимите са съзнавали престъпния характер на действията си. С оглед на това прокурорът предлага всеки един от подсъдимите да бъде признат за виновен и да му се наложи минималния размер на предвиденото в закона наказание. За веществените доказателства предлага да останат по делото, като на подсъдимите бъдат възложени разноските.

 

Защитникът на всички подсъдими – С.Д счита, че обвинението не е доказано по несъмнен и категоричен начин и моли Съда да оправдае всичките подсъдими. Счита, че обвинението не е доказало кои са точно шахтите, в които се твърди да са действали подсъдимите. На следващо място навежда твърдения, че правилно прокурорът е посочил, че подсъдимите нямат личен мотив за извършване на престъплението. Всеки един от подсъдимите е изграждал тази мрежа и последните са имали заповед да извършват ревизия на мрежата, като нямало категорични данни тези кабели да са били на пострадалото дружество. Прави анализ и на постъпилите документи от Община Пловдив. В последните се установява, че през 2006г. едно дружество е получило разрешение за строеж, а именно „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, в което са работели подсъдимите. Така те изградили мрежата, която започнали да експлоатират. През 2010г. друго дружество е получило разрешение за експлоатация, като тръбната мрежа е била продадена 15 дни преди разрешението от „Цифрова кабелна компания“ ЕООД, без обаче да има данни за правоприемството от последното дружество и това, което е получило разрешителното за строеж. Ето защо защитникът счита, че това е един административно – правен парадокс. Договорът за продажба на КЕСМ е подписан от св.И.Г. като продавач и като купувач, което било в нарушение с устава и Г.договарял сам със себе си. В последствие „ЦКК“ ЕООД е била осъдена да предаде владението на КЕСМ на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД и съдебен изпълнител В.А предал владението на КЕСМ дни преди датата на деянията, за което подсъдимите са предадени на съд. Именно това предаване мотивирало подсъдимите да приемат, че тази мрежа отново е собственост на дружеството – работодател, като ръководителят на последното е издал заповед за ревизия. Предвид на това защитникът навежда твърдения, че у подсъдимите липсвал умисълът за увреждане на чужда вещ. Защитникът навежда твърдения, че и назначената експертиза не била коректна, тъй като била назначена и изготвена година след инцидента и е само по документи, като въпросните кабели са еднакви и е било трудно да бъдат разпознати, а вещото лице не е отваряло и влизало в шахтите, предвид на което защитникът счита тази експертиза за недостоверна. Тук коментира и показанията на св.А., който уж бил купил мрежата от дружеството „Данимпекс“ ЕООД, като св.А. нито знаел какво купува, нито за каква сума, а единствената цел на тази сделка било намесата на друг частен съдебен изпълнител, който следвало да прехвърли мрежата на неистински собственик. С оглед на всичко изложено защитникът моли Съда да оправдае изцяло подсъдимите по повдигнатите им обвинения. 

 

Подс. А.С. не се признава за виновен и моли Съда да го оправдае.

Подс. А.С. също не се признава за виновен и моли Съда да го оправдае.

Подс.А.К. не се признава за виновен и твърди, че в случая нямало собственик. Съдебният изпълнител В.А бил предал владението на тази мрежа на дружеството, в което работел и нямал никакво намерение да развала мрежа, която преди това изградил. Изпълнявал нарежданията, а през това време на мястото не присъствали полицейски служители, тъй като ако е имало, то са щели да съставят надлежни протоколи. Счита, че е изправен пред Съда по една грешна преценка на прокуратурата. Моли Съда да го оправдае изцяло.

Подс. К.М. също счита, че прокуратурата е подведена, тъй като нямало никакви доказателства, че подсъдимите са рязали кабели. Моли Съда да го оправдае по повдигнатото му обвинение.

Подс. П.С. също моли Съда да го признае за невинен.

Подс. Я. К. моли Съда да го оправдае. 

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 

Подсъдимият А.С.С е роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********.

Подсъдимият А.Н.С. е роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********.

Подсъдимият А. Ю.К. е роден на ***г***, *****, български гражданин, с висше образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********.

Подсъдимият К. С.М. е роден на ***г***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********.

Подсъдимият П.С.С. е роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан,  ЕГН: **********.

Подсъдимият Я.А.К. е роден на *** ***, *****, български гражданин, с основно образование, женен, работещ, осъждан, ЕГН: **********.

 

Свидетелите И.Г. и К.К развивали обща дейност чрез фирма „Евроком А-Д“ООД, която разпространявала телевизионни програми посредством кабелна мрежа. През 2005г. „Евроком А-Д“ ООД била преименувана на „Цифрова кабелна компания“ООД /ЦККомпания/. Тя притежавала лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея. Като търговско лого използвала символите „DCC”. Пак през същата година започнали изграждането на подземна кабелна електронно – съобщителна мрежа /КЕСМ/ в гр.Пловдив. За да избегнат някои административни процедури, за строителната част решили да използват дружество на свид.К.К – „ТВ САТ КОМ“ЕООД. От името на това дружество било възложено изготвянето на проект, в последствие било издадено разрешение за строеж - първоначално за район Централен в гр.Пловдив, а в последствие и за останалите райони. През 2006г. стартирало изграждането на КЕСМ и до 2010г. тя била факт, като реално по тази мрежа се предавал сигнал, генериран от „ЦЦКомпания“ ООД. До месец август 2010г. „ЦККомпания“ ООД доставяла далекосъобщителните си услуги до абонатите чрез две оптично взаимносвэрзани абонатни станции. Едната била в гр.Пловдив на бул.“Мария Луиза“№25а, ет. 2, от където се излъчвал интернет сигналът, а другата била в гр.Асеновград, на ул.“Ал. Стамболийски“№2, от където се преобразувал телевизионният сигнал и по оптични влакна преминаващи през гр.Куклен и с.Брестник достигал до гр.Пловдив, където вече чрез дървовидна мрежа от оптични и коаксиални кабели се разделял до сградните отклонения и до абонатите. Договорите с последните се сключвали от името на „ЦККомпания“ООД, действаща с лого „DCC”. Техническият персонал от „ТВ САТ КОМ“ЕООД също бил преназначен в първата.

Междувременно обаче през 2007/08г. между съдружниците свид.И.Г. и свид.К.К възникнали противоречия по отношение собствеността на КЕСМ като първият претендирал, че е налице сделка по силата на която „ЦККомпания“ООД е придобила същата от „ТВ САТ КОМ“ЕООД. Този спор бил отнесен до съда, но на 26.04.10г. свид.К.К инициирал Общо събрание на „ЦККомпания“ООД на което свид.И.Г. бил изключен като съдружник и управител. Това решение също било оспорено, но през месец април 2013г. станало факт чрез отразяването му в Търговски регистър. Освен това през лятото на 2010 година свид.Кр. К. ограничил достъпа на свид.Ив. Г. до офиса на дружеството, а последният пък предприел действия по отчуждаване на КЕСМ в полза на свое дружество - „АТВ САТ“ЕООД гр.Асеновград. Освен това последното дружество придобило и абонаментните отношения на „ЦККомпания“ООД с клиентите от гр.Пловдив и гр.Асеновград. Пак по същото време конкурентът му свид.Кр.К. привлякъл всички кабелни техници в собственото си дружество „ТВ САТ КОМ“ЕООД като сред тях били и шестимата подсъдими. Към това дружество преминал на работа и свид.А.Ц., който заемал поста Директор и продължил да изпълнява същите функции. На 15.09.2010г. по нареждане на свид.Г. били отрязани кабелите в основна шахта осигуряващи връзка с офиса на бул.Мария Луиза №25, ет.2 и вместо това ги свързал с неговата апаратура, която се намирала в офис на същия адрес, но на ет.3. Освен това през следващия месец „АТВ САТ“ЕООД се преименувало на „ЦККорпорация“ЕООД.

Тъй като след посоченото завземане на КЕСМ сигнала излъчван от „ТВ САТ КОМ“ЕООД бил преустановен, от негово име било заведено дело за връщане на владението, което му било отнето върху мрежата в район Централен. Делото било спечелено с решение, което на практика влязло в сила на 12.02.2013г. До стабилизиране на съдебното решение обаче мрежата била експлоатирана, поддържана и развивана от „ЦККорпорация“ЕООД. В този период от време основен доставчик на материали била фирма „ДАНИМПЕКС“ЕООД, с която били изградени тесни връзки. Дори между двете дружества бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на част от кабелната мрежа на „ЦККорпорация“ЕООД в гр.Пловдив. На 29.02.12г. бил сключен и окончателен договор. Пак тогава бил сключен още един договор по силата на който дружеството продавач си запазвало достъп до мрежата за период от три години, с опция за удължаване с още 12 месеца при липса на възражение от някоя от страните.

Междувременно на 28.02.12г. „ТВ САТ КОМ“ЕООД се сдобило с Изпълнителен лист за предаване владението върху изградената ЕСМ в район Централен на гр.Пловдив, което му било неправомерно отнето на 15.09.10г. Въз основа на този ИЛ било заведено изпълнително дело при ЧСИ В.А с № 20128270400128/12г. По жалба на заинтересованото лице „ДАНИМПЕКС“ООД обаче съдът разпоредил спиране на изпълнителното производство. През месец февруари 2013г. то все пак било възобновено, а ЧСИ А. насрочил за 19.02.13г. въвод в четири ревизионни шахти находящи се на ул.Весела; на кръстовището на ул.Иван Перперлиев и бул.Кн. М.Луиза; на ул.П.Д .Петков и на ул.Цар Георги Тертер. Там техниците на „ТВ САТ КОМ“ЕООД на посочената дата прекъснали кабелите, по които до тогава течал сигнал на „ЦККорпорация“ЕООД и ги свързали към своята абонатна станция на ул.Рашко Петров №2. Това станало без да изтеглят нови кабели, а само чрез „муфиране“. Действията на ЧСИ А. били атакувани пред съда от „ЦККорпорация“ЕООД и „ДАНИМПЕКС“ЕООД претендирайки, че всъщност въводът е обхванал и кабели поставени впоследствие, включително собственост на последното дружество, но жалбите им били оставени без уважение. Междувременно на 19.02.13г. в сутрешните часове в гр.Варна бил нотариално заверен договор за покупко – продажба на ЕСМ, по силата на който „ДАНИМПЕКС“ЕООД прехвърляло на свой търговски партньор - „КАВАРНА САТ“ООД, представлявано от свид.А. придобитата от „ЦККорпорация“ЕООД КЕСМ. Пак под предлог, че първата фирма не била предала владението върху КЕСМ доброволно, приобретателя по договора се снабдил със Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист. Така на 25.02.2013г. било образувано изпълнително дело при ЧСИ М.О.. В хода на изпълнителното производство обаче длъжникът предложил доброволно изпълнение и на 26.02.13г. бил изготвен Констативен протокол, по силата на който били обходени всички шахти от мрежата, съответно предадено владението върху тях. Тогава техниците на „ЦККорпорация“ЕООД започнали възстановяване на мрежата чрез муфиране, а където било нужно изтеглили нови кабели. По този начин на свой ред прекъснали сигнала на „ТВ САТ КОМ“ЕООД, а на 01.03.13г. генерирали свой сигнал. С цел затрудняване достъпа до вътрешността на шахтите, служители на „ЦККорпорация“ЕООД заварили капаците им.

Служителите на „ТВ САТ КОМ“ЕООД били извикани на работа на 02.03.13г. / събота/ и сутринта в офиса на ул.Рашко Петров №2 свид.Ц. ги запознал със Заповед №3/01.03.13г. издадена от свид.К.К.. По силата на същата следвало да се извърши ревизия на КЕСМ в район Централен. Ето защо шестимата подсъдими, както и свидетелите Ц.Д., М.Г., заедно с подкрепление на служители от гр.Асеновград – свид.Д. С. Д., В.Б., Н.Д., Б.Х. и Р.К. с няколко служебни автомобила обозначени с лого на фирмата и оборудвани с ъглошлайфи, агрегати и други инструменти се насочили към бул.Шести септември. Към шахтата на кръстовището на бул.Кн.М.Луиза и ул.Иван Перперлиев се насочили свид.В.Б., Н.Б., Д. К. и З. Ч., а към шахта на ул.П.Д.Петков отишъл свид.Р.Д.. Това било възприето от служители на „ЦККорпорация” ЕООД, а имено свид. Г. А., К. Д., Я. Я. и Г.Г..  Те успели да предотвратят отварянето на капака на шахтата на кръстовището и сигнализирали на тел.112. На место пристигнал и свид.А.Ц., който показал заповедта на свид.Кр.К. на опонентите си, а и на пристигналите полицейски служители. Така конфликта бил овладян, а шахтата така и не била отворена. За случващото се свид.Я.Я. уведомил свид.И.Г., а първия се насочил към бул.Шести септември, за да предотврати следваща намеса. Съответно и други служители били уведомени за ситуацията. На кръстовището на ул.Георги Войводов и  ул.„Детелин войвода” при шахта №22 били забелязани подс.К.М., А.С. и П.С.. Там първият използвайки ъглошлайф отрязал заварките на един от  капаците, а после чрез ножица отрязал 4 оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 кабел с капацитет 288 влакна. Към този момент по тях течал сигнал на „ЦККорпорация”, който бил прекъснат по този начин. Свид.Т. опитал да прекъсне действията на подс.М., но другите подсъдими му попречили. Ето защо той сигнализирал на тел.112. При шахтата пристигнал и свид.К.К., който искал да види как протича плановия ремонт и ревизия на шахтите, но не виждал нищо нередно в действията на служителите си, макар заповедта му да касаела различни от извършваните действия. Аналогични действия се развили и при шахта №23 на ул.Н.Войводов. Там подс.Я. К. с ъглошлайф отрязал заварките на единия капак и пак с него отрязал сноп кабели. Там пристигнали и подс.М., П. и А.С.и, както и свид.К.К.. Подс. К. продължавал да реже кабели, този път с ножица за тръби, но и на него свид.К. не направил забележка. Нещо повече, другите трима обвиняеми също режели кабели като си препредавали ножицата и издърпвали кабелите навън. Служителите на „ЦККорпорация” в лицето на свид.Т., М. и Г. не успели да им попречат, като поради съпротива от самите подсъдими, така и защото на место имало в подкрепа на последните служители на СОТ ДАИКС – свид.С.Р., Г.Г., Р.О. и Г. Г.. По същия начин подс.М. отворил и шахта №24 намираща се в близост и прекъснал 4 кабела в нея. Свид.М. фиксирал на мобилния си телефон чрез изготвен клип действията на подсъдимите М., С., А. и П.С.и по затваряне на шахтите. По същото време свид.М.в фиксирал и действията на подс.К., подпомаган от подс.К. и С., в рязането на кабели в шахта 23. След приключване на това си занятие техниците на ТВ САТ КОМ ЕООД се насочили към шахта №25 на ул.Иван Шишман, до пл.Житен пазар. Те бил последвани от свид.И.Г.,  Я. Я, К.М., И.Г., Д.Т., Г.С. , С. К. и Д. Х.. Настъпило сбутване в борба да се запазят капаците на шахтите от отваряне и целта била постигната. Ето как се насочили към шахта №28 близо до пл.А.М..Там подс.М. с ъглошлайф отрязал заварките на един капак, а с помощта на подс.А.С. вдигнали капака. След това първия започнал да реже кабели вътре с ъглошлайфа. Тъй като служители на ЦККорпорация им пречели като прекъсвали захранването от генератора, подс.К. с ножица продължил рязането. Така отрязали нови 4 кабела.Тези действия били заснети от свид.Ч.. След това групата се преместила при шахта № 32 на кръстовището на ул.Митрополит Панарет и ул.Макгахан. Там подс.А.С. отрязал заварките на един от капаците, а подс.А.С. с кирка повдигнал самия капак. С друг ъглошлайф подс.П.С. прерязал 4 бр. кабели. След това продължили по пътя си, но част от шахтите били вече блокирани от служители на „ЦККорпорация” ето защо спрели едва при шахта №36 на ул.Г.Тертер. Свидетеля Ч. неотлъчно снимал случващото се, ето защо петимата подсъдими без К., заедно със св.Х., К. и Д. обградили шахтата намалявайки видимостта, а подс.К. режел заварките на капака. След това отрязал и 3 бр. кабели посредством ножица за кабели. След това групата се насочила към шахта №40 на кръстовището на бул.Кн.М.Луиза и ул.Иван Перперлиев. Тук подс.М. подготвил агрегат и ъглошлайф, но не успял да отвори капак, тъй като му попречили органите на реда. С това служителите на ТВ САТ КОМ се прибрали в офиса на ул.Рашко Петров № 2, а служителите на ЦККорпорация ЕООД били инструктирани да възстановят целостта на мрежата, където е нужно и с изтегляне на нови кабели.

От своя страна свид.А., чието дружество „КАВАРНА САТ“ ООД всъщност било собственик по документи на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив,  преценил, че вече няма интерес от закупуване на мрежа в гр.Пловдив,тъй като разбрал от свид.И.Г., че част от кабелите били отрязани. Така със спогодба от м.04.2013г. договорът между „КАВАРНА САТ“ ООД и „ДАНИМПЕКС”ЕООД бил развален. По този договор нямало извършено плащане на стойността на КЕСМ.

Междувременно през месец април 2013г. свид.И.Г. подал няколко жалби срещу дружеството ТВ САТ КОМ до Комисия за регулиране на съобщенията. През м.април 2013г. свид.А.И. извършил проверки по посочени от свид.И.Г. шахти, като всички тези шахти били заварени. Именно по данни на свид.И.Г., свид.А.И. съставил констативни протоколи, където описал твърденията на свид.И.Г. за видове кабели, за които се твърдяло, че били отрязани. Свид.А.И. нямал достъп до нито една от шахтите, които били заварени, като единствено му били отворени две шахти, в които му показали паднали на пода нарязани кабели, както и един възстановен. В офис на ТВ САТ КОМ установил наличие на техника, която не работела, а при проверка на сигнала по кабелната мрежа в Район Централен в гр.Пловдив било установено, че по нея се предавал сигнал, генериран от ЦЦКорпорация на свид.И.Г..

 

Описаната фактическа обстановка Съда намира за установена по несъмнен и категоричен начин от показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели А.Ц., С.К.К., Г.Д.М. и О.В.И., както и от прочетените и приобщени по реда на чл.373, ал.1 вр. с чл.371 т.1 вр. с чл.283 от НПК показания на свидетелите А.А.Й., А.В.А., А.И.И., Б.Ю.Х., В.Я.Б., В.С.Б., В.Г.Р., Г.П.А., Г.Р.Г., Г.И. Г., Г.Г.Г., Г.С.С., Д.Д.М., Д.С.Д., Ц. А. Д., Д.К.С.,  Д.Х.С., Д.Е.Т., Д.Т.Х., Д.Д.Д., Е.Ш.Ш., Ж.Н.Х., З.М.Ч., И.Х.Г., И.К.Ч., И.Н.Г. И.Б.К., Й. И.Г., К.А.Д., К.Н.М., К.К.К., М.П.Г., Н.С.Б., Н. А. С., Н.И.Д., П.Г.З., Р.П.К., Р.К.О., Р.Р.Д., С.А.К., С.В.Р., Ф.С.Т. и Я.И.Я..

Следва да се посочи, че в хода на наказателното производство са се оформили две основни групи свидетели, първата на свидетели работещи в ЦЦКорпорация на свид.И.Г. и втората група свидетели, работещи в ТВ САТ КОМ на свид.К.К.

В първата група свидетели, а именно работещи в ЦЦКорпорация попадат свидетелите А.Й., А. А., Г.А., Г.Г., Г.С., Д.М., Д.С., Д.С., Д. Т., Д. Х., Е. Ш., Ж.Х., И.    Ч., И.Г., К.Д., К.М., Н.С., П.З., С.К., Ф.Т. и Я.Я.. От показанията на тези свидетели /в голямата им част са еднотипни и с изключително еднакъв контекст/ се установява, че до 2010г. са имали отношения и са работели в ЦЦКомпания, а след това са преминали на работа в АТВ САТ, а по-късно в ЦЦКорпорация. От 2010г. до 2013г. са стопанисвали КЕСМ на територията на гр.Пловдив, като не били наясно с отделните прехвърляния на КЕСМ между различни дружества, а смятали тази КЕСМ за собственост на ЦЦКорпорация, като по нея имало сигнал на това дружество. През 2010г. са отрязали кабели, даващи достъп на ЦЦКомпания до КЕСМ за излъчване на сигнал от последната и свързали към мрежата  сигнал на АТВ САТ, а в последствие на ЦЦКорпорация. В края на м.февруари 2013г. отново отрязали кабелите на ТВ САТ КОМ и свързали КЕСМ със сигнала на ЦЦКорпорация.

От показанията на свид.И.Г. се установява, че имал отношения със свид.К.К, като в последствие тези отношения се развалили и той създал свои дружества – АТВ САТ, в последствие преименувано на ЦЦКорпорация. От показанията на свид.И.Г. се установява, че прехвърлял собствеността на КЕСМ на ДАНИМПЕКС, а в последствие собствеността на КЕСМ била прехвърлена на КАВАРНА САТ. Именно от показанията на свид.И.Г. се установяват и различните видове кабели, за които последният твърди, че са били положени и в последствие срязани.

Втората група свидетели са тези, работещи в дружеството на свид.К.К, а именно Б.Х., В.Б., В.Б., Д.Д., Ц.Д., Д.Д., З.Ч., И.К., К.К, М.Г., Н. Б., Н. Д., Р.К., Р.Д., А.Ц., С.К. и Г.М.. От показанията на тези свидетели се установява, че работели в ТВ САТ КОМ, а преди това в ЦЦКомпания, като през периода 2006-2010г. изградили КЕСМ на територията на гр.Пловдив и в частност Район Централен. Тази мрежа се ползвала от ЦЦКомпания, която имала договорни отношения с клиенти за доставка на телевизионен и интернет сигнал. Отношенията между собствениците на дружеството К.К и И.Г. били добри до 2010г., когато се разделили, а свид.И.Г. създал ново дружество и привлякъл част от работещите в ЦЦКомпания, като отрязал кабелите на централните абонатни станции на ЦЦКомпания и свързал последните с техниката на АТВ САТ, а в последствие на ЦЦКорпорация и до февруари 2013г. ползвал тази мрежа. От свидетелските показания се установява, че на 19.02.2013г. ЧСИ В.А е въвел във владение в КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив ТВ САТ КОМ, като служителите във фирмата прекъснали сигнала, подаван от ЦЦКорпорация и включили сигнала на ТВ САТ КОМ. В последствие била издадена заповед от 01.03.2013г. от управителя на ТВ САТ КОМ – свид.К.К за ревизия на КЕСМ и служителите на дружеството предприели действия по ревизия на кабелната мрежа в различни шахти в града. На много от шахтите били посрещнати или в последствие пристигали служители на ЦЦКорпорация, с които ставали скандали. Последните не им давали да извършат ревизия на мрежата, в която било въведено във владение ТВ САТ КОМ, като част от шахтите били заварени. В последствие се намесили служители на охранителни фирми и полиция, като служителите на ТВ САТ КОМ се оттеглили.    

От показанията на свидетелите В.Р., Г.Г., Г.Г., Р.О. и С.Р. се установява, че работели в охранителни фирми, като посещавали различни шахти от КЕСМ на територията на гр.Пловдив и виждали пререкания между служители на ЦЦКорпорация и ТВ САТ КОМ, като свидетелите се опитвали да въведат ред и да предпазят тези лица от нараняване.

От показанията на свид. Й.Г. се установява, че е управител на „ДАНИМПЕКС“ ЕООД, което дружество било основен доставчик на фирмите на свид.И.Г. и К.К. След 2010г. доставял различни видове кабели на фирмата на свид.И.Г., като в последствие двамата се договорили дружеството „ДАНИМПЕКС“ ЕООД да придобие собствеността на КЕСМ на територията на Район Централен в гр.Пловдив.В договорът било записано, че КЕСМ ще се ползва от ЦЦКорпорация за определен срок. В последствие на 19.02.2013г. „ДАНИМПЕКС“ ЕООД прехвърлило собствеността на КЕСМ на територията на Район Централен в гр.Пловдив на „КАВАРНА САТ“ ООД, представлявано от свид.О.А., с който свид.Й.Г. бил добър приятел и партньор. Въпреки добрите отношения между управителите на двете дружества, свид.А. подал молба до Районен съд – Варна и се снабдил с изпълнителен лист за въвод във владение на КЕСМ в гр.Пловдив, която закупил. На 25.02.2013г. свид.А. подал молба до ЧСИ М.О. за образуване на дело, като същия ден свид.Г. получил съобщение и не възразил на следващия ден да бъде извършен въводът доброволно. Така на 26.02.2013г. бил извършен доброволен въвод във владение от страна на ЧСИ Обретенова на КЕСМ на територията на Район Централен в гр.Пловдив, като предала собствеността на последната на „КАВАРНА САТ“ ООД. Тогава служители на ЦЦКорпорация отрязали кабели и отново присъедини своя сигнал по мрежата на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив.

От показанията на свид.О.А. се установява, че е добър приятел и партньор със свид.Й.Г., а чрез последния се запознал и със свид.И.Г.. Така в началото на 2013г. за свид.А. възникнал интересът да закупи КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, но последният не знаел никакви подробности относно системата, нито къде била разположена, детайли относно положените кабели, а дори и нямал договорена цена. Въпреки всичко това свид.А. сключил договор със своя приятел и управител на „ДАНИМПЕКС“ ЕООД свид.Й.Г. и придобил собствеността на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, като за целта бил подписан договор, който нотариално бил заверен пред нотариус в гр.Варна на 19.02.2013г. Следващите дни свид.А.подал заявление до Районен съд – Варна за издаване на изпълнителен лист за въвод във владение, като не могъл да обясни защо му бил нужен, при положение, че отношенията с дружеството-продавач били отлични. Така на 25.02.2013г. от името на свид.А.в качеството му на управител на „КАВАРНА САТ“ ООД било подадено заявление до ЧСИ О. за въвод във владение на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив и на 26.02.2013г. този въвод бил извършен. Свид. А. не се интересувал от тези действия, като за целта имал ангажиран адвокат. Не знаел нито къде се намирала мрежата, нито от какво се състояла тя, дори нямало уговорена цена или плащане от негова страна. При въвода присъствал свид.И.Г., който следял за изпълнение на процеса по присъединяване и информирал свид.А.. В последствие свид.А. разбрал, че имало рязане на кабели и в началото на април 2013г. развалил договора за покупко-продажба на въпросния КЕСМ.     

От показанията на свидетеля А.И. се установява, че работи в Териториално звено на Комисията за регулиране на съобщенията и на 08.03.2013г. била подадена жалба от свид.И.Г. в качеството му на управител на ЦЦКорпорация относно неправомерно прекъснати оптични трасета от служители на ТВ САТ КОМ. Свид.А.И. заявява в показанията си, че И.Г. твърдял, че нарязването се случило в периода 19.02.2013г. – 02.03.2013г. от служители на последното дружество. А.И. обяснил, че правомощията на КРС не са контрол по целостта на КСЕМ, а единствено правомощия по ЗЕС и съответната доставка на телевизия или интернет. Въпреки това извършили проверка на 05.04.2013г., тъй като свид.Г. настоявал, че трябва да има протоколи за нарязани кабели. Към момента на проверката свид.Гологанов не могъл да представи документи, че е собственик на КЕСМ, като за свид.И. не било ясно кой е собственик на КЕСМ, дали последната е била предмет на прехвърляне или въвод във владение. Свид.Г. изпратил свой представител, който развел свид.И. по различни шахти, които били заварени. За свид.И. тези шахти били познати, тъй като по тях имало стара изградена мрежа от фирмата на Г. и К., като не бил информиран, че в тези тръби била изградена нова мрежа. Всяка шахта била заварена и свид.И. нямал достъп до кабелите, не знаел какво има вътре, а описал твърденията на свид.Г. за това, че имало наразани кабели и от какъв вид били, по твърденията на Г.. Имало няколко шахти, които били отворени с кирка и там свид.И. видял отрязани кабели, които били на дъното, затрупани с други кабели. По твърдения на свид.Гологанов тези кабели били нарязани, като свид.И. описал твърденията му. Преди тази проверка проверили абонатен офис на ТВ САТ КОМ, където бил посрещат от свид.А.Ц.. Последният му дал достъп до техника, която била предназначена да излъчва телевизия, но която към този момент не се ползвала. От точка в мрежата било направено техническо замерване, което установило, че по мрежата имало единствено сигнал, подаван от ЦЦКорпорация. 

Съдът кредитира изцяло показанията на всички свидетели като непротиворечиви, кореспондиращи помежду си и даващи цялостна информация за фактическата обстановка приета по-горе. Тези показания кореспондират и с приобщените по делото писмени документи, кредитирани изцяло от Съда.

В хода на досъдебното производство е била назначена комплексна съдебно-техническа и оценъчна експертиза, чието заключение сочи, че в ревизионната шахта №22 са били прерязани 4 кабела от 144 влакна и 1 кабел 288 влакна на обща стойност 5 351.40лв; в шахта № 23 са били прерязани 4 кабела 144влакна и 1 бр.288влакна на обща стойност 5 036.40лв; в шахта № 24 били прерязани 3 кабела 144 влакна и 1 бр 288 влакна на стойност общо 2 334.12лв; в шахта 28 били прерязани 3  кабела 144 влакна и 1 бр.288 влакна на стойност 8 943.72лв; в шахта 32 били прерязани 3 кабела 144 влакна и 1 брой 288 влакна на обща стойност 8 575.20лв; в шахта №36 били прерязани 2 бр. Кабели 144 влакна и 1 бр. 288 влакна на стойност 9 144лв. или всичко на общата стойност 39 384.84лв. С хода на съдебното следствие това заключение бе прието, като вещото лице посочи, че е изготвило заключението близо година след инцидента, не е виждало отрязаните кабели, не е имало достъп до шахтите и не е влизало в тях. По подадени данни от досъдебното производство измерил разстоянието по земя между шахтите и приело, е тези кабели не е целесъобразно да бъдат възстановени. Не е виждал положените в тръбите кабели, нито техния модел, а е ползвал данни от делото.

Съдът кредитира заключението на вещото лице доколкото последното се базира на твърдения на една от страните за вид кабел и разстоянието, което е измерено от вещото лице. Безспорно последното не е имало достъп до шахтите на КЕСМ, но следва да се отбележи, че от момента на инцидента до възлагането и изготвянето на заключението е изминал изключително дълъг период от време и не са налице данни, че въпросните кабели са запазени във вида от началото на месец март 2013г. Наред с това вещото лице е специалист в тази област и притежава нужните знания за изготвяне на заключението.

 

         При така установената по несъмнен и категоричен начин фактическа обстановка Съдът прави следните важни изводи:

         На първо място следва да се отбележи, че към 2006г. дружеството „ТВ САТ КОМ“ ЕООД е получило разрешение за строеж N 468/22.11.2006г. за изграждане на кабелна мрежа в Район Централен на гр.Пловдив. По делото не се спори, че за периода от 2006г. до 2010г. тази мрежа е била изградена от служители на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, като липсват категорични данни за този период от време друго дружество да е получило разрешение за строеж в този район.

         На следващо място безспорно установено по делото е, че липсват доказателства за правоприемство или прехвърляне на въпросния КЕСМ от „ТВ САТ КОМ“ ЕООД на друго лице, като по делото е налице единствено удостоверение N 84/26.08.2010г. за въвеждане в експлоатация на кабелна мрежа на „АТВ САТ ЕООД, като към него е представен договор за продажба на КЕСМ от 11.08.2010г., видно от който „Цифрова Кабелна Компания“ ООД, представлявана от И.Г. продава на „АТВ САТ“ ЕООД, представлявано от И.Г. КЕСМ в Райони Централен, Източен и Западен в гр.Пловдив. От представената строителна документация се установява, че за Район Централен КЕСМ е била изградена въз основа на разрешение за строеж N 468/22.11.2006г., издадено на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД. Липсват данни за правоприемство между дружествата „ТВ САТ КОМ“ ЕООД и „Цифрова Кабелна Компания“ ООД, както и данни за правото на последната да прехвърли този КЕСМ на „АТВ САТ“ ЕООД.

         Тук следва да се добави, че с решение от 21.02.2011г. по гр.д.N 21463/2010г. на ПРС, XVI гр.с., влязло в законна сила на 12.02.2013г. „Цифрова Кабелна Корпорация“ ЕООД, представлявано от И.Г. е била осъдена да предаде на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, представлявано от К.К, владението на отнетата на 15.09.2010г. хибридна влакнесто-оптична и коаксиална далекосъобщителна канална мрежа, изградена на основание разрешение за строеж N 468/22.11.2006г. за Район Централен, в гр.Пловдив. С това решение се установява, че владението на далекосъобщителната кабелна мрежа, изградена въз основа на цитираното разрешение за строеж, е на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, поради което последното дружество е предприело действия по въвод във владение. Така на 28.02.2012г. „ТВ САТ КОМ“ ЕООД се снабдили с изпълнителен лист, въз основа на постановеното въззивно решение, като образували  изпълнително производство пред ЧСИ В.А. В хода на това производство „ЦЦКорпорация“ ЕООД било уведомено за въвода във владение на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, като управителят на дружеството – свид.И.Г. предприел действия по обжалване на действията на ЧСИ и уведомил, че КЕСМ е собственост на трето лице – „ДАНИМПЕКС“ ЕООД. Така с оглед множеството обжалвания на действията на ЧСИ въводът във владение бил отложен във времето до  19.02.2013г. Именно на тази дата ЧСИ В.А е въвел във владение на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив дружеството „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, което действие е станало достояние на всички служители на дружеството, сред които са и подсъдимите. От този момент нататък „ТВ САТ КОМ“ ЕООД е започнало да подава телевизионен и интернет сигнал до абонатите в Районен Централен посредством тази КЕСМ. За всички служители на последното дружество е било ясно, че владението на КЕСМ в този район вече е предадено на дружеството „ТВ САТ КОМ“ ЕООД и съответното експлоатиране на тази мрежа е започнало.

         Тъй като с образуването на изпълнителното производство пред ЧСИ В.А „ЦЦКорпорация“ ЕООД следвало да предаде владението на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, управителят на това дружество – свид.И.Г. на 29.02.2012г./ден след издаването на изпълнителния лист/ сключил договор за прехвърляне на собствеността на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив с „ДАНИМПЕКС“ ЕООД, като по този начин целял да се намеси трето лице в изпълнителното дело, което не участвало в гражданското производство, а с това пък целял да заобиколни действието на съдебното решение и съответно да запази собствеността и владението върху КЕСМ. Така собствеността на КЕСМ била прехвърлена на „ДАНИМПЕКСТ“ ЕООД, като следва да се отбележи, че въпросът за законността на това прехвърляне не е изследван от граждански съд, а и е спорен моментът за това дали „ЦЦКорпорация“ ЕООД има правото на собственост, което е прехвърлило на „ДАНИМПЕКС“ ЕООД. Последното дружество започнало да се легитимира като собственик на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив и започнало да обжалва действията на ЧСИ В.А, но жалбите не били уважени. Наред с това по тази мрежа течал сигнал, генериран от „ЦЦКорпорация“ ЕООД, която имала сключен договор с „ДАНИМПЕКС“ ЕООД за използване на мрежата. Така след извършения въвод във владение от 19.02.2013г. сигналът на „ЦЦКорпорация“ ЕООД бил прекъснат, поради което свид.И.Г. предприел действия, с които явно е целял да получи отново достъп до КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, като същия ден – 19.02.2013г. в гр.Варна „ДАНИМПЕКС“ ООД прехвърлило собствеността на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив на „КАВАРНА САТ“ ЕООД. Последното дружество формално придобило собствеността на въпросната КЕСМ, като от показанията на управителя на дружеството свид.О.И. се установява, че не е знаел къде се намира мрежата, нямал конкретни данни за нея, дори нямало и уговорена цена. Предвид тези показания Съдът приема, че това прехвърляне е формално, не е породило никакви правни последици, а единствено е целяло въвеждането на трето лице, което да даде основание за намеса и създаване на юридически трик за отнемане на владението на КЕСМ в Район Централен. Този извод се потвърждава от действията на управителите на двете дружества – свид.Й.Г. и свид. О.И.. От показанията на последните се установява, че двамата са имали прекрасни търговски и приятелски отношения, като и двамата не могат да посочат кое е довело до извършване на въвод във владение на КЕСМ с ЧСИ – процедура, която е свързана с допълнителен разход, който не би съществувал при нормалното предаване, каквато е обичайната търговска практика. В този ред на мисли следва да се посочи, че на 25.02.2013г. свид.И. се снабдил с изпълнителен лист от Районен съд – Варна и същият ден подал молба пред ЧСИ М. О. в гр.Пловдив за извършване на въвод във владение. Последната уведомила свид.Г., който явно се намирал в изключителна близост до кантората й, тъй като незабавно бил уведомен и не възразил въвода да бъде на следващият ден. Така на 26.02.2013г. ЧСИ О. въвела във владение „КАВАРНА САТ“ ЕООД на КЕСМ в Район Централен, с което явно отнела владението на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, извършено седмица по-рано въз основа на съдебно решение. Фактически обаче след въвода във владение по тази мрежа бил подаван сигнал от „ЦЦКорпорация“ ЕООД на свид.И.Г., който по този начин целял да заобиколи действието на съдебното решение и да получи отново владението върху КЕСМ, за което бил осъден да го предаде. Тук следва да се отбележи, че тези действия били известни единствено на свид.Г., както и на посочените по-горе лица, но не били известни на служителите на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД, в това число и на подсъдимите.

         С оглед въвода във владение, осъществен от ЧСИ Обретенова, за който по делото липсват данни управителят на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД да е бил уведомен, то последният – свид.К.К издал заповед за ревизия на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив с дата 01.03.2013г., предвид на която служители на последната фирма започнали да проверяват шахтите в района и да ревизират мрежата. По това време тези шахти били обект на наблюдение от страна на служители на „ЦЦКорпорация“, които създали множество пречки на служителите на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД за да извършат ревизия на предадената им седмица по-рано КЕСМ, като за целта използвали представители на охранителна фирма и сигнализирали полиция, а при липса на такива самите служители препречвали действията на лицата от „ТВ САТ КОМ“ ЕООД. При шахтите, където нямало служители на „ЦЦКорпорация“ ЕООД, служителите на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД извършили ревизия на кабелите, като проверили тяхната цялост и съответно при необходимост извършили муфиране на последните.

        

         С оглед на изложеното до тук следва да се отбележи, че по категоричен начин бе установено, че към момента на деянието – 02.03.2013г. „Цифрова Кабелна Корпорация“ ЕООД не е била собственик на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, с оглед посочените по-горе прехвърляния на КЕСМ, както и решението на Районен съд – Пловдив относно предаването на владение на въпросната мрежа. Следва да се отбележи, че и към настоящият момент правото на собственост на тази мрежа явно не е установено по надлежен ред, поради наличието на спор между отделните дружества, за което няма произнасяне от граждански съд. Това е съществен елемент от обвиненията, повдигнати на подсъдимите, тъй като в последните се сочи, че повредените недвижими вещи – оптични кабели – част от КЕСМ е собственост на „Цифрова Кабелна Корпорация“ ЕООД. С оглед на изложеното Съдът приема, че е налице съществен порок в повдигнатите обвинения на всеки един от подсъдимите, а именно посочен като собственик на недвижимите вещи е лице, за което се събраха данни, че към този момент не е притежавал тяхната собственост.

На следващо място следва да се отбележи, че за извършване на престъпление по чл. 216 ал.1 от НК деянието следва да е осъществено при пряк умисъл. От събраните по делото доказателства, обсъдени по-горе от Съда се установява, че на 19.02.2013г. „ТВ САТ КОМ“ ЕООД е била въведена във владение на КЕСМ в Район Централен, с оглед влязло в сила решение, като след този момент това дружество е започнало да генерира сигнал. Налице са и категорични доказателства, че за последващия въвод във владение от 26.02.2013г. „ТВ САТ КОМ“ ЕООД не е било уведомено надлежно. Поради промяна на сигнала на 01.03.2013г. управителят на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД издал заповед за извършване на ревизия на КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, която била сведена до знанието на служителите на дружеството. Така подсъдимите предприели действия по ревизия на КЕСМ, за която всички били наясно, че е предадена във владение на дружеството, в което работели, а целта била по същата да бъде генериран сигнал на „ТВ САТ КОМ“ ЕООД. Липсват каквито и да било годни доказателства всеки един от подсъдимите да е бил наясно, че тази мрежа е била предадена във владение на друго дружество, както и кое е това дружество. Не се събраха и категорични доказателства за това, подсъдимите да са целяли повреждането на оптичните кабели, тъй като тяхната работа е била единствено съединяването на последните, с оглед генериране на сигнал от „ТВ САТ КОМ“ ЕООД. Следва да се отбележи, че множеството прехвърляния на собствеността са целели единствено създаване на формални пречки за „ТВ САТ КОМ“ ЕООД да генерира сигнал по КЕСМ в Район Централен в гр.Пловдив, което се установява и от действията на разследващите, който дълго време са анализирали чия собственост е била тази мрежа.

Ето защо настоящият съдебен състав приема, че не се събраха категорични доказателства, от които да се установи, че подсъдимите са извършили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216 ал.5 вр. с ал.1 от НК и всеки един от тях следва на основание чл. 304 от НПК да бъде признат за НЕВИНЕН и ОПРАВДАН по повдигнатото му обвинение.

Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият А.С.С следва да бъде признат за НЕВИНЕН за  това, че:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител и помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и помагач, с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията да са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 27 906.72 лева /двадесет и седем хиляди деветстотин и шест лева и седемдесет и две стотинки/ и деянията да са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Никола Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител и П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител и Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като помагач с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да  са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа – поради което и на основание чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 и ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

         Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият А.Н.С. следва да бъде признат за НЕВИНЕН за това, че:   

На 02.03.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като помагач с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио - и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията да са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 13 611.60 лева /тринадесет хиляди шестотин и единадесет лева и шейсет стотинки/ и деянията са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година,  в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди и тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като помагач с П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, поради което и на основание  чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият А. Ю.К. следва да бъде признат за НЕВИНЕН за това, че:   

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, поради което и на основание чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по  чл. 216 ал. 5 пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК.

 

Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият К. С.М. следва да бъде признат  за НЕВИНЕН за това, че:   

На 02.03.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител и помагач, Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията да са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 21 665.64 лева /двадесет и една хиляди шестотин шейсет и пет лева и шейсет и четири стотинки/ и деянията да са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва: На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Николай Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач и П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

 

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив в подземна ревизионна шахта № ш.24, разположена на кръстовището между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с П.С.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 2 334.12 лева /две хиляди триста тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като извършител с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, поради което и на основание чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият П.С.С. следва да бъде признат за НЕВИНЕН за това, че:

На 02.03.2013 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител и помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, с А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията да са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 21 297.12 лева /двадесет и една хиляди двестa деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки/ и деянията да  са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.22, разположена на кръстовището между ул. “Николай Войводов” и ул. „Детелин Войвода”, в съучастие като помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 351.40 лева /пет хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с Я.А.К., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да  са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието да  е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.24, разположена на кръстовището между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Шести септември”, в съучастие като помагач с К.С.М. с ЕГН: ********** като извършител, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 2 334.12 лева /две хиляди триста тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.32, разположена на кръстовището между ул. “Митрополит Панарет” и ул. „Макгахан” в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач и А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 8 575.20 лева /осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, поради което и на основание чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и ал. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК..

 

Предвид на това Съдът приема, че подсъдимият Я.А.К. следва да бъде признат за НЕВИНЕН за това, че:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител и помагач, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ - оптични кабели, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, като с деянията да са причинени значителни имуществени вреди в общ размер на 23 124.12 лева /двадесет и три хиляди сто двадесет и четири лева и дванадесет стотинки/  и деянията да са свързани с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, както следва:

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив,  в подземна ревизионна шахта № ш.23, разположена на кръстовището между ул. „Никола Войводов” и бул. „Шести септември”, в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител, А.С.С, с ЕГН: ********** като извършител, П.С.С., с ЕГН: ********** като извършител, А.Н.С., с ЕГН: ********** като помагач и А. Ю.К., с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 4 /четири/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 5 036.40 лева /пет хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив, в подземна ревизионна шахта № ш.28, разположена на кръстовището между ул. “Цар Иван Шишман” и ул. “Александър Пушкин”, в съучастие като извършител с К.С.М., с ЕГН: ********** като извършител и А.С.С, с ЕГН: ********** като помагач, да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 3 /три/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 8 943.72 лева /осем хиляди деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа;

На 02.03.2013 година, в гр. Пловдив в подземна ревизионна шахта № ш.36, разположена на ул. “Цар Георги Тертер” да е повредил противозаконно чужда недвижима вещ – 2 /два/ оптични кабела с капацитет 144 влакна и 1 /един/ оптичен кабел с капацитет 288 влакна, съставляващи елементи от подземна оптична кабелна електронна съобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и интернет - собственост на „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, в резултат на което да са причинени имуществени вреди в размер на 9 144 лева /девет хиляди сто четиридесет и четири лева/ и деянието да е свързано с повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа, поради което и на основание чл.304 от НПК  го ОПРАВДАВА  по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216 ал. 5 пр. І-во, алт. І-ва и пр. ІІІ-то, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

         Приложените по делото веществени доказателства: 1 бр.оптичен носител – диск DVDRVERBATIM с надпис: „Видеозапис DCTV 02.03.2013г.” и оптичен носител – диск CD-RVERBATIMс надпис: „Част от записите от телефонната централа на DCCorporation от 02.03.2013г.; 03.03.2013г.; 04.03.2013г.; намиращи се в полиетиленов плик, обозначен под № 45 в том ІІ от ДП, следва ДА ОСТАНАТ ПО ДЕЛОТО до унищожаването му по съответния ред.

 

На основание чл.190, ал.1 от НПК и с оглед така постановената присъда,  направените по делото разноски в размер на 160.00 лв.  да останат за сметка на Държавата.

 

          По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.